Parent Survey School Year 2022-2023

Question Title

* 1. Koj puas xav kom koj tus menyuam koom kev kawm (after school activity) tom qab tsev kawm ntawv lawb?

Question Title

* 2. Koj yuav tau tuaj tos koj tus menyuam tom qab kev kawm lawb. Koj tuaj puas tau?

Question Title

* 3. Koj xav kom muaj hom kev qhia ntawv/ua si dab tsi rau koj tus menyuam tom qab tsev kawm ntawv lawb?

Question Title

* 4. Hnub twg zoo sijhawm tshaj rau koj tus menyuam nyob tom qab tsev kawm ntawv lawb? (Xaiv tas nrho cov hnub zoo rau koj)

T