Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. What is your or your family's primary language? Ano ang pangunahin mong wika sa iyong bahay?

Question Title

* 2. What age group are you in? Saang grupo ng edad ka napapabilang?

Question Title

* 3. What zip code are you in? Ano ang iyong zip code?

Question Title

* 4. What is the best way to communicate with you or your family members who's primary language is not English?  Ano ang pinakamahusay na paraan ng pakikipag-usap sa iyo at sa pamilya mo?

Question Title

* 5. What information are you looking for from the Housing Department? For example: Where to find an affordable apartment? What to do when my landlord raises my rent or gives me an eviction notice? I’m homeless, where can I find help? Is there help for first-time homebuyers?  

Anong impormasyon ang hinahanap mo mula sa Housing Department (Kagawaran para sa Pabahay)? Halimbawa: Saan maghahanap ng abot-kayang pabahay? Ano ang gagawin kapag itinaas ng aking landlord ang aking upa o nagbigay sa akin ng abiso para umalis ng tirahan? Wala akong tirahan, saan ako makakahanap ng tulong? Mayroon bang tulong para sa mga bibili ng tirahan sa unang pagkakataon?

Question Title

* 6. When you receive information from the Housing Department, how much do you understand? How much do your family members who's primary language is not English understand? For example: information on our website, flyer, social media, or through a letter? 

Kapag nakakakuha ka ng impormasyon mula sa Housing Department, gaano karaming impormasyon ang nauunawaan mo? Halimbawa: impormasyon sa aming website, flyer, social media, o sa pamamagitan ng sulat?

Question Title

* 7. Have you heard about the City of San José's programs and services listed below? Narinig mo na ba ang tungkol sa mga programa at serbisyo ng Lungsod ng San Jose na nakalista sa ibaba?

Question Title

* 8. Please let us know what you like or don’t like about these flyers.  Mangyaring piliin kung aling sa ibaba ang impormasyon ang gusto mo.

Question Title

1

1

Question Title

2

2

Question Title

3

3

Question Title

* 9. What is your preference on how many languages are on a flyer or in an email? Ano ang gusto mo sa paggamit ng wika?

Question Title

* 10. What is the Housing Department doing well, based on your experience with the Housing Department in the past? How can we do better? 

Ano ang mabuting ginagawa ng Housing Department, batay sa iyong karanasan sa Housing Department sa nakaraan? Ano ang magagawa pa namin nang mas mabuti pa?

0 of 10 answered
 

T