Impormasyong Demograpiko (Opsyonal)


Salamat po sa inyong interes sa Seattle Neighborhood Summit, na naka-iskedyul sa Sabado, ika-5 ng Abril.
Ito po ay bukas para sa lahat ng napapahalaga sa kapakanan ng ating komunidad dito sa lungsod ng Seattle.
Gusto po naming magtulungan tayo para sa ikatatagumpay ng pangyayaring ito. Nais po naming makilala kayo ng mas mahigit at ang inyong mga pananaw tungkol sa lungsod at ang nalalapit na Seattle Neighborhood Summit.

* 1. Kasarian

* 2. Edad

* 3. Ano ang pinakamahusay na paglalarawan sa iyo?

* 4. Lahi

* 5. Saang lugar ka nakatira?

T