General information/ Eolas Ginearálta

General Information/ Eolas ginearálta

Question Title

* 1. Which draft planning framework did you use for the purposes of providing feedback?
1. Cé acu dréachtchreat le haghaidh pleanáil ar bhain tú úsáid as?

Question Title

* 2. What is your school context? (select all that apply)
2. Cén comhthéacs scoile lena mbaineann tú (cuir tic sna boscaí cuí)

Question Title

* 3. How many years teaching experience do you have?
3. Cé mhéad bliain a bhfuil tú i mbun múinteoireachta?

Question Title

* 4. What class/es do you teach? (Select all that apply)
4. Cén rang/anna a bhíonn á múineadh agat? (Cuir tic sna boscaí cuí)

Question Title

* 5. Have you attended a session on the new Language Curriculum with the SESS or PDST in this school year?
5. Ar ghlac tú páirt i seisiún faoi Churaclam Teanga na Bunscoile leis an SESS nó PDST mar chuid den scoilbhliain reatha?

T