แบบสอบถามความเห็นชุดความรู้แสนสนุก

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหารูปแบบและรูปเล่มครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

Question Title

* 1. เพศ

Question Title

* 2. อายุ

Question Title

* 3. อาชีพ

Question Title

* 4. ท่านชอบชุดความรู้แสนสนุกหรือไม่ (ชอบตอบคำถามข้อ 4 ไม่ชอบข้ามไปตอบข้อ 5)

Question Title

* 5. เหตุผลที่ไม่ชอบชุดความรู้แสนสนุก

Question Title

* 6. คำแนะนำอื่นๆ เช่น น่าจะมีแปลเป็นภาษาอื่นๆ, มีเกมท้ายเล่ม

Question Title

* 7. สำหรับท่านที่ต้องการรับชุดความรู้แสนสนุกรุณาใส่เหุตผลในการขอรับ และใส่ที่ชื่ออยู่เพื่อทำการจัดส่ง (จัดส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

T