ข้อมูลผู้ร้องเรียน (Library user details)

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนของท่านให้หอสมุดทราบ ข้อร้องเรียนของท่านจะได้รับการตอบกลับจากผู้รับผิดชอบเพื่อแจ้งผลดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงต่อไป โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

(Use this form to send general opinions and requests to staff in the library. Other options for quick assistance)

* 1. ชื่อ - นามสกุล (First name-Last name)

* 2. วันที่ร้องเรียน (Date of Feedback)

กรุณากรอกวัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน
/
/

* 4. ระดับการศึกษา (Education)

* 6. ต้องการให้ติดต่อกลับทาง (Reply of feedback)

* 7. เบอร์โทรศัทพ์ (Telephone)

* 8. อีเมล (E-mail)

* 9. ร้องเรียนเกี่ยวกับ (Subject of feedback)

* 10. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (Details of Feedback)

T