BAHAGIAN A / PART A: MAKLUMAT SYARIKAT / COMPANY INFORMATION

Question Title

* 1. NOMBOR RUJUKAN NOTIS SSM DI BAWAH S.27B ASSM (PINDAAN 2015)/SSM NOTICE UNDER S.27B ASSM (PINDAAN 2015) REFERENCE NUMBER

Question Title

* 2. NAMA SYARIKAT / COMPANY NAME

Question Title

* 3. NOMBOR SYARIKAT / COMPANY NUMBER

Question Title

* 4. NAMA SETIAUSAHA SYARIKAT TERKINI (TERHAD KEPADA DUA SAHAJA)/ LATEST COMPANY SECRETARY NAME (LIMITED TO 2 ONLY)

Question Title

* 5. NOMBOR KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL (RUJUK SOALAN NO.4) / 
PROFESSIONAL BODY MEMBERSHIP NUMBER (REFER QUESTION NO.4)

Question Title

* 6. NAMA FIRMA AUDIT / AUDIT FIRM NAME

Question Title

* 7. NOMBOR FIRMA AUDIT / AUDIT FIRM NUMBER

Question Title

* 8. ALAMAT PEJABAT BERDAFTAR / REGISTERED OFFICE ADDRESS

T