Question Title

* 1. Vrsta ustanove:

Question Title

* 2. Mjerite li u Vašem laboratoriju koncentraciju serumskog kreatinina?

Question Title

* 3. Metoda mjerenja kreatinina U ODRASLOJ POPULACIJI (moguće je više odgovora):

Question Title

* 4. Navedite referentni interval (graničnu vrijednost) za kreatinin u serumu za odrasle (>20 g.) koji koristite u svom laboratoriju:

Question Title

* 5. PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI kreatinin određujete ENZIMSKOM metodom:

Question Title

* 6. Izvještavate li rezultate procjene brzine glomerularne filtracije (eGFR) U ODRASLOJ POPULACIJI uz rezultat serumskog kreatinina?

Question Title

* 7. Koju jednadžbu koristite za izračun GFR U ODRASLOJ POPULACIJI u svakodnevnom rutinskom radu (moguće je vise odgovora):

Question Title

* 8. Koju jednadžbu koristite za izračun GFR U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI u svakodnevnom rutinskom radu (moguće je vise odgovora):

Question Title

* 9. Radite li u Vašem laboratoriju slijedeće testove (moguće je više odgovora)?

Question Title

* 10. Koji je preporučeni uzorak za mjerenje koncentracije ukupnih proteina u mokraći u vašem laboratoriju?

Question Title

* 11. Koji je preporučeni uzorak za mjerenje koncentracije albumina u mokraći u vašem laboratoriju?

Question Title

* 12. Kako izvještavate rezultat albumina u JEDNOKRATNOM UZORKU mokraće (moguće je više odgovora)?

Question Title

* 13. Kako izvještavate rezultat albumina u 24-SATNOM UZORKU mokraće (moguće je više odgovora)?

Question Title

* 14. Navedite referentni interval (graničnu vrijednost) za albumin u mokraći U ODRASLOJ POPULACIJI koji koristite u svom laboratoriju (ukoliko koristite više uzoraka navedite za svaki):

Question Title

* 15. Kako izvještavate rezultat ukupnih proteina u JEDNOKRATNOM UZORKU mokraće (moguće je više odgovora)?

Question Title

* 16. Kako izvještavate rezultat ukupnih proteina u 24-SATNOM UZORKU mokraće (moguće je više odgovora)?

Question Title

* 17. Navedite referentni interval (graničnu vrijednost) za ukupne proteine u mokraći U ODRASLOJ POPULACIJI koji koristite u svom laboratoriju (ukoliko koristite više uzoraka navedite za svaki):

Question Title

* 18. Jeste li zainteresirani za dodatnu edukaciju u području implementacije nacionalnih preporuka za laboratorijsku dijagnostiku KBB u svakodnevnu rutinsku laboratorijsku praksu?

Question Title

* 19. Molimo komentar, mišljenje, pohvalu, kritiku na nacionalne preporuke za laboratorijsku dijagnostiku KBB:

T