Summary:

This survey queries demography, policy preferences, political orientations, and transnational linkages among Armenian residents of Greater Los Angeles. Based upon respondent linguistic preference, the survey is offered in English and Eastern Armenian. Anyone who (1) self-identifies as Armenian and (2) lives in the Greater Los Angeles area (residence in one of the following five counties: Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, and Ventura) is eligible to take this survey. Respondents take this survey voluntarily. The confidentiality of respondents’ identities will be maintained. Respondents are not obligated to answer any questions with which they feel uncomfortable. Demographic variables include age, ancestry, birthplace, education level, political affiliation, political ideology, religious preference, race, and gender. The survey requires approximately ten minutes. The data will be used for research on Armenians in the Greater Los Angeles area. We very much appreciate your willingness to participate in this study. For questions about the survey, please contact us at: drf@g.ucla.edu.

[Ամփոփում

Հետևյալ հարցախույզը նպատակ ունի պարզել Լոս Անջելեսի հայ բնակչության ժողովրդագրությունը, քաղաքական նախասիրությունները, քաղաքական կողմնորոշումը և վերազգային կապերը: Մասնակիցների հնարավոր լեզվական նախապատվությունները հաշվի առնելով՝ հարցախույզը ներկայացվում է անգլերեն և արևելահայերեն: Ուսումնասիրությանը  մասնակցել կարող է 1) իրեն հայ համարող 2) և Լոս Անջելեսում բնակվող յուրաքանչյուր անձ:  Հարցախույզին մասնակցությունը կամավոր է, և մասնակիցները կարող են ձեռնպահ մնալ որոշ հարցերի պատասխանելուց: Մասնակիցների ինքնության գաղտնիության պահպանումը երաշխավորվում է: Հարցախույզի համար անհրաժեշտ ժողովրդագրական տվյալներն ընդգրկում են մասնակցի տարիքը, տոհմածառը, ծննդյան վայրը, կրթությունը, քաղաքական պատկանելությունը, քաղաքական գաղափարախոսությունը, կրոնական պատկանելությունն ու սեռը: Հարցախույզին մասնակցությունը կտևի մոտավորապես տասը րոպե: Ստացված արդյունքները ծառայելու են Լոս Անջելեսի հայերին նվիրված հետազոտություններին: Անչափ երախտապարտ ենք քննարկմանը մասնակցելու Ձեր պատրաստակամության համար: Հարցեր ունենալու դեպքում խնդրում ենք դիմել մեզ: drf@g.ucla.edu.]

Question Title

* 1. Do you consider yourself Armenian or a person of Armenian origin? [Դուք Ձեզ հա՞յ եք համարում, թե՞ հայկական ծագում ունեցող անձ:]

Question Title

* 2. In which of the following counties do you live: [Հետևյալ շրջաններից (քաունթի) որո՞ւմ եք բնակվում:]

Question Title

* 4. Are you male or female? [Ձեր սե՞ռը:]

Question Title

* 6. If applicable, what would you say is the main reason you came to live in the United States? [Ի՞նչն է Ձեզ բերել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգեր (եթե ԱՄՆ-ում չեք ծնվել):]

Question Title

* 9. If applicable, when you arrived in the US, which best described your immigration status? [Ո՞ր տարբերակն է ավելի լավ նկարագրում ԱՄՆ ժամանելուց հետո Ձեր սկզբնական քաղաքացիական կարգավիճակը (եթե ԱՄՆ-ում չեք ծնվել):]

Question Title

* 10. What is your highest level of formal education completed? [Ո՞րն է ձեր ստացած կրթական ամենաբարձր աստիճանը]

Question Title

* 11. Where did you complete your highest level of education? US or elsewhere? [Որտե՞ղ եք ստացել Ձեր կրթական ամենաբարձր կոչումը:]

Question Title

* 12. With what religious tradition do you most closely identify? [Կրոնական ո՞ր ավանդության եք հետևում հիմնականում:]

Question Title

* 13. How often do you attend religious services? Do you attend: [Ի՞նչ հաճախականությամբ եք մասնակցում կրոնական արարողությունների:]

Question Title

* 14. Are you a US citizen, currently applying for citizenship, planning to apply to citizenship, not planning on becoming a citizen? [ԱՄՆ քաղաքացի՞ եք, դիմում եք քաղաքացիությա՞ն, պատրաստվո՞ւմ եք, թե՞ չեք պատրաստվում դիմել քաղաքացիության:]

Question Title

* 15. If applicable, what would you say is the main reason you chose to become a US citizen? [Ո՞րն է ԱՄՆ քաղաքացի դառնալու Ձեր հիմնական դրդապատճառը:]

Question Title

* 17. If applicable, what would you say is the main reason you have not naturalized? [Ինչո՞ւ եք որոշել չդիմել քաղաքացիության:]

