1. Nqe 1

J.B thiab M.K Pritzker Family Foundation, Wisconsin Early Childhood Association nrog rau ob peb lub koom haum sib pab tau ib pob nyiaj yuav los nrhiav txoj hau kev txhim kho pab kom zoo tshaj qub rau ib tsoom neeg suav daws txog ntawm txoj kev tu thiab zov me nyuam nyob daycare. Tab sis ua ntej peb yuav pab tau suav daws, peb xav kom koj pab peb teb cov nqe lus tshawb fawb nyob rau hauv qab tsab ntawv nos es peb thiaj li yuav saib xyuas kom peb txoj kev pab cuam thiab txhawb suav daws thiab koj tsev neeg yog cov kev pab tau zoo tshaj plaws. Ua koj tsaug rau koj lub sib hawm uas koj txaus siab teb cov nqe lus tshawb fawb nos. Koj txoj kev xav thiab cov lus qhia tseem ceeb heev rau peb.

Question Title

* 1. Koj puas yog leej niam, leej txiv, los sis yog ib tug tsom kwm saib xyuas ib co me nyuam yaus muaj 10 xyoo rov hauv?

0 of 24 answered
 

T