Screen Reader Mode Icon
Pendahuluan
 
Laman web universiti merupakan salah satu kaedah untuk berkomunikasi antara universiti dengan masyarakat luar secara maya. Peranan laman web universiti adalah sebagai media penyebaran maklumat akademik, penyelidikan, aktiviti dan pemakluman.
 
Kajian kepuasan pengguna menjadi salah satu kaedah untuk mengukur kualiti perkhidmatan dan ketampakan sesebuah universiti. Sejak tahun 2016 sehingga kini, Unit Web Media telah menerima maklum balas yang memberangsangkan daripada pengguna melalui kaedah ini. Dengan mengambil kira maklum balas tersebut, kami akan sentiasa menambah baik kandungan dan reka bentuk laman web UiTM.
 
Sebagai rujukan, laman web UiTM boleh dicapai di www.uitm.edu.my.
 
Maklum balas anda tidak akan diambil secara individu tetapi akan dikumpulkan bersama bagi membentuk satu pengukuran kepuasan pengguna yang menyeluruh. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa berharga anda dan kami amat menghargainya. Terima kasih.
 
Introduction
 
The university website is one of the tools for universities and external communities to communicate in virtual form. The role of the university website is as a medium for dissemination of academic matters, research, events and announcements.
 
The website user satisfaction survey is one of the methods that reflects the quality of services and visibility of a university. Since 2016, Web Media Unit has received encouraging feedback through such surveys. By considering those feedback, we will always consider the improvement of content and design for UiTM web page.
 
The UiTM website can be accessed at www.uitm.edu.my.
 
Your responses will not be extracted individually but will be aggregated to form an overall measure of user satisfaction. Thank you for your precious time and we really appreciate it. Thank you.
A. Maklumat Demografi 
    Demographic Information

Question Title

* 1. Jantina
Gender

Question Title

* 2. Umur
Age

Question Title

* 3. Kategori pengguna
User category

B. Penggunaan Laman Web
The Usage of The Website

Question Title

* 4. Mengapa anda melawat laman web UiTM? (Anda boleh memilih lebih dari satu jawapan)
Why do you visit UiTM website? (You can choose more than one answer)

Question Title

* 5. Nyatakan tahap kepuasan hati terhadap penggunaan laman web UiTM
Please rate your level of satisfaction towards the usage of the UiTM website

C. Kemudahan Carian
Ease of Searching

Question Title

* 6. Berdasarkan pengalaman anda, pilih pernyataan yang berkaitan mengenai kemudahan carian di laman web UiTM
Based on your experience, select related statement about the ease of searching in UiTM website

D. Persembahan Laman Web
Website Presentation

Sila nilaikan tahap kepuasan hati anda dengan ciri-ciri laman web UiTM
Please rate your satisfaction towards the following UiTM website features

Question Title

* 7. Paparan maklumat yang konsisten (contoh: mengenai kursus, program, fakulti, penyelidikan dan lain-lain)
The consistency of information display (e.g. about courses, faculties, research centre, program, etc.)

Question Title

* 8. Mempunyai persembahan "rupa dan gaya" yang seragam
Having a standard "look and feel" presentation

Question Title

* 9. Paparan maklumat yang jelas dan tepat
The clarity and accuracy of the displayed information

Question Title

* 10. Navigasi laman web yang lancar
Smooth web page navigation

E. Aduan atau Cadangan
Complaint or suggestion

Question Title

* 11. Adakah anda mempunyai sebarang aduan atau masalah berkenaan dengan laman web UiTM?
Do you have any complaints or issues about UiTM website?

Question Title

* 12. Adakah anda mempunyai sebarang cadangan untuk menambah baik laman web UiTM?
Do you have any suggestion to improve UiTM website?

0 of 12 answered
 

T