Българска банка за развитие (ББР) провежда анкетно проучване с цел да изследва инвестиционната активност, планираните инвестиции, нуждата от финансиране и източниците на финансиране на инвестиции сред малки и средно големите фирми, както и настроенията и подготовката на бизнеса за зелен преход.
    Анкетата съдържа 28 въпроса, като тя е отворена за фирми от различни сектори (производство, услуги, строителство, инфраструктура, производство на ВЕ и други).
    Целта на изследването е:
1. Да събере данни за по-добра оценка и разбиране на нуждите, възможностите и ограниченията пред бизнеса за финансиране и инвестиции, и вземане на решения за привличане на инвестиционно и/ или оборотно финансиране
2.  Да изследва степента на готовност и подготовка на МСП за зелени инвестиции, преминаване към зелени бизнес модели и декарбонизация за бизнеса
3. Да подпомогне Банката за актуализация и дефиниране на нови цели и сектори за финансиране
    Вашите отговори ще останат анонимни и представените от Вас данни ще останат поверителни. Информацията ще бъде използвана единствено в обобщен вид. Самото попълване на анкетата ще Ви отнеме около 10 минути.
    Предварително благодарим за Вашето съдействие!

Question Title

* 1. В кой сектор е основната дейност на Вашето предприятие? (посочете само един отговор)

Question Title

* 2. В кой район упражнява дейност Вашето предприятие? (посочете само един отговор)

Question Title

* 3. Какъв е годишният Ви оборот (приходите от продажби) за 2021 г.? (посочете само един отговор)

Question Title

* 4. От колко години упражнява дейност вашето предприятие? (завършени финансови години)

Question Title

* 5. Какъв е броят на заетите лица във вашето предприятие? (завършени финансови години)

Question Title

* 6. Ако през последната една година (от октомври 2021 до октомври 2022 г.) представляваното от Вас предприятие е имало нужда от финансиране, то за какви цели е било то? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 7. Ако в момента имате нужда от финансиране, за какви цели би било то? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 8. От къде Вашето предприятие си осигурява необходимото финансиране? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 9. Ако сте кандидатствали и Ви е отказано финансиране, каква е била причината? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 10. В случай, че към момента или през следващите няколко месеца се нуждаете от външно финансиране, то в какъв размер е нужното Ви финансиране? (само един отговор)

Question Title

* 11. Кандидатствали ли сте за безвъзмездна финансова помощ към някои от оперативните програми до момента? (само един отговор)

Question Title

* 12. Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ по някоя от оперативните програми до момента? (само един отговор)

Question Title

* 13. Каква е вашата нагласа към зеления преход? (само един отговор)

Question Title

* 14. Запознати ли сте с новите регулации за зелен преход? (само един отговор)

Question Title

* 15. Откъде смятате да набавяте актуална информация за новите зелени стандарти? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 16. Фирмата разбира ли  рисковете свързани с климата, които биха имали съществено въздействие върху дейността? (само един отговор)

Question Title

* 17. Имате ли фирмена стратегия или политика за устойчивост и климатична неутралност? (само един отговор)

Question Title

* 18. В дейността си прилагате ли международно признати стандарти за управление на околната среда (ISO или EMAS)? (само един отговор)

Question Title

* 19. Имате ли поставени цели за намаляване на емисиите в т.ч. на парникови газове, енергийна ефективност, намаляване и рециклиране на отпадъците, др.? (само един отговор)

Question Title

* 20. Имате ли програма за намаляване на потреблението на енергия, за повишаване на енергийната ефективност и отчитане на спестената енергия? (само един отговор)

Question Title

* 21. Имате ли програма за намаляване на отпадъците? (само един отговор)

Question Title

* 22. Планирате ли инвестиции в енергийна ефективност и ВЕИ на бизнеса Ви? (само един отговор)

Question Title

* 23. Ако отговорът е да - кои са приоритетните зелени проекти, които ще реализирате в следващата една година?

Question Title

* 24. Ако отговорът е не – кое ви спира да направете инвестиции за енергийна ефективност и ВЕИ?

Question Title

* 25. Кой начин за зелен преход е най-подходящ за вашия бизнес? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 26. От изброеното по-долу кое смятате, че ще ви бъде най-полезно за прехода ви към зелена икономика? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 27. През следващите две години планирате ли да въведете продукти, процеси или услуги, които са: (само един отговор)

Question Title

* 28. Ако не, каква е причината? (само един отговор)

T