Уважаеми колеги - радетели за качествено образование,

Благодарим за времето, което отделяте на настоящето проучване.

Целта му е да ориентира екипа на Екосистем Юръп в разработването на педагогическата рамка на новото учебно помагало „Градска наука – природни науки и проектно базирано обучение за здравословна среда на живот“.

Помагалото ще е подкрепа за Вас при изпълнение задачите на проектно базираното обучение в преподаването по биология, химия, физика, математика и география в 7 – 9 кл. И отвъд.

В частност помагалото ще е Ваш помощник при провеждане на научно-изследователски задачи, които демонстрират връзката между големите научни постулати и техническите и технологични научни решения, създаващи предпоставки за устойчивото развитие на човечеството.

В методически план помагалото ще предложи педагогика, която подпомага развиване на умения за решаване на проблеми, критично мислене, комуникация, сътрудничество и боравене с информация.

В съдържателен план помагалото ще предложи дейности за използване на природните науки, математиката и географията за изследване средата на живот, както и дейности за определяне на онези условия, които правят тази среда здравословна.

Отново, БЛАГОДАРИМ за Вашата гледна точка!

* 1. Вашето име, училище и електронна поща. Така ще можем да Ви изпратим резултатите от проучването. Отбележете също, ако желаете да бъдете част от група, която ще експериментира с обучителните дейности.
Можете и да оставете полето празно.

* 2. Моля, отбележете вярното твърдение за всеки ред.

  Да Не Не, но бих искал/ а Не зная
Провеждам 'проектно базирано обучение' с моите ученици, като част от учебните часове в раздели А, Б  или В.
Провеждам 'проектно базирано обучение' с моите ученици, като част от извънучебна, извънкласна или извънучилищна дейност.
Провеждам научно-изследователски задачи с моите ученици, като част от 'проектно базирано обучение'.
Провеждам научно-изследователски задачи с моите ученици, но не като част от 'проектно базирано обучение'.

* 3. За всеки отговор 'Да' на въпрос 2 дайте пример, включително за кой предмет или коя комбинация от предмети се отнася, за резултата и/ или продукта от тази работа с учениците. Благодарим.

* 4. За всеки отговор 'Не, но бих искал/ а' на въпрос 2 дайте пример за пречките и от какво зависи преодоляването им. Благодарим.

* 5. Излизате ли от класната стая (за провеждане на научно-изследователски задачи) с Вашите ученици?

* 6. За всеки отговор различен от 'Не' на въпрос 5 дайте пример за работата на терен или за пречките пред провеждането на такава работа и от какво зависи преодоляването им. Благодарим.

* 7. Избройте няколко характеристики, на които трябва да отговаря помагалото "Градска наука", за да бъде то приложимо във Вашата работа. Благодарим.

* 8. Предлагат ли учебните планове и програми възможности за осъществяване на връзка между научните знания в клас и практическото им приложение за постигане на екологична и социална устойчивост в заобикалящия ни свят? Ако да, то дайте пример. Благодарим.

* 9. В каква степен сте запознати със следните понятия?

  Непознато Слабо познато Добре познато Използвано в преподаването
Кръгова икономика
Системно мислене
Биомимикрия
Наука за системите
Наука с участието на гражданите

T