Chak ane, staf MPO a fè de kalite analiz planifikasyon:

●    Etid sou sijè ki gen chans pou enterese entèvenan yo nan tout rejyon Boston nan, ak

●    Pwojè asistans teknik, ki se efò nan nivo ki pi piti pou bay konsèp solisyon a pwoblèm transpò lokal yo.

Pwojè sa yo bay ide ak rekòmandasyon a patnè minisipal ak rejyonal nou yo, jenere nouvo done, epi ede fòme konsèp pou avni transpò rejyon an.

Nenpòt moun ka soumèt ide pou yon pwojè asistans teknik. Tanpri, swiv enstriksyon ki anba yo pou soumèt ide w yo. Men, demand pwojè asistans teknik yo dwe soumèt nan patanerya ak ofisyèl minisipal yo. Si ou genyen yon ide pou yon pwojè asistans teknik, soumèt li ansanm ak kontak ou bay staf MPO a, k ap kontan pou konekte w ak ofisyèl lokal ou yo pou ede w devlope demand lan.

Question Title

* 1. Ou ka soumèt sijesyon w yo nan fason sa yo:

●     Lè w ranpli fòmilè ki anba a;

●     Ranpli fòm kontak MPO a; oubyen

●     Lè w voye yon imel bay Manadjè Planifikasyon Pwogram Travay Inifye a, Sandy Johnston, nan sjohnston@ctps.org.

Nou enpasyan pou tande w!

Y ap itilize repons ou pou kesyon ki vini apre yo pou ede nou fè suivi sou ki moun nou rive jwenn nan rejyon Boston nan.

Question Title

* 2. Ki sèks oubyen jan ou?

Question Title

* 3. Ki laj ou?

Question Title

* 4. Konbyen moun k ap viv nan fanmi ou, lè ou antre tèt ou?

Question Title

* 5. Ki revni pa ane fanmi ou kounye a?

Question Title

* 6. Kijan ou idantifye tèt ou pa ras? Tcheke tout sa ki aplike

Question Title

* 7. Èske ou se Latino/x?

Question Title

* 8. Èske ou gen yon enfimite?

Question Title

* 9. Ki kòd postal lakay ou?

Si ou ta renmen enskri pou lis imel MPO nou an, tanpri klike sou lyen sa. Nou p ap pataje enfòmasyon ou ak okenn lòt pati.
MPO Rejyon Boston nan respekte tout lwa ak politik dwa sivil Massachussetts yo. Li avi konplè sou dwa ak pwoteksyon ou yo.

T