Prieskum medzi obyvateľmi mesta Zvolen

Program rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014 – 2020 definoval 16 oblastí, ktoré popisujú život v meste. Zaujíma nás, ako ste spokojní so súčasnou situáciou v týchto oblastiach a ako vnímate zmeny v meste. Vaše odpovede budú vyhodnotené anonymne. Výsledky prieskumu budú zverejnené na webovej stránke a poslúžia ako spätná väzba na prácu samosprávy. Do vyhodnotenia prieskumu budú zaradené všetky vyplnené a včas doručené dotazníky. Dotazník v elektronickej forme, ako aj dalšie informácie o rozvoji mesta sú k dispozícii na webovej stránke http://strategia.zvolen.sk.

Veríme, že si nájdete čas a dotazník vyplníte. Váš názor nás zaujíma!

Mestský úrad Zvolen

Question Title

* 1. VYSVEDČENIE OD OBČANOV ZVOLENA PRE SAMOSPRÁVU MESTA ZVOLEN V ROKU 2019.
Ako ste spokojní so službami, ktoré zabezpečuje samospráva mesta Zvolen?
Nižšie je uvedený zoznam 16 oblastí so stručným popisom, čo zabezpečuje samospráva mesta Zvolen.
Svoju spokojnosť s jednotlivými oblasťami ohodnoťte známkou od 1 do 5, pričom 1 je najlepšia a 5 je najhoršia známka:
1 – veľmi spokojný/á
2 – spokojný/á
3 – ani spokojný/á ani nespokojný/á
4 – nespokojný/á
5 – veľmi nespokojný/á
n – neviem posúdiť.

  1 2 3 4 5 neviem
VZDELÁVANIE
materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské kluby detí, školské jedálne, Školský úrad, modernizácia školských objektov a areálov...

Question Title

* 2. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
KULTÚRA
domy kultúry (Podborová, Zolná a Lukové), Stará radnica, údržba 
pamiatok, archeologický výskum, vedenie kroniky mesta, koordinácia aktivít v oblasti kultúry...

Question Title

* 3. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
ŠPORT
zimný štadión, futbalový štadión, plaváreň, kúpalisko, mobilná ľadová plocha na Námestí SNP, koordinácia aktivít v oblasti športu...

Question Title

* 4. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
VOĽNÝ ČAS
rekreačné zóny, voľnočasové areály, občianske centrá, Fun zóna (Obývačka) na Námestí SNP, organizovanie voľného času a záujmovej činnosti obyvateľov...

Question Title

* 5. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
MLÁDEŽ
podpora mládežníckych projektov (Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, Záruky pre mladých), spolupráca s organizáciami, ktoré sú zamerané na prácu s mládežou...

Question Title

* 6. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
SOCIÁLNE SLUŽBY
kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých, detské jasle, útulok, komunitné centrum, opatrovateľská a prepravná služba, stravovanie dôchodcov, sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca...

Question Title

* 7. oblasť:

  1 2 3 4 5 n
ZDRAVOTNÍCTVO
aktivity zamerané na zdravotnú prevenciu a zdravý životný štýl (Deň zdravia, Deň srdca, Deň prevencie)...

Question Title

* 8. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
BÝVANIE A SLUŽBY
mestské nájomné byty, verejné priestranstvá a zeleň, parky, vnútrobloky, verejné 
osvetlenie, podmienky na rozvoj bytovej výstavby, Dom služieb, mestská tržnica, sobášna sieň, cintoríny, komunálne služby...

Question Title

* 9. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
BEZPEČNOSŤ A PORIADOK
mestská polícia, dodržiavanie verejného poriadku, kamerový systém mesta, dopravná výchova, prevencia negatívnych spoločenských javov, protipovodňové opatrenia, civilná ochrana...

Question Title

* 10. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
MARKETING MESTA
obojstranná komunikácia samosprávy s verejnosťou (stretnutia, web, sociálne siete, noviny), dotácie z rozpočtu mesta na aktivity organizácií a občanov, spolupráca s partnerskými mestami...

Question Title

* 11. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
CESTOVNÝ RUCH
regionálna spolupráca v oblasti cestovného ruchu, Informačné centrum mesta, informácie pre návštevníkov, rozvoj turizmu v lokalite Pustý hrad...

Question Title

* 12. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
EKONOMICKÝ ROZVOJ
príprava území na rozvoj priemyslu, obchodu a služieb, podpora podnikania, technológií a inovácií, spolupráca s investormi s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta...

Question Title

* 13. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
mestská hromadná doprava, parkovanie, údržba a dopravné značenie miestnych komunikácií, budovanie ciest, chodníkov a cyklotrás...

Question Title

* 14. oblasť

  1 2 3 4 5 neviem
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
energetická stratégia mesta, čistiareň odpadových vôd, kanalizácia, projekt ZOMES - optická sieť s verejnoprospešnými inštitúciami pripojenými na internet...

Question Title

* 15. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
odpadové hospodárstvo, malé zdroje znečistenia ovzdušia, výrub drevín, povrchové vody, Lesný podnik mesta Zvolen, adaptácia mesta na klimatické zmeny...

Question Title

* 16. oblasť:

  1 2 3 4 5 neviem
MODERNÁ SAMOSPRÁVA
služby mestského úradu, hospodárenie mesta, výstavba, správa a údržba majetku mesta, elektronické služby, územné a strategické plánovanie mesta...

Question Title

* 17. Aké zmeny ste si vo Zvolene všimli za posledný rok?

T