طرح درس  مهیج ،جذاب و تعاملی 

شرکت کنندگان در این کارگاه در ابتدای جلسه با انجام این نظرسنجی اطلاعاتی مختصر از وضعیت خود را اعلام می نمایند تا برنامه ارائه شده تناسب بیشتری با اطلاعات آنها داشته باشد .

Question Title

* 1. چه میزان با مفهوم هوشهای هشتگانه آشنا هستند ؟

Question Title

* 2. آیا تا کنون در تدریس به انواع هوشهای چندگانه توجه داشته اید ؟

Question Title

* 3. چقدر به نرم افزارهای آفیس مسلط هستید ؟

Question Title

* 4. با برگزاری کارگاه از کجا آشنا شدید ؟

Question Title

* 5. با کدامیک از وب سایت های زیر آشنا هستید ؟

Question Title

* 6. آبا کدامیک از نرم افزار شبیه سازی و آزمون ساز زیر آشنا هستید ؟

Question Title

* 7. باکدامیک از نرم افزارهای محتوا سازآشنا بوده و کار کرده اید ؟

Question Title

* 8. آیا با وبلاگ نویسی آشنا هستید ؟

Question Title

* 9. از این کارگاه چه انتظاری دارید؟

Question Title

* 10. به تصاویر با دقت توجه کنید و برداشت خود را بیان نماییدT