Bu anket, ortaöğretim kurumlarında çalışan (10 ila 19 yaş arası öğrencilerin bulunduğu ortaokul ve liseler) fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) öğretmenlerine yöneliktir ve STEM eğitimi uygulamaları hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları, 2018 yılı bitiminden önce çevrimiçi olarak Scientix Observatory’de ücretsiz bir şekilde yayınlanacaktır.
Bir STEM öğretmeni olarak bu anketi doldurmanızı ve STEM dersi verdiğiniz sınıflardan en az bir tanesi için bize geri bildirim vermenizi istiyoruz. Birden fazla sınıfta farklı STEM derslerine giriyorsanız, anketin sonunda,  girdiğiniz bu diğer STEM derslerinden en fazla üç tanesi hakkında o derslere özgü soruları (1 ile 4 arasındaki sorular) cevaplayarak bilgi verebilirsiniz.
Sınıftan kastımız belirli bir derse giren belirli bir öğrenci grubudur.
Bu anketin amacı, STEM ders alanı öğretmenlerinin derslerini gerçekleştirme yöntemleriyle ilgili mevcut uygulamalarını değerlendirmektir. Anket özellikle: öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin STEM eğitimi ve öğrenimini kolaylaştırmak için kullandığı materyal ve kaynak türlerinin, öğretim sürecinde bilişim teknolojilerinin (ICT) kullanımının ve öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Ayrıca örnek bir ders etkinliği uygulamanızla ilgili izleme araştırması ya da vaka analizi (case study) yapabilmemiz için sizinle iletişime geçmemize izin vererek bu araştırmaya daha fazla katkı sağlayabilirsiniz.
Bu anketin cevaplanması için 20 dakika yeterlidir.

Veri toplama ve işleme
Bu anket aracılığıyla toplanan veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Bu anket, Avrupa fen eğitimi topluluğu olan Scientix ve Texas Instruments Education Technology GmbH tarafından desteklenmektedir ve Deloitte SAS ile iş birliği içerisinde EUN Partnership AISBL tarafından geliştirilmiştir. Bu anket aracılığıyla toplanan anonim verilerin tamamına ücretsiz bir şekilde çevrimiçi ortamda erişebilirsiniz (açık erişim).
Anket Katılımcıları, örnek bir uygulamalarının vaka analizinin yapılmasını ve açıklayıcı bilgiler vermek isterlerse anketin sonuna isimlerini ve e-posta adreslerini ekleyebilir. Bu kişisel bilgilerin kontrolü EUN Partnership AISBL tarafından yapılacaktır. Bu bilgiler EUN Partnership AISBL dışında paylaşılmayacaktır, (örneğin; adınız ve e-posta adresiniz Texas Instruments ile paylaşılmayacaktır), sadece belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılacak ve 2018 yılının sonunda silinecektir. Bu anketle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda Adina Nistor (adina.nistor@eun.org) ile iletişim kurabilirsiniz.
🡆 Sınıfa özel bilgiler
🡆 Genel olarak STEM öğretiminiz

Question Title

* 5. Sınıfta kullandığınız öğretim materyallerini genellikle nasıl haberdar olursunuz?
Birden fazla cevap seçebilirsiniz

Question Title

* 6. Öğretim süreçlerinizde kullanmak istediğiniz ancak elinizde bulunmayan öğretim kaynakları / materyalleri hangileridir?

  Hiç Kullanmam Belki Kullanabilirim İhtiyacım var Kesinlikle ihtiyacım var Mevcut Değil (Kaynaklara ve materyallere sahibim)
Robotlar
Sensörler, elektronik veri toplayıcılar ve kaydediciler
Hesap makineleri
Grafik çizen bilimsel fonksiyonlu hesap makinesi
Deney laboratuvarı materyalleri/malzemeleri
Web tabanlı veya bilgisayar tabanlı simülasyonlar
STEM eğitimine özgü yazılımlar (örn. Geogebra, Function Plotter, Remote Labs…)
Artırılmış gerçeklik/Sanal gerçeklik araçları (örneğin Sanal Laboratuvarlar)
Bireyselleştirilmiş öğrenme materyalleri
Özel öğretime ihtiyacı olan öğrenciler için materyaller
STEM alanlarında faaliyet gösteren özel endüstri şirketlerinin sunduğu materyaller

Question Title

* 7. STEM meslek alanlarında faaliyet gösteren özel endüstri şirketlerinden okullara aşağıdaki faaliyetlerden hangilerinde daha fazla destek beklersiniz?

