Kế hoạch Hành động Cộng đồng Tenderloin

Kế hoạch Hành động Cộng đồng Tenderloin sẽ xác định những nhu cầu hiện nay và đưa ra một tầm nhìn chung cho tương lai. Kế hoạch ưu tiên: nhà ở và tình trạng người vô gia cư, không gian mở, y tế và sức khỏe, giao thông và di chuyển, phát triển kinh tế, nghệ thuật và văn hóa, và công lý môi trường.

Xin hãy cùng chúng tôi thảo luận.

Question Title

* Quý vị có phải là một: (đánh dấu tất cả những lựa chọn phù hợp)

T