Καλως ήρθατε στις Υδάτινες Γέφυρες

Το πρόγραμμα
Η βιώσιμη διαχείριση του νερού σε επίπεδο πόλεων στη χώρα μας αποτελεί σήμερα, δεδομένων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς, περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρόκληση τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης του αστικού νερού έχει ως προαπαιτούμενο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και την ίδια τη συμμετοχή της στη χάραξη πολιτικής μέσω της λήψης και της εφαρμογής των κατάλληλων αποφάσεων.
Βασική επιδίωξη του έργου «ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!» είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο την ανάδειξή της ως σημαντικού «παίκτη» στη βιώσιμη διαχείριση νερού και κατά συνέπεια ως ενεργού φορέα λήψης αποφάσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Πραγματοποιείται πιλοτικά σε 10 επιλεγμένους Δήμους της χώρας (Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης, Ιωάννινων, Καλαμάτας, Κοζάνης, Λαμίας, Λάρισας, Ρεθύμνου, Σερρών και Σύρου), από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία με την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) και τις αντίστοιχες ΔΕΥΑ. Περιλαμβάνει δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών, δια-δραστικές ενημερωτικές δράσεις και ημερίδες, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις του στελεχιακού προσωπικού των ΔΕΥΑ.
Το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει «Γέφυρες» μεταξύ των ΔΕΥΑ και της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ των λοιπών ΔΕΥΑ καθώς και μεταξύ των τοπικών φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του αστικού νερού. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς και οι πολίτες οφείλουν να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαβούλευσης, με σκοπό την καταγραφή των ιδιαίτερων ζητημάτων κάθε περιοχής και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η βιώσιμη διαχείριση του μοναδικού φυσικού πόρου, του νερού.

Εικόνα
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T