Nominacijski vprašalnik

Čestitamo vam k vaši odločitvi, da sodelujete v razpisu TOP 10 Izobraževalni managemet 2017
za uvrstitev med 10 slovenskih podjetij/organizacij, ki sistematično investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih.

Rok za oddajo izpolnjenega vprašalnika je 4. oktober 2017, zato oddajte vašo prijavo že danes!


Prosim, izpolnite podatke o prijavitelju na razpis TOP 10 Izobraževalni management 2017

Question Title

* Prosim, izpolnite podatke o prijavitelju na razpis TOP 10 Izobraževalni management 2017

Sklop A: OSNOVNI PODATKI O ORGANIZACIJI
A1: Povprečno število zaposlenih v letu 2016.
Povprečno število zaposlenih izračunate kot vsoto števila zaposlenih na dan 31.12.2015 in na dan 31.12.2016 ter delite z dve.

Question Title

* Sklop A: OSNOVNI PODATKI O ORGANIZACIJI
A1: Povprečno število zaposlenih v letu 2016.
Povprečno število zaposlenih izračunate kot vsoto števila zaposlenih na dan 31.12.2015 in na dan 31.12.2016 ter delite z dve.

A2: Število članov najvišjega vodstva konec leta 2016.
Uprava in kolegij direktorjev, ki jih neposredno vodi uprava.

Question Title

* A2: Število članov najvišjega vodstva konec leta 2016.
Uprava in kolegij direktorjev, ki jih neposredno vodi uprava.

A3: Označite glavno dejavnost podjetja (po SKD):

Question Title

* A3: Označite glavno dejavnost podjetja (po SKD):

Sklop B: IZOBRAŽEVALNI PRORAČUN
Poročanje o izobraževalnem proračunu je usklajeno z obveznim poročanjem Statističnemu uradu Republike Slovenije in je v skladu z metodologijo EUROSTAT-a.

B1: Koliko finančnih sredstev ste v poslovnem obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 porabili za interno in eksterno izpopolnjevanje znanja ter usposabljanje sodelavcev?

Izobraževalni proračun vključuje tudi vse neposredne stroške izpopolnjevanja znanja in usposabljanja, šolnine ter sredstva za štipendiranje kot tudi stroške potovanj zaradi izobraževanja, stroške vzdrževanja, popravil in amortizacij prostorov, ki jih uporabljate izključno za izobraževanje, izdatke za orodja in pripomočke za izobraževanje, izdatke za tečaje, seminarje, strokovna srečanja in plačila za zunanje trenerje, predavatelje ter inštruktorje (ne vključuje plač, prispevkov in nadomestil za notranje trenerje in skrbnike izobraževanja).
Interno usposabljanje predstavlja vsako obliko usposabljanja in izobraževanja, ki je pripravljena posebej za vašo organizacijo. Sem sodijo tako treningi, predavanja kot tudi coachingi (tudi individualni).
Eksterno usposabljanje pa predstavlja vsako zunanjo obliko usposabljanja in izobraževanja (obiski konferenc, javnih seminarjev in delavnic, udeležba na strokovnih ekskurzijah, obiski izobraževalnih sejmov, formalna izobraževanja kot je študij ob delu…), ki jih (so)financirate.
Sodelavec predstavlja osebo, ki ste jo zajeli v svoje aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja, ne glede na vrsto zaposlitve in način sodelovanja. To so lahko ljudje, ki sodelujejo z vami po pogodbi o zaposlitvi, pogodbi o delu, partnerski pogodbi, kot s.p., kot člani franšiznih skupin. Med sodelavce se štejejo tudi lastniki, ki delajo v podjetju; neplačani družinski člani, ki redno delajo v podjetju; pogodbeno zaposleni zunanji sodelavci, npr. prodajni zastopniki, skupina za vzdrževanje in popravila; sodelavci, ki so za krajši čas odsotni iz dela; npr. na bolniškem dopustu; sezonski sodelavci; honorarno zaposleni; sodelavci, ki delajo od doma; sodelavci, ki so udeleženi pri javnih delih; detaširani sodelavci v delovnem razmerju pri delodajalcu, poslani na delo ali izobraževanje v tujini …
Med sodelavce se ne štejejo osebe, ki delajo v podjetju, toda prejemajo plačo v drugem podjetju (agencijski delavci); osebe, ki so bile celotno referenčno obdobje odsotne in niso prejemale plačila za delo, npr. osebe na porodniškem dopustu; študentje in dijaki, ki občasno delajo za delodajalca; vajenci in praktikanti.
Pri zbiranju podatkov upoštevajte poslovno obdobje od 31.12.2015 do 31.12.2016 in 60 minutne ure.

