• English
  • Español
  • Tiếng Việt
  • 中文

Sở Gia Cư đang hoạch định một Chiến Lược Chống Dời Chuyển Nhà Ở nhằm sẽ đề nghị

các giải pháp tạo thêm nhà ở, bảo tồn nhà ở hiện có và bảo vệ các thành viên cộng đồng để không bị mất nhà.

 

Chúng tôi muốn lắng nghe quý vị và học hỏi kinh nghiệm của quý vị.

 

Sự trả lời của quý vị sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn những gì hiện đang diễn ra trong cộng đồng và giúp tạo dựng Kế Hoạch Chống Dời Chuyển. Nếu quý vị muốn theo dõi sự hình thành của chiến lược này, quý vị có thể đóng góp với chúng tôi qua email của quý vị vào cuối cuộc thăm dò dưới đây.

Cuộc thăm dò này sẽ mất khoảng 10 phút.

Cám ơn sự giúp đỡ của quý vị!

Question Title

* 1. Quý vị bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 2. Giới tính của quý vị là gì?

Question Title

* 3. Quý vị là người thuộc sắc tộc nào (Xin chọn tất cả những điều áp dụng.)

Question Title

* 4. Trong 10 năm qua Quý vị đã dời chuyển vì do bị trục xuất, nhà bị tịch thu, thiên tai, chuyển đổi chung cư, tiền nhà tăng, bạo lực trong khu vực, hoặc vì nhà của quý vị trở nên không thể ở được vì những lý do khác (còn được gọi là dời chuyển)?


*nếu không, vui lòng bỏ qua tới câu hỏi 22.

0 of 36 answered
 

T