Γενικές πληροφορίες

Question Title

1. Αιτών

Question Title

2. Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αιτούντος

Question Title

3. Υπεύθυνος Επικοινωνίας (εάν διαφέρει από τον νόμιμο εκπρόσωπο)

Question Title

4. Τύπος οργάνωσης

Question Title

5. Τομείς Δράσης

Question Title

6. Περιγράψτε την οργάνωση/φορέα σας, δραστηριότητες και εμπειρία (10 γραμμές κατ’ ανώτατο όριο).

Question Title

7. Περιγράψτε, κατά περίπτωση, τη δράση σας για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ατζέντας 2030 ή/και τη σχέση σας με τις θεματικές εκστρατείες.

Question Title

8. Ανήκετε σε κάποιο δίκτυο ή συμμαχία;

Question Title

9. Έχετε συμμετάσχει σε κάποια από τις εκδηλώσεις/εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους»;

Question Title

10. Τίτλος project

Question Title

11. Θεματική Εστίαση (οι αιτούντες δύνανται να επιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές)

Question Title

12. Τύπος δραστηριοτήτων (οι αιτούντες δύνανται να επιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές)

Question Title

13. Διάρκεια project (ενδεικτική ημερομηνία έναρξης και λήξης)

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης

Question Title

14. Τόπος υλοποίησης (τοποθεσία)

Question Title

15. Παρακαλώ να επισυνάψετε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό σε ευρώ με τη χρήση του υποδείγματος που παρέχεται.
Προσοχή: Σε μορφή PDF με ονομασία αρχείου όπως το παράδειγμα: Lot 1, Greece,[Name of the organisation]

(Θα δοθεί προτίμηση σε σχέδια με ευνοϊκή κατανομή κόστους και δυνητική εμβέλεια, στα οποία το μεγαλύτερο μέρος των αναμενόμενων δαπανών συνδέεται με την ίδια τη δράση. Η σαφήνεια και συνοχή του προτεινόμενου προϋπολογισμού με τις προτεινόμενες δραστηριότητες θα αξιολογηθεί.)

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File
No file chosen

Question Title

16. Είναι η παρούσα πρόταση μέρος μεγαλύτερου υφιστάμενου project; Εάν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε; (5-10 γραμμές)

T