Question Title

* Sklop B: IZOBRAŽEVALNI PRORAČUN
Poročanje o izobraževalnem proračunu je usklajeno z obveznim poročanjem Statističnemu uradu Republike Slovenije in je v skladu z metodologijo EUROSTAT-a.

B1: Koliko finančnih sredstev ste v poslovnem obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 porabili za interno in eksterno izpopolnjevanje znanja ter usposabljanje sodelavcev?

Izobraževalni proračun vključuje tudi vse neposredne stroške izpopolnjevanja znanja in usposabljanja, šolnine ter sredstva za štipendiranje kot tudi stroške potovanj zaradi izobraževanja, stroške vzdrževanja, popravil in amortizacij prostorov, ki jih uporabljate izključno za izobraževanje, izdatke za orodja in pripomočke za izobraževanje, izdatke za tečaje, seminarje, strokovna srečanja in plačila za zunanje trenerje, predavatelje ter inštruktorje (ne vključuje plač, prispevkov in nadomestil za notranje trenerje in skrbnike izobraževanja).
Interno usposabljanje predstavlja vsako obliko usposabljanja in izobraževanja, ki je pripravljena posebej za vašo organizacijo. Sem sodijo tako treningi, predavanja kot tudi coachingi (tudi individualni).
Eksterno usposabljanje pa predstavlja vsako zunanjo obliko usposabljanja in izobraževanja (obiski konferenc, javnih seminarjev in delavnic, udeležba na strokovnih ekskurzijah, obiski izobraževalnih sejmov, formalna izobraževanja kot je študij ob delu…), ki jih (so)financirate.
Sodelavec predstavlja osebo, ki ste jo zajeli v svoje aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja, ne glede na vrsto zaposlitve in način sodelovanja. To so lahko ljudje, ki sodelujejo z vami po pogodbi o zaposlitvi, pogodbi o delu, partnerski pogodbi, kot s.p., kot člani franšiznih skupin. Med sodelavce se štejejo tudi lastniki, ki delajo v podjetju; neplačani družinski člani, ki redno delajo v podjetju; pogodbeno zaposleni zunanji sodelavci, npr. prodajni zastopniki, skupina za vzdrževanje in popravila; sodelavci, ki so za krajši čas odsotni iz dela; npr. na bolniškem dopustu; sezonski sodelavci; honorarno zaposleni; sodelavci, ki delajo od doma; sodelavci, ki so udeleženi pri javnih delih; detaširani sodelavci v delovnem razmerju pri delodajalcu, poslani na delo ali izobraževanje v tujini …
Med sodelavce se ne štejejo osebe, ki delajo v podjetju, toda prejemajo plačo v drugem podjetju (agencijski delavci); osebe, ki so bile celotno referenčno obdobje odsotne in niso prejemale plačila za delo, npr. osebe na porodniškem dopustu; študentje in dijaki, ki občasno delajo za delodajalca; vajenci in praktikanti.
Pri zbiranju podatkov upoštevajte poslovno obdobje od 31.12.2015 do 31.12.2016 in 60 minutne ure.

B2: Kolikšni so bili v letu 2016 skupni stroški dela v vaši organizaciji?

