Planong Aksyon ng Komunidad ng Tenderloin

Tutukuyin ng Planong Aksyon ng Komunidad ng Tenderloin ang mga kasalukuyang pangangailangan at tutukuyin ang kolektibong pananaw para sa hinaharap. Inuuna ng plano ang: pabahay at kawalan ng tirahan, bukas na espasyon, kalusugan at kagalingan, transit at mobilidad, pag-unlad ng ekonomiya, sining at kultura, at katarungan sa kapaligiran.

Mangyaring samahan kami at maging bahagi ng pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng iyong kapitbahayan sa pamamagitan ng pagkumpleto sa 10 minutong survey na ito na hindi tutukoy sa pagkakakilanlan.

Question Title

* Ikaw ba ay isang: (piliin ang lahat ng naaangkop)

T