กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนของท่านให้หอสมุดทราบ ข้อร้องเรียนของท่านจะได้รับการตอบกลับจากผู้รับผิดชอบเพื่อแจ้งผลดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงต่อไป
(Use this form to send general opinions and requests to staff in the library. Other options for quick assistance)
***เงื่อนไข :
- งานสื่อสารฯ จะแจ้งผลให้รับทราบไม่เกิน 5 วันทำการหลังได้รับข้อมูล
- ข้อมูลจะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพัฒนางานบริการห้องสมุดต่อไป

* 1. ชื่อ - นามสกุล (First name-Last name)

* 2. วันที่ร้องเรียน (Date of Feedback)

กรุณากรอกวัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน

* 5. ช่องทางที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับมากที่สุด (Reply of feedback)

* 6. ร้องเรียนเกี่ยวกับ (Subject of feedback)

* 7. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (Details of Feedback)

T