ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น !!

Question Title

* 1. ชื่อ ( Name )

Question Title

* 2. นามสกุล ( Last name )

Question Title

* 3. ท่านลงทะเบียนเป็นลูกค้ามิซูมิแล้วหรือไม่
*หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นลูกค้ามิซูมิ รบกวนติดต่อ cs@misumi.co.th เพื่อลงทะเบียนก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้*

Question Title

* 4. Customer Code (รหัสลูกค้า) ตัวอย่าง 863900
*หากไม่ทราบรหัสลูกค้า หรือยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นลูกค้าของมิซูมิ กรุณากรอก "No"

Question Title

* 5. ชื่อบริษัท ( Company Name )

Question Title

* 6. 5. ตำแหน่ง (Position)

Question Title

* 7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile No.)
*กรุณาใส่เบอร์ที่ติดต่อได้

Question Title

* 8. อีเมลแอดเดรส (Email Address)

Question Title

* 9. ประเภทอุตสาหกรรม (Type of Industry)

Question Title

* 10. ท่านใช้สินค้า End of Arm Tooling (EOAT) หรือไม่

Question Title

* 11. เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ สินค้า End of Arm Tooling (EOAT)?

Question Title

* 12. ท่านใช้สินค้า EOAT ประเภทใดอยู่บ้าง

รายละเอียดและเงื่อนไข
1.  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ลงลงทะเบียนเป็นลูกค้ามิซูมิแล้วเท่านั้น
2. ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้
3. สามารถเริ่มสะสมยอดสั่งซื้อสินค้ากลุ่ม EOAT ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
4. รหัสลูกค้า 1 รหัส สามารถรับสิทธิร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ เท่านั้น
5. กิจกรรมนี้สงวนไว้สำหรับยอดสั่งซื้อของสินค้ากลุ่ม End of Arm Tooling เท่านั้น ไม่สามารถรวมกับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ได้
6. สินค้า EOAT ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสินค้า EOAT ของแผนกแม่พิมพ์พลาสติกเท่านั้น
7. รางวัลจะถูกจัดส่งให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
8. หลังประกาศผล มิซูมิขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ทุกกรณี
9. ยอดสั่งซื้อที่ถูกทำการยกเลิกก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่สามารถนำมาร่วมกิจกรรมได้
10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลดได้ ในทุกกรณี
11. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กรุณาตรวจสอบนโยบายบริษัทของท่านก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

T