• English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Русский
  • עברית
  • العربية
  • অসমীয়া
  • 中文
  • 한국어

Eksperyans Konsomatè a avèk Tele Sante


Sondaj 5 minit sa a se pou konnen si ou te itilize telesante. Telesante se itilizasyon yon telefòn oswa aparèy elektwonik (òdinatè, tablèt, iPad, elatriye) pou genyen yon randevou ak doktè w, oswa lòt pwofesyonèl swen sante, tankou yon enfimyè, moun ki fè terapi, oswa èd swen nan kay. Si ou te itilize telesante, nou ta renmen gen enfòmasyon sou eksperyans ou te fè ak li. Si ou pa t itilize li, nou ta renmen konnen kisa ki anpeche w itilize telesante. Eta New York pral sèvi ak repons ou yo pou amelyore sèvis telesante yo. Si w ap ranpli sondaj sa a pou yon lòt moun, tanpri ranpli eleman yo jan yo aplike pou moun sa a. Pou li kapab akomode limit Survey Monkey ak lang yo, sondak kreyòl la ap rele "Français" men l ap ekri an kreyòl.

Question Title

* 1. Èske w te itilize sèvis telesante yo nan de (2) lane ki sot pase yo?

T