Upoštevajte:
Stroške dela sodelavcev; osnovno bruto plačo z dodatki, delovno uspešnost, nadomestilo za letni dopust, državne praznike, izredne dopuste (poroke, smrti, selitve), bonitete, druga nadomestila plač npr. nadomestilo za čas čakanja na delo doma, prehrana na delu, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči.
Plačila delodajalca za socialno varnost; prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo, zaposlovanje, poškodbe na delu in porodniško varstvo, doplačila v različne sklade, namenjene socialni varnosti sodelavcev, plačila za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Stroške izobraževanja (glejte tudi izobraževalni proračun); vključuje tudi vse neposredne stroške izpopolnjevanja znanja in usposabljanja, šolnine ter sredstva za štipendiranje kot tudi stroške potovanj zaradi izobraževanja, stroške vzdrževanja, popravil in amortizacij prostorov, ki jih uporabljate izključno za izobraževanje, izdatke za orodja in pripomočke za izobraževanje, izdatke za tečaje, seminarje, strokovna srečanja in plačila za zunanje trenerje, predavatelje ter inštruktorje (ne vključuje plač, prispevkov in nadomestil za notranje trenerje in skrbnike izobraževanja).
Stroške službenih potovanj; nočnine, dnevnice, kilometrine, terenski dodatki.
Druge stroške, povezane zaposlovanjem; stroške kadrovanja, stroške vzdrževanja, popravil in amortizacije prostorov, ki se uporabljajo izključno za namene kadrovanja in stroške delovnih oblek.
Prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjene kvote.

Ne upoštevajte:
Spodbud; npr. vračilo prispevkov delodajalcu za prvo zaposlitev, za mlade, za starejše ipd.
Stroškov dela vajencev in praktikantov.

Question Title

* B2: Kolikšni so bili v letu 2016 skupni stroški dela v vaši organizaciji?

Upoštevajte:
Stroške dela sodelavcev; osnovno bruto plačo z dodatki, delovno uspešnost, nadomestilo za letni dopust, državne praznike, izredne dopuste (poroke, smrti, selitve), bonitete, druga nadomestila plač npr. nadomestilo za čas čakanja na delo doma, prehrana na delu, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči.
Plačila delodajalca za socialno varnost; prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo, zaposlovanje, poškodbe na delu in porodniško varstvo, doplačila v različne sklade, namenjene socialni varnosti sodelavcev, plačila za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Stroške izobraževanja (glejte tudi izobraževalni proračun); vključuje tudi vse neposredne stroške izpopolnjevanja znanja in usposabljanja, šolnine ter sredstva za štipendiranje kot tudi stroške potovanj zaradi izobraževanja, stroške vzdrževanja, popravil in amortizacij prostorov, ki jih uporabljate izključno za izobraževanje, izdatke za orodja in pripomočke za izobraževanje, izdatke za tečaje, seminarje, strokovna srečanja in plačila za zunanje trenerje, predavatelje ter inštruktorje (ne vključuje plač, prispevkov in nadomestil za notranje trenerje in skrbnike izobraževanja).
Stroške službenih potovanj; nočnine, dnevnice, kilometrine, terenski dodatki.
Druge stroške, povezane zaposlovanjem; stroške kadrovanja, stroške vzdrževanja, popravil in amortizacije prostorov, ki se uporabljajo izključno za namene kadrovanja in stroške delovnih oblek.
Prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjene kvote.

Ne upoštevajte:
Spodbud; npr. vračilo prispevkov delodajalcu za prvo zaposlitev, za mlade, za starejše ipd.
Stroškov dela vajencev in praktikantov.

Sklop C: DELEŽNIKI IN UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA TER USPOSABLJANJA IN PORABLJEN ČAS
C1: Navedite število vseh sodelavcev, ki so se v letu 2016 udeležili vsaj ene oblike izpopolnjevanja znanja in usposabljanja.

Upoštevajte naslednje neformalne oblike: usposabljanje na delovnem mestu, udeležba na konferencah, seminarjih, delavnicah ali predavanjih, samousmerjeno e-učenje, ki ga organizira organizacija in formalne oblike izobraževanja in usposabljanja: študij ob delu in formalno šolanje v tujini, ki ga financira organizacija.
Vsakega udeleženca upoštevajte le enkrat, ne glede na to, koliko programov se je udeležil.

Question Title

* Sklop C: DELEŽNIKI IN UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA TER USPOSABLJANJA IN PORABLJEN ČAS
C1: Navedite število vseh sodelavcev, ki so se v letu 2016 udeležili vsaj ene oblike izpopolnjevanja znanja in usposabljanja.

