กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนของท่านให้หอสมุดทราบ ข้อร้องเรียนของท่านจะได้รับการตอบกลับจากผู้รับผิดชอบเพื่อแจ้งผลดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงต่อไป
(Use this form to send general opinions and requests to staff in the library. Other options for quick assistance)
***เงื่อนไข (Term & Conditions) : 
- งานสื่อสารฯ จะตอบกลับไม่เกิน 1 วันทำการหลังได้รับข้อมูล (The communication department will reply not over 1 day after receiving the information.)

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล (First name-Last name)

Question Title

* 2. วันที่ร้องเรียน (Date of Feedback)

Date

Question Title

* 3. สถานภาพ (Status)

Question Title

* 5. ต้องการให้ติดต่อกลับทาง (Reply of feedback)

Question Title

* 6. เบอร์โทรศัพท์ (Telephone)

Question Title

* 7. อีเมล (E-mail)

Question Title

* 9. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (Details of Feedback)

T