ព័ត៌មានទូទៅ
General Information

ជូនចំពោះអង្គការសមាជិក និងដៃគូទាំងអស់

សន្និបាទអប់រំថ្នាក់ជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងនា ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ។

ដើម្បីសម្រួលដំណើរការនៃអនុវិស័យ និងការបង្កើតនូវប្រធានបទសំខាន់ៗ ​ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានផ្តួចផ្តើមនូវដំណើរនៃការពិភាក្សា ដែលនឹងសមស្របសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របាយការណ៍​ និងសេចក្តីថ្លែង ដែលនឹងត្រូវយកទៅពិភាក្សាក្នុងការសន្និបាទ។​ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ សូមលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការសមាជិក និងដៃគូក្នុងការចូមរួមចំណែកក្នុងដំណើរការនេះ និងធ្វើការដាក់បញ្ចូលនូវសម្លេងរបស់ខ្លួនទៅតាមអនុវិស័យ ចំណាប់អារម្មណ៍ និងប្រធានបទទៅកាន់អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ។​

ប្រសិនបើលោក អ្នកមានសំណួរ ឬចម្ងល់សម្រាប់ផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់ info@nepcambodia.org​​  ឬតេឡេក្រាម +855 78 224 775

ដោយក្តីគោរពពីក្រុមការងារណេប
សូមអរគុណ!

Dear members and partners,
The Cambodian National Education Congress has been scheduled for April 2021. 
To facilitate the process of sub-sector and theme positions development we are initiating this process of discussion that will feed into the development of cohesive reports and statements to be discussed at the Congress. We strongly encourage all members and partners to be a part of this process and to consolidate voices within their relevant sub-sectors, interests, and themes to communicate with the decision- and policy-makers.
Best Regards from NEP Team.
Should you have any concerns or questions, please email info@nepcambodia.org or telegram: +855 78 224 775.

Thank you!

Question Title

* 1. សូមធ្វើការបញ្ជាក់អនុវស័យដែលអង្គភាពរបស់លោក អ្នកធ្វើការ។
Please specify the sub-sector in which and your organizations operates.

Question Title

* 2. សូមប្រាប់ឈ្មោះ និងព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
Please share your name and contact information

Question Title

* 3. សូមប្រាប់អំពីឈ្មោះរបស់អង្គការ និងតួនាទីរបស់អ្នក
Please share the name of your organization and you position.

Question Title

* 4. យេនឌ័រ Gender

0 of 9 answered
 

T