АНКЕТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата съвместно с асоциация Прозрачност без граници провеждат проучване относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в частния бизнес, какви са възможностите за честна и лоялна конкуренция и подобряване на бизнес средата.

От няколко години в българското законодателство действат разпоредби, които предоставят определена степен на защита на служителите, сигнализиращи за нередности в публичния сектор (в институции на държавната и местната власт, държавни и общински фирми, в които те работят).

В края на 2019 година бе приета директива на Европейския съюз, която задължава държавите-членки на ЕС да създадат правни норми, които предоставят защита на хората, които се сблъскват с нередности, злоупотреби и корупция на работното си място и имат готовност да се противопоставят на подобни практики. Директива 2019/1937/ЕС задължава страните от ЕС да приемат законови разпоредби в националното законодателство, които се отнасят и до частния сектор (бел.: вижте приложението с резюме на директивата в края на настоящия файл).

С настоящата анкета можете да изразите своето мнение по темата -  какви механизми прилага Вашата фирма в тази насока; има ли готовност/възможност/желание да мобилизира ресурси за изпълнение на директивата; каква степен на намеса в бизнес делата е приемлива за сектора, в който работите; имате ли желание да участвате в консултации относно бъдещата правна рамка за защита на лицата, сигнализиращи за нередности.

Вашето мнение и оценки ще позволят да бъдат отправени предложения за създаване на правна рамка в нашето законодателство, която подобрява условията за правене на бизнес, намалява риска от корупция в частния и публичния сектор и същевременно запазва степента на автономност на фирмите при осъществяване на тяхната стопанска инициатива.

Уверяваме Ви, че Вашата анонимност е гарантирана. Екипът, който извършва проучването, декларира, че се придържа стриктно към професионално-етичните стандарти и гарантира, че изразените мнения и препоръки ще бъдат използвани само в обобщен вид, без да бъдат цитирани конкретните мнения на анкетираните.
 
АНКЕТА

Question Title

* 1. Вашата компания има ли изградена система за получаване на сигнали за нередности, злоупотреби и корупция, докладвани от Ваши служители пред ръководството/ собственика?

Question Title

* 2. Има ли Вашата фирма капацитет за въвеждане на канали за докладване на нередности, тяхното проучване и евентуално набелязване на мерки в отговор на тези нередности?

Question Title

* 3. Според Вас какви могат да бъдат потенциалните ползи от въвеждането на Директивата за защита на сигнализиращите за нередности?

Question Title

* 4. Според Вас какви могат да бъдат потенциалните рискове от въвеждането на Директивата за защита на сигнализиращите за нередности ката част от прилагането на модела за бизнес етика?

Question Title

* 5. Съгласни ли сте с твърдението, че въвеждането като част от модела на бизнес етика на ранното установяване/предотвратяване на нередности може да допринесе както за опазването на обществения интерес, така и за защита на интересите на Вашата компания?

Question Title

* 6. Смятате ли, че въвеждането на система за сигнали би повишило доверието на Вашите партньори от международния бизнес, които прилагат правилата на етичния бизнес?

Question Title

* 7. Какъв е броят на работещите във Вашата фирма?

Question Title

* 8. В кой сектор на икономиката функционира Вашата фирма?

Question Title

* 9. Къде е базирана дейността на Вашата фирма?

Question Title

* 10. Въпросникът е попълнен от

БТПП, като организация, работеща в интерес на бизнеса, извършва анкети и проучвания, информацията от които се обобщава под формата на статистика и се използва с цел защита/обосноваване на позиция/мнение на нашите членове до решаващи институции.

Събраната с анкетите и проучванията информация се обобщава и представя публично под формата на статистика, без връзка с конкретно физическо или юридическо лице. Отговорите на анкетите се съхраняват за срок от 5 години.

За осъществяване на анкетата се използва платформата SurveyMonkey. Повече информация за мерките за защита на данните, които се прилагат от SurveyMonkey, можете да видите на следния линк: https://www.surveymonkey.com/mp/gdpr/.

Може да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на следния адрес: https://www.bcci.bg/declaration-bg.html

T