Thực Hiện Kế Hoạch Đại Lộ 82 – Đường Hoa Hồng : Xin Mời Quí Ví Cho Ý Kiến

Cơ Sở Giao Thông của tiểu bang Oregon  (Oregon Department of Transportation - ODOT) cần ý kiến về sự thực hiện kế hoạch trên Đại Lộ 82. Vì ODOT muốn tiến để hoàn thành kế hoạch, nên chúng tôi cần những ý kiến của bạn về cách mà ODOT và các đối tác có thể đầu tư vào đại lộ nà, tùy thuộc vào khoản tài trợ có sẵn.

Xửa Đường Của Chúng Ta “Fixing Our Streets” - Kế Hoạch Cải Tiến ­­Đường Đi Bộ

 Xửa Đường Của Chúng Ta là chương trình của Thành Phố Portland.  Kế hoạch này có ngân sách $700,000 để cải tiến đường đi bộ ngay Beech Street, Thompson Street (gần trường Trung Học Madison) và Ash Street là nhửng địa điểm được chú ý.  Những đường ở ngoài địa điểm chú ý sẽ được là Harrison Street, Klickitat Street, Schuyler Street hoặc Pacific Street.  Xin lưu ý rằng bất kỳ thay đổi nào sẽ cần sự đòng ý của kỹ sư giao thông tiểu bang.

T