Добре дојдовте на блог конкурсот на тема „Денес студент, утре не(вработен) - Што ти носи иднината?”, организиран од Светска банка. Целиме да дознаеме повеќе за вашите аспирации, надежи и грижи при наоѓање на работа по дипломирањето. Ве молиме внесете ги вашите лични информации и содржината која ја подготвивте во овој формулар.

Mirë se erdhët në Konkursin Blog me temën "Sot student, nesër i (pa)punësuar - Çfarë ka në të ardhmen tënde?" Organizuar nga Banka Botërore. Shpresojmë të mësojmë më shumë për aspiratat, shpresat dhe frikërat tuaja në lidhje me mundësitë për gjetjen e një pune pasi të diplomoheni nga universiteti. Ju lutemi të shkruani informacionet tuaja personale dhe shkrimin me të cilin konkuroni më poshtë..

Welcome to the blog contest on the theme of "Student today, (un)employed tomorrow - What does your future hold?" organized by the World Bank. We look forward to learning more about your aspirations, hopes and fears related to finding a job when you graduate from university. Please enter your personal information and contest submission below.

ПРАВИЛА НА КОНКУРСОТ

Кој може да учествува: Конкурсот е отворен за сите сегашни студенти на универзитетите во Северна Македонија кои имаат најмалку 18 години. Вработените во Светска Банка, вклучувајќи ги консултантите и членовите на нивните семејства се исклучени од учество на овој конкурс.

Што бараме: Оригинални блог прилози што поттикнуваат критички осврт за надежите и стравовите на студентите во однос на наоѓањето работа по дипломирањето. Вашите содржини можат да бидат на македонски, албански или на англиски јазик.

Како да учествувате: Поднесете ја вашата блог содржина (до 400 збора) во соодветното поле означено во овој формулар. Секој учесник може да поднесе само една содржина.

Рок: Сите содржини треба да бидат поднесени до 23:59 на 10 јуни 2019 година (по средноевропско време).

Со поднесување на вашата содржина на овој конкурс, вие се согласувате на целосните услови достапни на овој линк.

RREGULLAT E KONKURSIT

Kush mund të marrë pjesë: Konkursi është i hapur për të gjithë studentët aktualë universitarë në Maqedoninë e Veriut, që janë së paku 18 vjeç në moshë. Personeli i Bankës Botërore, duke përfshirë konsulentët, si dhe anëtarët e familjeve të tyre, janë të përjashtuar nga pjesëmarrja.

Çfarë kërkojmë: Po kërkojmë shkrime origjinale që provokojnë të menduarit për shpresat dhe frikërat e studentëve kur bëhet fjalë për gjetjen e punësimit pas diplomimit. Ju mund të bëheni pjesë e konkursit duke dorëzuar një shkrim i cili mund të jetë në gjuhën angleze, maqedonisht apo në shqip.

Si të merrni pjesë: Dorëzoni postimin tuaj (deri në 400 fjalë) tek fusha e duhur e nenvizuar me poshte ne kete sondazh.  Secili pjesëmarrës mund të garojë vetëm me një shkrim.

 Afati: Të gjitha dorëzimet duhet të bëhen deri në orën 23:59, më 10 qershor, 2019 (Ora e Evropës Qendrore).

Me dorëzimin e shkrimit në Konkurs, ju bini dakord me Kushtet dhe Kriteret, të cilat mund t’I gjeni në këtë link.
CONTEST RULES

Who can participate: The contest is open to all current university students in North Macedonia who are at least 18 years old. World Bank staff, including consultants, and their family members are excluded from participating.

What we are looking for: Original, thought-provoking blog submission about students’ hopes and fears when it comes to finding a job upon graduation. Your entry can be in Macedonian, Albanian or English language.

How to participate: Submit your blog post (up to 400 words) in the appropriate field marked below in this survey. Every participant can only submit one entry.

Deadline: All entries must be submitted by 23:59 on June 10nd, 2019 (Central European Time).

By submitting an entry to the contest, you agree to the full Terms and Conditions available under this link.

Question Title

* 1. Име и презиме / Emri dhe mbiemri / First and last name

Question Title

* 2. Дата на раѓање  / Data e lindjes / Date of birth 

Date

Question Title

* 3. Електронска пошта / Adresa juaj elektronike / E-mail

Question Title

* 4. Назив на вашиот универзитет / Emri i Universiteti tuaj / Your university

Question Title

* 5. Факултет на кој студирате / Fakulteti tuaj / Your faculty

Question Title

* 6. Циклус на студирање / Titulli që aktualisht synoni / Degree currently pursued

Question Title

* 7. Ве молиме внесете ја содржината која ја припремивте за конкурсот (документ во Word или PDF формат) / Ju lutemi dorëzojeni shkrimin tuaj për konkurs (në word apo PDF) / Please enter your submission to the contest (in Word of PDF file format)

PDF, DOCX, DOC file types only.
Choose File

T