Consiliul Județean Giurgiu elaborează Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027.

Elaborarea strategiei se bazează atât pe date statistice și studii, cât şi pe opiniile dvs., exprimate prin acest chestionar.

Pentru ca strategia de dezvoltare a județului Giurgiu să raspundă cât mai bine nevoilor dvs. și oportunitatilor de dezvoltare pentru județ și să contribuie eficient la rezolvarea problemelor județului, vă invităm să completați acest chestionar. 

Opiniile dvs. sunt importante pentru noi, de aceea vă rugăm să răspundeți cat mai complet la toate rubricile chestionarului pentru a putea înregistra date relevante pentru această cercetare. Folosiți rubrica de comentarii pentru a explica mai bine mulțumirea sau nemulțumirea dvs. cu serviciul public respectiv, problema concretă cu care vă confruntați  și pentru a propune rezolvările pe care dumneavoastră le considerați adecvate la problemele semnalate. 

Pentru clarificări, persoana de contact este Gabriel Oprea, e-mail gabriel.oprea20@yahoo.com, mobil 0722312653

Răspunsul dvs.  ramâne  anonim şi va fi utilizat strict pentru documentare şi cercetare şi nu va fi folosit în alte scopuri. Toate înformațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților.

Acest sondaj este parte  a procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 de către Consiliul Județean Giurgiu, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L. în cadrul proiectului„i.R.E.M Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” SIPOCA 817 Cod SMIS 135244, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară - administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către cetățeni în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice 2014 - 2020.

Vă rugăm să răspundeți la toate rubricile menționate în chestionar, pentru a putea înregistra în mod complet date relevante pentru această cercetare.

Toate înformațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților.

Question Title

* 1. Care considerați că sunt la ora actuală 3 puncte tari ale județului Giurgiu, din perspectiva dezvoltării durabile a județului?

Question Title

* 2. Care considerați că sunt la ora actuală 3 puncte slabe ale Județului Giurgiu, din perspectiva dezvoltării durabile a județului?

Question Title

* 3. Cum apreciați starea mediului la nivel de localitate/județ?

  Foarte slabă Slabă Mediu Bună Foarte bună
UAT-ul în care societatea comercială își desfășoară activitatea
UAT Județul Giurgiu

Question Title

* 4. Care considerați că sunt principalele cauze ale degradării mediului în perioada 2016 – 2021 în localitatea dumneavoastră/ județul Giurgiu?

*Notă: trebuie selectate cel puțin 2 opțiuni și cel mult 8

  UAT-ul dumneavoastră UAT Județul Giurgiu
Lipsa de educaţie şi de informare a cetăţenilor
Lipsa infrastructurii de mediu
Amenzi şi penalităţi prea mici
Lipsa de expertiză şi profesionalism a responsabililor din domeniu
Număr redus de personal şi resurse în instituţiile de control
Instituţii nefucţionale (Garda de mediu, Agenţia de Protectia mediului, etc)
Atribuţii partajate între mai multe instituţii, care nu se coordonează între ele
Date incomplete, necorelate, “cosmetizate” privind starea mediului
Legislaţie incompletă, sau necorespunzătoare
Corupția în sistem
Instrumente IT necorelate/inexistente

Question Title

* 5. Cum apreciați gradul de digitalizare la nivel de localitate/județ?

  Foarte slabă Slabă Mediu Bună Foarte bună
UAT-ul în care societatea comercială își desfășoară activitatea
UAT Județul Giurgiu

Question Title

* 6. Cum apreciați gradul de implementare a măsurilor în criza sanitară (Covid 19) la nivel de localitate/județ?

  Foarte slabă Slabă Mediu Bună Foarte bună
UAT-ul în care societatea comercială își desfășoară activitatea
UAT Județul Giurgiu

Question Title

* 7. Cum apreciați gradul de conectivitate (transport rutier, cale ferată, aerian) la nivel de localitate/județ?

  Foarte slabă Slabă Mediu Bună Foarte bună
UAT-ul în care societatea comercială își desfășoară activitatea
UAT Județul Giurgiu

Question Title

* 8. Pe o scară de la 1 la 4 cum considerați calitatea următoarelor servicii publice la nivelul județului Giurgiu?
                        1 Slabă
                        2 Acceptabilă
                        3 Bună                 
                        4 Foarte bună                
                        NS / NR - Nu știu / Nu răspund

  Slabă                  Acceptabilă Bună Foarte bună NU știu/NU răspund
Educație – acțiuni și infrastructura educațională din localitate (rețeaua de creșe, grădinițe, școli, licee, etc)
Social - servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială
Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în localitate
Sănătate – acțiuni și infrastructura de sănătate din localitate (medic de familie, rețeaua de policlinici, spitale, etc)
Cultură – acțiuni și infrastructura culturală din localitate (casă de cultură, cinematograf, teatru, muzeu, etc)
Patrimoniul cultural – conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură
Tineret – acțiuni și infrastructură dedicată (cluburi, parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, stranduri, etc)
Sport – acțiuni și infrastructură de sport (terenuri de sport, săli de sport, spații de agremnent, parcuri, etc)
Ordine publică – acțiuni și infrastructură poliție locală, siguranța personală și a bunurilor, etc
Situații de urgență – reacția autorităților la inundații, incendii, pandemii, etc și infrastructura dedicată
Reducerea vulnerabilităţii la riscuri şi adaptarea la schimbări climatice în localitate (valuri de căldură, valuri de frig, etc)
Protejarea şi conservarea mediului (aer, apă, sol) şi a biodiversităţii în localitate (spații verzi, păduri, etc)
Dezvoltarea urbană/rurală - habitatul și arhitectura urbană a localității (termoizolația clădirilor, aspectul clădirilor, rezistența cladirilor, etc)
Evidența persoanelor – accesibilitate și infrastructură dedicată
Infrastructura rutieră din localitate - rețeaua de drumuri, poduri, străzi, trotuare, zone pietonale, piste pentru biciclisti, etc
Infrastructura utilitară și serviciile aferente din localitate (apa, canalizare, iluminat public, salubrizare, etc)
Eficiența consumului de energie şi promovarea utilizării resurselor regenerabile în localitate
Accesibilitate de transport – transport public, CFR, transport școlar, etc
Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza localității
Infrastructura informaţională – internet - şi de telecomunicaţii la nivel de localitate
Sprijinirea dezvoltării sectorului economic, a interprinderilor mici și mijlocii, a investitorilor în localitate
Diversificarea şi dezvoltarea sectorului agro-alimentar în localitate
Transparenta - Gradul de acces la date relevante și utile/informații de interes public în relația cu autoritățile/instituțiile publice din localitate
Nivelul de integritate al reprezentanților autorităților/instituțiilor publice din localitate

Question Title

* 9. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3  priorități de dezvoltare pentru județul Giurgiu în următorii 7 ani?

Question Title

* 10. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3  priorități de dezvoltare pentru UAT-ul în care societatea își desfășoară activitatea, în următorii 7 ani?

Question Title

* 11. Alte comentarii/propuneri/sugestii:

Question Title

* 12. Nume societate comercială (opțional)

Question Title

* 13. Număr angajați societate comercială:

Question Title

* 14. Localitatea în care societatea comercială desfășoară activitatea

Question Title

* 15. Vârsta dvs. în ani împliniți

Question Title

* 16. Gen (marcați cu x)

Question Title

* 17. De cât timp lucrați în județul Giurgiu? (număr de ani)

Question Title

* 18. Care este ultima școală absolvită?

0 of 18 answered
 

T