สินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE ห่วงใยลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ 
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน
สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน

เมื่อลงทะเบียนยื่นความประสงค์แล้ว ภายใน 7 วันทำการ ธนาคารฯ จะส่ง รหัสอ้างอิง ทาง SMS
พร้อมลิงค์แบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการตั้งหลัก (แบบฟอร์มตั้งหลัก 2)

Question Title

* 2. ชื่อผู้เช่าซื้อ

Question Title

* 3. นามสกุลผู้เช่าซื้อ

Question Title

* 4. เลขที่บัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ 13 หลัก
(โปรดกรอกตัวเลขติดกัน, ต.ย. การกรอก XXXXXXXXXXXXX )

Question Title

* 5. เลขที่สัญญา / Account Number 
(ต.ย. การกรอกข้อมูล XXXXXXXXX สามารถดูได้จาก HP Card, ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน)

Question Title

* 6. เบอร์มือถือ
(โปรดกรอกตัวเลขติดกัน, ต.ย. การกรอก XXXXXXXXXX )

Question Title

* 7. รายละเอียดผลกระทบที่ได้รับ

Question Title

* 8. โปรดยืนยันรับทราบข้อมูล

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

T