Pyetësor për shfrytëzimin e medieve online

Ky hulumtim realizohet nga projekti i Zyres Zvicerane për Bashkepunim në Kosovë, Rritja e punësimit të të rinjëve (EYE), i cili implementohet nga Helvetas Swiss Intercooperation dhe Management Development Associates (MDA).

Të gjeturat e këtij pyetësori do të përdoren për identifkimin e kanaleve më efikase të informimit dhe komunikimit online për të perquar informata rreth tregut të punës dhe mundësive për punësim tek shfrytëzuesit e portaleve dhe rrjeteve sociale.

Kohëzgjatja e pyetësorit 4 minuta.

Question Title

* 1. Mosha juaj?

Question Title

* 2. Gjinia juaj?

Question Title

* 3. Vendbanimi juaj?

Question Title

* 4. Niveli më i lartë i arsimit që keni përfunduar?

Question Title

* 5. Statusi i punësimit?

Question Title

* 6. Cilën pajisje të komunikimit e përdorni për komunikim dhe informim (mund të zgjedhni më shumë se një)?

Question Title

* 7. Cilin sistem operativ përdorni (mund të zgjedhni më shumë se një)?

Question Title

* 8. Cilat janë platformat sociale i përdorni më së shumti (mund të zgjedhni më shumë se një)?

Question Title

* 9. Sa kohe në ditë kaloni në platformat sociale?

Question Title

* 10. Arsyeja e shfrytëzimit të këtyre platformave është për t'u informuar rreth?

T