กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนของท่านให้หอสมุดทราบ ข้อร้องเรียนของท่านจะได้รับการตอบกลับจากผู้รับผิดชอบเพื่อแจ้งผลดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงต่อไป
(Use this form to send general opinions and requests to staff in the library. Other options for quick assistance)
***เงื่อนไข (Term & Conditions) : 
- งานสื่อสารฯ จะตอบกลับไม่เกิน 1 วันทำการหลังได้รับข้อมูล (The communication department will reply not over 1 day after receiving the information.)
- ข้อมูลจะถูกบันทึกและเผยแพร่เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพัฒนางานบริการห้องสมุดต่อไป (The information will be recorded and published for being an evidence to develop the library services in the future.)

ชื่อ - นามสกุล (First name-Last name)

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล (First name-Last name)

วันที่ร้องเรียน (Date of Feedback)

Question Title

* 2. วันที่ร้องเรียน (Date of Feedback)

กรุณากรอกวัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน
ช่องทางที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับมากที่สุด (Reply of feedback)

Question Title

* 5. ช่องทางที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับมากที่สุด (Reply of feedback)

ร้องเรียนเกี่ยวกับ (Subject of feedback)

Question Title

* 6. ร้องเรียนเกี่ยวกับ (Subject of feedback)

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (Details of Feedback)

Question Title

* 7. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (Details of Feedback)

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ถ้ามี) 
(Suggestion (If any))

Question Title

* 8. ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ถ้ามี) 
(Suggestion (If any))

หลักฐานประกอบข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
(Attached file (if any))

Question Title

* 9. หลักฐานประกอบข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
(Attached file (if any))

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File
No file chosen

T