INFORMISANA SAGLASNOST

Pozvani ste da učestvujete u naučnom istraživanju vođenim Katarinom Grujičić sa Univerziteta Pardubice.

Istraživanje je deo diplomskog rada na temu Socijalni pritisak i majčinstvo čiji cilj je da se ispita kako socijalna okolina i interakcije utiču na izbor reproduktivnih strategija.

Vaše učešće je dobrovoljno, anonimno i zahteva maksimalno 10 minuta Vašeg vremena.

Tokom učešća nisu pretpostavljeni nikakvi rizici. Ukoliko biste osećali diskomfort tokom popunjavanja nekog od pitanja, slobodno ga preskočite.

Možete da povučete svoju saglasnost i prekinete sa učešćem u istraživanju u bilo kom trenutku.

Ukoliko imate bilo kojih pitanja ili nejasnoća oko istraživanja, slobodno me kontaktirajte.

Hvala na pomoći!

Question Title

* 1. U kojoj zemlji živite?

Question Title

* 2. Da li ste rođeni u istoj zemlji?

Question Title

* 3. Koliko Vam je bilo godina kada ste odlučili da dobijete prvo dete?

Question Title

* 4. Koji su razlozi što ste to odlučili baš tada a ne pre ili kasnije?

Question Title

* 5. Da li Vaša okolina ili društvo misle da je to pravo vreme da se dobije prvo dete?

Question Title

* 6. Da li ste nekada osetili socijalni pritisak spojen sa Vašom odlukom da postanete majka u tim godinama?

Question Title

* 7. Zamolila bih Vas da bliže specifikujete socijalne aktera i da procenite na imaginativnoj skali od 1-10 intenzitet njihovog pritiska.  (1 znači da je pritisak minimalan a 10 da je uticaj bio najveći)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nekog iz Vašeg bliskog kruga ljudi (porodica, prijatelji)
širi krug ljudi (poznanici, kolege itd.)
doktori I njihove preporuke
Institucije ili socijalne norme prezentovane u medijama, politici itd.
Ostali

Question Title

* 8. Kako se boriti sa socijalnim pritiskom?

Question Title

* 9. Mislite da se intenzitet socijalnog pritiska...

Question Title

* 10. U kolikoj meri socijalni pritisak može da utiče na odluku da se postane majka?

0 15
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
0 of 10 answered
 

T