Уважаеми колеги-преподаватели,

Настоящият въпросник е насочен към проучване на Вашите опит, практики и нагласи по отношение на дистанционната форма на обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски” в края на 2020-2021 академична година*. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет за дефиниране на препоръки и стратегии за подобряване на качеството на дистанционното обучение в бъдеще.
Въпросникът се състои от 20 – 25 въпроса, в зависимост от Вашите отговори, за попълването на които ще са Ви нужни не повече от 10 минути. Попълването на въпросника е напълно анонимно. 
Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с екипа на Центъра за дистанционно обучение на СУ на distance@uni-sofia.bg.
________________________________
*Анкетното проучване е ориентирано главно към опита на академичния състав в редовната и задочната форми на обучение, които традиционно се провеждат присъствено. Моля тези от Вас, които преподават и в акредитирани дистанционни програми, да се абстрахират от опита си в тази форма на обучение и да отговарят на въпросите от гледна точка на преподаването си в редовна и задочна форма на обучение.
 
17% of survey complete.

T