Upoštevajte naslednje neformalne oblike: usposabljanje na delovnem mestu, udeležba na konferencah, seminarjih, delavnicah ali predavanjih, samousmerjeno e-učenje, ki ga organizira organizacija in formalne oblike izobraževanja in usposabljanja: študij ob delu in formalno šolanje v tujini, ki ga financira organizacija.
Vsakega udeleženca upoštevajte le enkrat, ne glede na to, koliko programov se je udeležil.

C2: Koliko izobraževalnih ur je bilo skupaj opravljenih v letu 2016?

Vključite tako zunanje kot notranje izpopolnjevanje znanja in usposabljanje za vse sodelavce, vključite vse ure, tudi tiste, ki so bile opravljene izven delovnega časa. Upoštevajte ure v trajanju 60 minut. Glejte tudi definicijo sodelavca v sklopu B.

Question Title

* C2: Koliko izobraževalnih ur je bilo skupaj opravljenih v letu 2016?

Vključite tako zunanje kot notranje izpopolnjevanje znanja in usposabljanje za vse sodelavce, vključite vse ure, tudi tiste, ki so bile opravljene izven delovnega časa. Upoštevajte ure v trajanju 60 minut. Glejte tudi definicijo sodelavca v sklopu B.

C3: Koliko ur skupno so se v letu 2016 izobraževali člani najvišjega vodstva podjetja?

Najvišje vodstvo predstavlja upravo in kolegij direktorjev, ki jih neposredno vodi uprava. Upoštevajte ure v trajanju 60 minut.

Question Title

* C3: Koliko ur skupno so se v letu 2016 izobraževali člani najvišjega vodstva podjetja?

Najvišje vodstvo predstavlja upravo in kolegij direktorjev, ki jih neposredno vodi uprava. Upoštevajte ure v trajanju 60 minut.

C4: Koliko oseb je v vaši organizaciji izvajalo izobraževanja in usposabljanja v letu 2016?

Notranji trenerji/notranji izobraževalci so sodelavci, ki so opravili vsaj osnovno usposabljanje za izpolnjevanje svoje vloge in so v roku leta dni izvedli vsaj 8 ur usposabljanja.
Za notranjega coacha se šteje oseba, ki ima opravljeno izobraževanje iz coachinga v obsegu najmanj 50 ur in ga izkazuje s certifikatom, potrdilom oz. diplomo.
Notranji mentorji so zaposleni, ki so opravili vsaj osnovno usposabljanje za izpolnjevanje svoje vloge in so v roku leta dni izvedli vsaj eno mentorstvo.

Question Title

* C4: Koliko oseb je v vaši organizaciji izvajalo izobraževanja in usposabljanja v letu 2016?

Notranji trenerji/notranji izobraževalci so sodelavci, ki so opravili vsaj osnovno usposabljanje za izpolnjevanje svoje vloge in so v roku leta dni izvedli vsaj 8 ur usposabljanja.
Za notranjega coacha se šteje oseba, ki ima opravljeno izobraževanje iz coachinga v obsegu najmanj 50 ur in ga izkazuje s certifikatom, potrdilom oz. diplomo.
Notranji mentorji so zaposleni, ki so opravili vsaj osnovno usposabljanje za izpolnjevanje svoje vloge in so v roku leta dni izvedli vsaj eno mentorstvo.

Sklop D: UČINKI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
D1: Opišite konkreten primer ali situacijo v vaši organizaciji, kjer ste nesporno ugotovili, da je izobraževanje doprineslo k učinkovitosti poslovanja.

Opis naj vsebuje med 1500 in 3000 znaki.

Question Title

* Sklop D: UČINKI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
D1: Opišite konkreten primer ali situacijo v vaši organizaciji, kjer ste nesporno ugotovili, da je izobraževanje doprineslo k učinkovitosti poslovanja.

Opis naj vsebuje med 1500 in 3000 znaki.

Strinjam se s splošnimi pogoji prijave

Question Title

* Strinjam se s splošnimi pogoji prijave

Hvala za izpolnitev vprašalnika!

T