Cov neeg thov ua cov nqi tes dua tshiab YUAV TSUM muaj raws li cov qauv hauv qab no:


  • Yuav tsum yog ib tus neeg nyob hauv Nroog Dane
  • Yuav tsis yog ib tus tswv cuab ntawm Cov Thawj Coj Lub Nroog Dane, ib tus neeg ua hauj lwm hauv Lub Nroog Dane, los sis ib tus kws pab tswv yim cog lus
  • Yuav tsis yog tus qhia kev koom tes ntawm tsoom fwv vaj luag zej tsoom thiab Cov Thawj Coj ntawm Nroog Dane
  • Yuav tsis yog ib tus tuav los sis tau ua hauj lwm nrog nom tswv los sis ua hauj lwm kas moos hauv ib lub xyoo ua ntej kev teeb tsa
  • Tsis tau koom nrog Xeev Wisconsin xyoo 2011 cov txheej txheem kev rov teeb tsa ua ntu zus los sib cais
  • Yuav tsum yog tus muaj kev ncaj ncees, uas suav txog kev tsis koom nrog kev ua hauj lwm hauv pawg kas moos los sis txhawb kev xaiv tsa los sis swb ntawm cov neeg sib tw los sis kev xaiv nom thaum lawv lawv muaj cai rau kev xaiv tsa pawg saib xyuas, thiab thaum lub sij hawmteeb tsa tsis xav nrhiav kev xaiv tsa mus rau hauv chaw ua hauj lwm hauv nroog cov thawj tswj hwm. nyob rau lub caij nplooj ntoo hlav thiab qhov kev xaiv dav tam sim ntawd tom qab kev rov teeb tsa
  • Yuav tsum muaj kev paub zoo txog kev siv cov pheem thib
  • Nthuav qhia txog txhua qhov kev tsis sib haum xeeb ntawm cov kev txaus siab kom ua tau raws li s. 9.60

Question Title

* 1. Lub Npe

Question Title

* 2. Chaw Nyob Email

Question Title

* 3. Chaw Nyob

Question Title

* 4. Tus Naj Npawb Tus Xov Tooj

Question Title

* 5. Tus tswv hauj lwm (yog tias qhia tau)

Question Title

* 6. Kev ua hauj lwm (yog tias qhia tau)

Question Title

* 7. Koj puas muaj kev paub txog kev siv cov pheem thib?

Question Title

* 8. Yog koj teb tias "muaj" rau nqi lus nug 7, thov piav qhia.

Question Title

* 9. Yam kev ua hauj lwm dhau los los sis lwm yam kev paub dab tsikoj muaj uas yuav muaj txiaj ntsig zoo rau cov luag hauj lwm ntawm txoj hauj lwm no?

Question Title

* 10. Yam kev kawm los sis kev cob qhia tshwj xeeb koj muaj uas koj xav tias tsim nyog koj ua hauj lwm rau kev teeb tsa rau txoj hauj lwm no?

Question Title

* 11. Feem ntau ntawm cov rooj sib tham rau pawg saib xyuas yuav muaj nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj thiab Lub Rau Hlis Ntuj 2021.  Koj puas xav tias koj yuav muaj lub sij hawm tau koomnrog ntau lub rooj sib tham?

Ua tsaug rau koj txoj kev txaus siab rau txoj hauj lwm kev rov teeb tsa pawg saib xyuas.  Yuav muaj kevteeb tsa rau pawg saib xyuas rau Lub Xya Hlis Ntuj2020  Yog muaj lus nug dab tsi ntxiv, thov tiv tauj rau Brian Standing hauv Lub Chaw Hauj Lwm Kev Tsim Phiaj Xwm thiab Kev Txhim Kho Ntawm Lub Nroog Dane - standing@countyofdane.com or (608) 267-4115.

T