'' ÕPIME KOOS'' on Eesti Haridusfoorumi küsitlus eestikeelsele haridusele ülemineku kohta

Palume teil vastata Eesti Haridusfoorumi* küsimustikule, mille eesmärgiks on välja tuua ja aidata lahendada võimalikke probleeme kodu ja kooli suhetes, mis võivad tekkida venekeelse hariduse muutmisel eestikeelseks.
Teie vastuste abil püüame saada tõepärast ja ausat pilti õpetajate, perede, õpilaste kogemustest ja seisukohtadest, et koos aidata kaasa nende probleemidele lahenduste leidmisel.
Küsimustiku tulemusi üldistatakse vastajate rühmade lõikes,  küsimustiku täitjad jäävad anonüümseks,  vastajate  andmeid ei isikustata ega säilitata. Küsitlus ei sisalda tundlikke isikuandmeid.
Küsitluse tulemusi analüüsivad Haridusfoorumi eksperdid Tartu ja Tallinna ülikoolist. Küsitluse tulemustest anname ülevaate novembris Eesti Haridusfoorumi veebilehel. Neist  lähtuvaid ettepanekuid  on kavas arutada koos õpetajate, õppurite, lastevanemate, koolijuhtide, koolipidajate ja riigi esindajatega 17- 18 novembril 2023 Narvas kokku tuleval Eesti Haridusfoorumil. 
Kõikide küsitlust puudutavate probleemide  kohta saate küsida selgitust aadressil haridusfoorum@haridusfoorum.ee

Question Title

* 1. Valitsus on otsustanud, et aastast 2024 asuvad kõik lapsed õppima 1. klassis eesti keeles ning aastast 2030 peavad kõik Eestis alaliselt elavad lapsed omandama üldharidust ainult eesti keeles. Kas peate seda eesmärki saavutatavaks?

Question Title

* 2. Kuidas venekeelse hariduse eesti keelele ülemineku probleemid puudutavad Teid isiklikult? Valige üks, kõige enam teie kogemust  iseloomustav positsioon. Vajadusel lisage täiendav selgitus 

Question Title

* 3. Mis on teie arvates  kõige suurem probleem, mille lahendamisest sõltub edukas üleminek eestikeelsele haridusele?

Question Title

* 4. Kuivõrd on Teie arvates erinevad osapooled valmis üleminekuks täielikult eestikeelsele haridusele, sh erineva emakeelega laste koos õpetamiseks ja õppimiseks ?

  Üldse ei ole valmis Pigem ei ole valmis Ei oska öelda Pigem on valmis On täiesti valmis
Praegu venekeelses koolis õppivad lapsed, kes hakkavad õppima eesti keeles
Eestikeelsete koolide õpilased, kellega koos hakkavad õppima teise emakeelega lapsed
Eestikeelsete koolide õpetajad, kes hakkavad õpetama erineva emakeelega lapsi
Venekeelsete koolide õpetajad, kes peavad hakkama õpetama eesti keeles
Eestikeelsete laste vanemad koostööks venekeelsete laste vanematega
Venekeelsete laste vanemad koostööks eestikeelse kooliga ja eesti vanematega

Question Title

* 5. Mida peate suurimateks takistusteks venekeelselt  eestikeelsele haridusele üleminekul? (märkige igas reas kolm kõige olulisemat)

  Hea tahte puudumine, soovimatus Hirm, eelarvamus Teadmiste, oskuste puudumine Ressursside, inimeste puudus Poliitiline vastasseis Väärtuskonflikt, identiteet
Õpetajate jaoks
Kodude, vanemate jaoks
Koolijuhtide jaoks
Kohalike haridusametnike jaoks
Riigi, ministeeriumi jaoks

Question Title

* 6. Palju kõneainet on pakkunud eestikeelsele haridusele ülemineku mõjud erineva emakeelega laste suhetele, arengule ja identiteedile. 

Mil määral olete Teie nõus järgmiste väidetega?