Question Title

* 18. How frequently do you watch news on television? [Ի՞նչ հաճախականությամբ եք հեռուստատեսությամբ հետևում լրատվական հաղորդումներին:]

Question Title

* 19. How often do you read a newspaper (or news online)? [Ի՞նչ հաճախականությամբ եք թերթ կարդում:]

Question Title

* 20. For information about public affairs and politics, do you rely more heavily on Armenian-language television, radio, and newspapers, or on English-language sources? [Քաղաքական և հասարակական իրադարձությունների մասին տեղեկություն ստանալու համար ավելի շատ հենվում եք/վստահում եք հայալեզու, թե՞ անգլիալեզու աղբյուրների (հեռուստատեսություն, ռադիո, պարբերականներ) վրա:]

Question Title

* 21. How interested are you in politics and public affairs? [Որքանո՞վ եք հետարքրքիվում քաղաքական և հասարակական իրադարձություններով:]

Question Title

* 22. How important is it for you or your family to maintain the ability to speak Armenian? [Որքա՞ն կարևոր է Ձեզ և Ձեր ընտանիքի համար հայախոսության պահպանումը:]

Question Title

* 23. How important is the preservation of your Armenian identity to you? [Որքա՞ն կարևոր է հայ ինքնության պահպանումը Ձեզ համար:]

Question Title

* 24. How important is it for Armenians to change so that they blend into the larger American society? [Ձեր կարծիքով, որքա՞ն կարևոր է հայերի համար փոփոխություն կրել՝ ամերիկյան հասարակության հետ ավելի խառնվելու համար:]

Question Title

* 25. How important is it for Armenians to maintain their distinct cultures? [Որքա՞ն կարևոր է իրենց ուրույն մշակույթի պահպանումը հայերի համար:]

Question Title

* 26. Are you currently registered to vote in the US?  [Ներկայումս գրանցվա՞ծ եք ԱՄՆ-ում քվեարկելու համար:]

Question Title

* 27. If you are registered to vote, do you typically vote in US elections?  [Եթե գրանցված եք քվեարկելու, ընդհանրապես մասնակցու՞մ եք ԱՄՆի ընտրությունների քվեարկությանը:]

Question Title

* 28. Did you vote in the presidential election last November? [Մասնակցե՞լ եք անցյալ նոյեմբերի նախագահական ընտրության քվեարկությանը:]

Question Title

* 29. If applicable, who did you vote for in the presidential election of 2016? [Ո՞ւմ օգտին եք քվեարկել 2016-ի նախագահական ընտրությանը:]

Question Title

* 30. If a party or candidate was trying to contact you about an election, which of the following would you pay the most attention to? [Եթե որևէ կուսակցություն կամ թեկնածու փորձեր կապ հաստատել Ձեզ հետ ընտրությունների հարցով, ո՞ր կապի միջոցը ավելի լուրջ կգրավեր Ձեր ուշադրությունը:]

Question Title

* 31. Generally speaking, do you usually consider yourself a Democrat, a Republican, an Independent, some other party, or what? [Ո՞ր կուսակցույունն եք, առհասարակ, նախընտրում: / Ո՞ր կուսակցությանն եք հարում:]

Question Title

* 32. How important is it for you that a candidate is Armenian? [Որքա՞ն կարևոր Ձեզ համար քաղաքական ընտրության թեկնածուի հայ լինելը:]

Question Title

* 33. Thinking about the kind of person President Trump is, would you say you view him [Ի՞նչ կարծիքի եք նախագահ Թրամփ անձի մասին: Ի՞նչպես եք վերաբերվում նրան:]

Question Title

* 34. How strongly do you approve or disapprove of how President Trump is doing as president? [Նախագահ Թրամփի կառավարումը ինչպե՞ս կորակեք/կգնահատեք:]

Question Title

* 35. How strongly do you approve or disapprove of how Armenian organizations are doing to represent Armenians in Los Angeles? [Ինչպե՞ս եք գնահատում հայկական կազմակերպությունների՝ Լոս-Անջելեսի հայերին ներկայացնելու ջանքերը:]

Question Title

* 36. Do you think the police in your community treat Armenians fairly? [Ձեր կարծիքով ոստիկանությունը Ձեր համայնքիում հայերի հետ արդա՞ր կերպով է վերաբերվում:]

PLEASE INDICATE HOW STRONGLY YOU SUPPORT OR OPPOSE THE FOLLOWING POLICIES. [Խնդրվում է ներկայացնել Ձեր վերաբերմունքը հետևյալ քաղաքական ուղեգծերի հանդեպ:]

Question Title

* 37. “Keep US military troops in the Middle East as long as it takes to stabilize their government.” [«ԱՄՆ ռազմական ուժերը պիտի մնան Միջին Արևելքում մինչև տեղական իշխանությունների քաղաքականության վերջնական կայունացում»:]

