Уважаеми колеги-преподаватели,

Настоящият въпросник е  насочен към проучване на Вашите опит, практики и нагласи по отношение на дистанционната форма на обучение в  Софийския университет „Св. Климент Охридски”, включително в условията на пандемия*. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет за дефиниране на препоръки и стратегии за подобряване на качеството на дистанционното обучение в бъдеще.
Въпросникът се състои от 20 – 25 въпроса, в зависимост от Вашите отговори, за попълването на които ще са Ви нужни не повече от 10 минути. Попълването на въпросника е напълно анонимно. 
Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с екипа на Центъра за дистанционно обучение на СУ на distance@uni-sofia.bg.
________________________________
*Анкетното проучване е насочено главно към опита на академичния състав в присъствена форма на обучение (редовна или задочна). Моля тези от Вас, които преподават и в акредитирани дистанционни програми, да се абстрахират от опита си в тази форма на обучение и да отговарят на въпросите от гледна точка на преподаването си в редовна и задочна форма на обучение.
Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението преди извънредното положение
Моля, обърнете внимание, че всички въпроси в тази секция отразяват Вашия опити отношение преди извънредното положение.

Question Title

* 1. Обикновено в колко на брой лекционни и/или семинарни курсове на семестър използвате информационни и комуникационни технологии (ИКТ) във Вашето преподаване?

Question Title

* 2. Моля, посочете колко често във Вашите аудиторни и извън аудиторни дейности използвате:

  Винаги Често Понякога Рядко Никога
Електронни ресурси (например презентации, аудио/видео ресурси, специализиран софтуер)
Интерактивни онлайн приложения (например инструменти за създаване на мисловни карти, инструменти за колаборация)
Средства за синхронна комуникация (видеоконференция във виртуална класна стая или скайп, онлайн чат…) в извънаудиторното общуване със студентите
Средства за асинхронна комуникация (имейл, форум… ) в извънаудиторното общуване със студентите
Социални мрежи за общуване със студентите
Електронни тестове или други технологии за електронно оценяване

Question Title

* 3. Моля, посочете колко често:

  Винаги Често Понякога Рядко Никога
Предоставяте на студентите е-ресурси за самоподготовка
Провеждате учебни дейности в електронна среда
Изисквате студентите да предадат в електронен формат разработките си (домашни задания, курсови работи и др.)
 
17% of survey complete.

T