  Olen nõus Raske öelda Ei ole nõus
1) Muukeelsed õpilased on võimelised eesti keeles õppimisega kiiresti kohanema
2) Eesti ja vene koolide erinev koolikultuur on põhiliseks takistuseks muukeelsete õpilaste toimetulekule eesti koolis
3) Erineva kultuuritaustaga õpilaste vahel on konfliktid vältimatud
4) Eestikeelsed ja muukeelsed lapsed suhtlevad vahetunnis meelsasti omavahel 
5) Muukeelsete laste aineteadmised jäävad madalamaks, sest neil on raske eesti keeles kaasa mõelda
6) Eesti laste aineteadmised jäävad madalamaks, sest õpetaja peab kohanema vähese keeleoskusega õpilastega
7) Tutvustades teistele Eesti kultuuri ja ajalugu, hakkavad eesti lapsed  ka ise oma kultuuri rohkem väärtustama
8) Koos õppimine kahjustab nii eesti – kui muukeelsete laste rahvuslikku identiteeti ja emakeele oskust
9) Venekeelse taustaga laste õppimine eesti koolis tähendab Eesti hariduse venestamise ohtu
10) Et aidata oma lastel eestikeelses koolis toime tulla, vajavad venekeelsed lapsevanemad  koolitusi ja nõustamist
11) Eestikeelne kool ei ole valmis tegelema väärtuspõhiste konfliktide ja vastasseisudega erineva emakeelega laste, lastevanemate ja õpetajate vahel

Question Title

* 7. Milliseks hindate kooli ja õpetajate koostööd  venekeelsete peredega eestikeelsele haridusele üleminekul ?

Question Title

* 8. Valige järgevate seast väide, mis on kõige lähemal teie kogemustele ja arvamusele lastevanemate ja kooli suhete kohta  eestikeelsele haridusele ülemineku protsessis. Kui sobivat ei leia, lisage oma sõnastus

Question Title

* 9. Milliseid kodu ja kooli koostöö vorme peate eestikeelsele haridusele üleminekuga seoses  kõige tõhusamateks? Nimetage ja iseloomustage  lühidalt ühte-kahte näidet heast koostööst

Question Title

* 10. Kirjeldage lühidalt oma positiivseid või negatiivseid kogemusi  erineva kultuuritaustaga lastega koos (samas klassis, rühmas)  õppimisest või nende õpetamisest

Question Title

* 11. Millised on teie arvates põhilised mured ja raskused eesti emakeelega lastel, kes õpivad/hakkavad õppima muukeelsete lastega koos ühes klassis? (nimetage kolme kõige olulisemat!)

Question Title

* 12. Millised on teie arvates põhilised mured ja raskused vene või muu emakeelega lastel, kes õpivad/hakkavad õppima eesti koolis, eesti lastega koos ühes klassis? (nimetage kolme kõige olulisemat!)

Question Title

* 13. Millised on teie arvates põhilised mured ja hirmud  eesti laste vanematel, kelle lapsed  õpivad muukeelsete lastega koos ühes klassis? (nimetage kolme kõige olulisemat!)

Question Title

* 14. Millised on teie arvates põhilised mured ja hirmud muu emakeelega vanematel, kelle lapsed õpivad eestikeelses koolis?  (nimetage kolme kõige olulisemat!)

Question Title

* 15. Millised on teie arvates põhilised mured ja hirmud  õpetajatel, kelle klassis õpivad eestikeelsed õpilased koos muukeelsete lastega ? (nimetage kolm kõige olulisemat!)

Question Title

* 16. Milles näeksite kõige tõhusamat abi koolide ja lastevanemate vahelise usalduse ja koostöö  saavutamiseks  eestikeelsele haridusele üleminekul? Valige üks teie arvates kõige vajalikum meede. Vajadusel lisage oma variant

Question Title

* 17. Nimetage kolm kõige olulisemat teemat, milles oleks vaja eelkõige abistada ja koolitada muudest rahvustest vanemaid, kelle lapsed asuvad õppima eesti keeles samas koolis, klassis eesti emakeelega õpilastega?

Question Title

* 18. Nimetage kolm kõige olulisemat pädevust,  milles oleks vaja eestikeelsele haridusele üleminekul täiendavalt  koolitada ja nõustada (lisaks venekeelsete õpetajate eesti keele oskuse parandamisele) selles reformis osalevaid õpetajaid?

Question Title

* 19. Nimetage kolm kõige olulisemat teemat, milles oleks vaja eelkõige abistada ja koolitada eesti laste vanemaid, kelle lapsed asuvad õppima  samas koolis, klassis teistest rahvustest lastega?

T