* 1. So far, what starter Pokemon do you think you will choose?

* 2. So far, do you think you will end up buying Pokemon X, Pokemon Y, or both?

T