Question Title

* 38. "Government should provide income support to those who need it.” [«Կառավարությունը պարտավոր է եկամտային նպաստ տրամադրել կարիքն ունեցողներին»:]

Question Title

* 39. “The current health-care system needs government intervention to improve access and reduce costs.” [«Ներկայիս առողջապահական համակարգն ունի իշխանությունների միջամտության կարիքը՝ հասանելիությունը բարելավելու և ծախսերը նվազեցնելու նպատակով»:]

Question Title

* 40. “Undocumented immigrants attending college should be charged a higher tuition rate at state colleges and universities, even if they grew up and graduated high-school in the state.” [«անօրինական ներգաղթողներից պետք է գանձել ավելի բարձր ուսման վարձ նահանգային քոլեջներում և համալսարաններում, անգամ եթե նրանք մեծացել են և միջնակարգ դպրոց են ավարտել ԱՄՆ-ում»:]

Question Title

* 41. "Standardized tests should determine whether a child is promoted to the next grade or graduates from high school." [«Դպրոցականների՝ հաջորդ դասարան տեղափոխվելու կամ դպրոցն ավարտելու համար անհրաժեշտ գիտելիքները նպատակահարմար է ստուգել ստանդարտացված քննությունների միջոցով»:]

Question Title

* 42. "Fund public education so that all school districts have about the same amount of money to spend per student." [«Կրթական համակարգի ֆինանսավորման այնպիսի ձև ընդունել, որ բոլոր դպրոցական շրջաններում յուրաքանչյուր դպրոցականին հատկացվող գումարի չափաբաժինը (մոտավորապես) նույնը լինի»:]

Question Title

* 43. "Provide school vouchers to pay for a portion of the cost to send children to private schools, even if that would take some money away from public schools." [«Մասնավոր դպրոց հաճախող դպրոցականներին տրամադրել գումարային նպաստ, անգամ եթե դրա հաշվոին հանրային դպրոցների բյուջեն կնվազի»:]

Question Title

* 44. "Replace multi-year bilingual instruction in schools with instruction only in English after one year." [«Դպրոցներում երկլեզու ուսուցումը փոխարինել միայն անգլերեն ուսուցումով առաջին տարվանից հետո»:]

Question Title

* 45. "Government should provide income support to those who try to provide for themselves, but who can not adequately do so." [«Կառավարությունը պարտավոր է եկամտային նպաստ տրամադրել նրանց, ովքեր փորձում են իրենց ապրուստը հոգալ բայց բաւարար չափով չեն կարողանում»:]

Question Title

* 46. What is your view about same-sex couples? Should they be permitted to: [Ի՞նչ կարծիք ունեք միասեռական զույգերի մասին: Կարելի՞ է նրանց.]

Question Title

* 47. Generally speaking, do you think abortion should be: [Ձեր կարծիքով հղիության արհեստական ընդհատումը պիտի լինի.]

Question Title

* 48. Which comes closer to your own views? [Հետևյալներից հաստատումներից որի՞ն եք ավելի շատ համամիտ:]

Question Title

* 49. What is your preferred policy on undocumented or illegal immigration? Should there be: [Ո՞րն է Ձեզ համար նախընտրելի քաղաքականությունը անօրինական կամ առանց փաստաթղթերի ներգաղթողների նկատմամբ:]

Question Title

* 50. How often do you have contact with friends and family in your country of origin (if you were not born in the US)? [Ի՞նչ հաճախականությամբ եք կապ հաստատում Ձեր ծննդավայրի ընկերների ու ընտանիքի հետ (եթե ԱՄՆ-ում չեք ծնվել):]

Question Title

* 51. Since coming to the US, how often have you returned to your country of origin? [ԱՄՆ տեղափոխվելուց հետո ի՞նչ հաճախականությամբ եք այցելել Ձեր ծննդավայրը:]

Question Title

* 52. Since coming to the US, have you contributed money to a candidate or party in your country of origin? [ԱՄՆ տեղափոխվելուց հետո ձեր ծննդավայրի որևե թեկնածուի կամ կուսակցության գումար տրամադրե՞լ եք:]

Question Title

* 53. Are you the owner of land, a house or a business in Armenia? [Հայաստանում հողային տարածք, տուն/բնակարան կամ գործ ունե՞ք:]

Question Title

* 54. How often do you send money to Armenia? [Ի՞նչ հաճախականությամբ եք գումար ուղարկում:]

Question Title

* 55. Have you ever voted in Armenian elections since you’ve been in the US? [Երբևէ մասնակցե՞լ եք Հայաստանի ընտրություններին ԱՄՆ տեղափոխվելուց հետո:]

T