14% of survey complete.

Question Title

* 2. यो वर्ष आफ्नो बच्चा के ग्रेड थियो?

  No Grade PreK Kindergarten Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12
ग्रेड स्तर

Question Title

* 3. xfn;fn} pkl:yt\ eO/x]sf] tkfO{+sf] aRrfsf] :s"nsf] af/]df ;f]Rb} ubf{ lgDg egfO{x?df tkfO{ slt ;xdt x'g'x'G5? :

  पूर्णरूपमा सहमत सहमत असहमत कडा असहमत मलाई थाहा छैन
a) क) जब म स्कूल भ्रमण म स्वागत महसुस l

b) ग) विद्यालय सुरक्षित र व्यवस्थित छ।
c) घ) विद्यालय भवन राम्रो मरम्मत छ र राम्रो-कायम छ।
d) ई) मेरो बच्चा पाठ्यपुस्तकहरु र अन्य सिक्ने सामाग्री कक्षाहरू लागि आवश्यक संग प्रदान गरिएको छ।
e) च) स्कूल विद्यार्थी सिक्ने समर्थन गर्न पर्याप्त प्रविधि छ।
f) घन्टा) शिक्षिका (हरू) मर्यादा र आदर मेरो बच्चा व्यवहार गर्छन्।
g) म) स्कूल मा अनुशासन लगातार र निष्पक्ष छ।
h) जे) सामान्य मा, मेरो बच्चा स्कूल जान उत्साहित छ।
i) म मेरो बच्चा यो स्कूलमा भर्ना गरिएको छ खुसी छु।

T