Question Title

* 1. Koj muaj pes tsawg tus menyuam kawm ntawv kawm nyob rau Robla Elementary Lub Tsev Kawm Ntawv?

Question Title

* 2. Khij rau txhua lub tsev kawm ntawv uas koj tus menyuam mus kawm

Question Title

* 3. Koj cov menyuam kawm qib dabtsi?

Question Title

* 4. Koj puas muaj menyuam uas kawm Sib Nrug Deb?

Question Title

* 5. Yog vim li cas koj ho xaiv qhov Kawm Sib Nrug Deb rau koj tus menyuam?

Question Title

* 6. Koj puas muaj menyuam mus kawm ntawv nyob rau hauv tsev kawm ntawv rau lub caij Hloov Kawm No?

Question Title

* 7. Lub ntsiab lus yog vim li cas koj ho xaiv qhov mus kawm Nyob Rau Hauv Tsev Kawm Ntawv?

Question Title

* 8. Yog hais tias peb muab pab A & B tso kawm ua ke thiab cia koj tus menyuam tuaj kawm ntawv li ntawm 4 hnub li ib lub asthiv, qhov no yuav zoo li ob npaug ntawm cov nyob rau hauv hoob. CDC hais tias yog muaj npaug li no los tseem nyab xeeb thiab.  Koj puas kam txhawb kom muab ob qhov coj los kawm ua ke?

Question Title

* 9. Robla tab tom tsim qhov Kev Kawm Thaum Caij Ntuj Sov uas yuav pab txhawb kom cov menyuam kawm ntawv tau txais qee qhov kev kawm uas tau plam xyoo dhau los no. Tseem tsis tau paub seb yog hnub twg. Peb xav tias nws yog qhov tseem ceeb heev los muab kev pab txhawb ntxiv ua ntej xyoo yuav pib kawm ntawv tom ntej no. Yog tias muaj Kawm Ntawv Thaum Caij Ntuj Sov rau koj tus menyuam. . .

Question Title

* 10. Yog tias koj tsis xa koj tus menyuam mus kawm ntawv thaum Caij Ntuj Sov thov qhia peb tias yog vim li cas.

Question Title

* 11. Raws li peb npaj rau xyoo kawm ntawv 2021-2022, peb tab tom nrhiav txoj hauv kev tshiab los txhawb peb cov menyuam kawm ntawv kom lawv thiaj li pab tau lawv kawm ntxiv rau lub sij hawm plam thaum muaj COVID-19 tau kis ceev. Qhov twg yog hom uas yuav pab tau koj tus menyuam. Khij cov lus teb kom ntau raws li koj nyiam.

Question Title

* 12. Qhov chaw twg Robla Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv tuaj yeem pab txhawb koj tus me nyuam txoj kev xav thiab kev noj qab haus huv zoo ntxiv rau? Khij txhua qhov uas siv

Question Title

* 13. Nws zoo nkaus li lub xeev California yuav tso cai rau cov tsev kawm ntawv rov qheb rau xyoo 2021-2022 nws tsuas yog muaj qee qhov kev txwv xwb. Koj puas tso siab rau koj tus menyuam rov qab mus kawm ntawv kom sij hawm puv npo rau xyoo kawm ntawv tshiab no

Question Title

* 14. Txawm tias tom qab tsev kawm ntawv rov qhib hauv lub caij nplooj zeeg mus rau tus kheej kev kawm, koj puas xav tau txoj kev Xaiv Kev Kawm Mus Deb rau cov tsev neeg?

Question Title

* 15. Koj puas muaj dab tsi ntxiv hais rau peb raws li qhov peb yuav npaj rau yav tom ntej?

0 of 15 answered
 

T