Ang Pagdisenyo ng Susunod na Madiskarteng Plano ng OEO k

Ang Opisina ng Gobernador ng Ombuds ng Edukasyon (OEO) ay magpupulong ngayong tag-init para magsuri ng mga ideya at lumikha ang aming 3-year na madiskarteng plano, na ipapalabas sa Setyembre 1, 2020.  Pinapasalamatan namin ang inyong datus sa prosesong ito!

Ang aming misyon:
Kami ay nakikipagtulungan sa aming mga pamilya, komunidad, at mga eskuwelahan para magalugad ang mga hamon sa edukasyon at maitaas ang pinagtutulungang paglutas-sa-problema upang ang bawat estudyante ay lubos na makilahok at maka-benepisyo mula sa pampublikong K-12 na Edukasyon sa Washington.

Sa buong bansa kami ay nakikipagtulungan sa aming tatlong tungkulin (kasong-trabaho, pagsasanay, at patakaran) para suportahan ang mga estudyante, mga pamilya, at mga eskuwelahan.

Kami ay: nagsasarili, impormal, at walang kinikilingan.  Kami ay gumagamit ng pinagtulungang panlutas-sa-problema para maresolba ang mga isyu.  Ang aming trabaho ay libre at kompidensyal.

Hindi naming kaya na: mag-imbestiga, magpatupad, magbigay ng legal na abiso, o mangako ng tiyak na kalalabasan.

Question Title

* 1. Mangyaring bigyan kami ng inyong isang malaking ideya: Paano mas maiging magagamit ng OEO ang kanyang mapagkukunan para suportahan ang pagkakapantay ng lahi, pagkakasama, at positibong kalalabasan para sa mga estudyante ng K-12?

Question Title

* 2. Ang inyong tungkulin:

Question Title

* 3. Ano ang inyong lahi/ kanunuan? (Opsyonal)

Question Title

* 4. Anu-anong (mga) wika ang kaya mong sabihin? (Opsyonal)

T