Ang Tahoe Regional Planning Agency (TRPA) ay nagsasagawa ng Pag-aaral ng Katarungan sa Transportation upang tukuyin ang mga pangangailangan at alalahanin ng lahat ng naninirahan, nagtatrabaho, at bumibisita sa Tahoe Basin, lalo na sa mga mahihinang komunidad.

Sa pamamagitan ng survey na ito, umaasa kaming higit na mauunawaan namin ang mga pangangailangan ninyo at kung paano kayo mapagsisilbihan ng mas maayos ng kasalukuyang sistema ng transportasyon at ang inyong komunidad. Nagpapasalamat kami sa inyong oras at kontribusyon sa pag-aaral na ito!

Ang karagdagang impormasyon sa pag-aaral sa katarungan ay matatagpuan dito: https://www.trpa.gov/transportation/

Question Title

Image

Question Title

* Saan ka nakatira?

Question Title

* Saan ka karaniwang pumupunta o ang iyong pamilya para sa kasiyahan/paglilibang? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* Saan ka nagtatrabaho/nag-aaral? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* Anong industriya ang pangunahing pinagtatrabahuhan mo?

Question Title

* Ano ang iyong pangunahing paraan ng transportasyon? Paki-rank ang mga ito mula sa 1 bilang ang pinakaginagamit at 5 ang hindi gaanong ginagamit.

Question Title

* Anong uring transportasyon ang gusto mong gamitin?

Question Title

* Anong mga problema o hadlang ang pumipigil sa iyo sa paggamit ng gusto mong paraan ng transportasyon?

Question Title

* Kung sakaling magkaroon ng sakuna o kailangang lumikas - anong mga problema sa transportasyon ang haharapin mo sa Tahoe Basin? (Piliin ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* Sa scale na 1-10 gaano sa palagay mo nagbabanta sa kalusugan, kaligtasan, at mobility ang pagbabago sa klima?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* Ano ang mga pinakamalaking problema sa transportasyon na haharapin mo kapag papasok sa trabaho sa Tahoe Basin? (Piliin ang lahat ng naaangkop) Mangyaring i-rank ang mga ito mula sa 1 bilang ang pinakamahirap.

Question Title

* Gaano ka kadalas gumamit ng pampublikong transportasyon?

Question Title

* Nakakaranas ka ba ng anumang mga hadlang o problema sa pag-access sa pampublikong sasakyan?

Question Title

* Kung sinagot mo, hindi masyado o hindi naa-access, mangyaring ipaliwanag kung bakit hindi ito naa-access.

Question Title

* Gaano ka-accessible ang mga recreational amenities para sa iyo? (tulad ng pag-access sa lawa, mga parke sa lokal na kapitbahayan, skiing, tubing, atbp.)

Question Title

* Kung sinagot mo, hindi masyado o hindi naa-access, mangyaring ipaliwanag kung bakit hindi ito naa-access.

Question Title

* Ano ang mga pinakamalaking problema sa transportasyon na haharapin mo kapag pumupunta sa mga lugar na libangan sa Tahoe Basin? (Piliin ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* Anong mga pagpapahusay sa transportasyon ang gusto mong makita? Mangyaring i-rank ng 1 bilang pinakamahalaga hanggang 10 hindi gaanong mahalaga

Question Title

* Mayroon bang iba pang komento, transportasyon, mga ideya o iniisip na gusto mong ibahagi sa amin patungkol sa transportasyon, mga alalahanin sa paglikas o pag-access sa mga amenities?

T