  Hiç istemem Çok az isterim Biraz isterim Çok isterim
Öğrenci ve öğretmenlerin endüstri şirketlerini ziyaretlerinin kolaylaştırılması
STEM meslekleri uzmanlarının okullarda öğrencilere sunum yapması (iş yerinde ya da internetten, web seminerleri aracılığıyla)
Öğretmenler için eğitim stajı imkanlarının sunulması
Öğrenciler için eğitim stajı imkanlarının sunulması
Okullara öğretim materyallerinin sağlanması
Öğrenci ve öğretmenlerin donanımlara ve ekipmanlara erişimine izin verilmesi
Öğretmenlere mesleki gelişim eğitimleri sağlanması
Diğer maddi destek
🡆 Etkili STEM öğretiminin uygulanmasına yönelik engeller

Question Title

* 8. STEM dersi öğretiminiz aşağıdakilerden etkileniyor mu?

  Hiç etkilenmiyor Çok az etkileniyor Biraz etkileniyor Çok etkileniyor
Bilgisayar sayısının yetersizliği
Internet'e bağlı bilgisayar sayısının yetersizliği
Internet bant genişliği veya hızının yetersizliği
İnteraktif (akıllı) tahta sayısının yetersizliği
Taşınabilir bilgisayar (dizüstü bilgisayar/notebook) sayısının yetersizliği
Güncel olmayan ve/veya onarılması gereken okul bilgisayarları
Öğretmenlerin eğitiminin yetersizliği
Öğretmenlere sağlanan teknik desteğin yetersizliği
Öğretmenlere sağlanan pedagojik desteğin yetersizliği
Ana dilde ders içeriği yetersizliği
STEM eğitimi süreçlerinde öğrencilerin ilgisini çekici pedagojik eğitim modeli eksikliği
Okulda zaman düzenlemesi yapılamaması (değiştirilemeyen sabit ders süreleri vs.)
Okulda yeterli alan düzenlemesi olmaması (yetersiz sınıf boyutları ve mobilya vs.)
Öğrenciler üzerindeki sınav ve testlere hazırlanma baskısı
Öğretmenlerin ilgi eksikliği
Okuldaki meslektaşlarımdan öğretim programları ya da disiplinler arası desteğin yetersizliği
STEM eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımdan kesin bir fayda veya hiç fayda görülmemesi
Eğitim ve öğrenimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının okulumuzun bir hedefi olmaması
Öğretim süreçlerinde gerekli olan içerik/materyale erişimde okul idarisinin kısıtlamaları
Öğretim süreçlerinde gerekli olan içerik/materyale erişim için bütçenin kısıtlı olması
🡆 STEM eğitim için destek

Question Title

* 9. Ülkenizde ders alanınızdaki öğretmenler için STEM öğretmeni eğitimi almak zorunlu mudur?

Question Title

* 11. Öğretim yaptığınız ders konularında bilginizi arttırmak veya herhangi bir ders konusunda (verdiğiniz ders alanıyla ilgili olabilir veya olmayabilir) kişisel veya mesleki gelişiminiz için bilgisayar/tablet bilgisayar/akıllı telefon ve Internet'i kullanıyor musunuz?

  Hiç kullanmıyorum Çok az kullanıyorum Biraz kullanıyorum Çok kullanıyorum
Aktif olarak bilgi araştırmak ve önceden öğrendiğiniz konuları güncellemek için (eğitim materyalleri, haberler vs.)
Mesleki gelişim kurslarına katılmak için
İnternet üzerinden çevrimiçi topluluklara (posta listeleri, Twitter, Facebook, bloglar…) katılmak için
Kişisel kullanım için materyaller (örn. Takvim, kişisel web sitesi, kişisel blog) veya derslerim için yeni materyaller (örn. Öğrenciler için kendi dijital ders materyallerimi oluşturmak) hazırlamak amacıyla

Question Title

* 12. Aşağıdaki gruplardan STEM öğretiminizi geliştirmek için ne ölçüde destek alıyorsunuz?

  Çok az / hiç destek almıyorum Çoğunlukla teknik destek alıyorum Çoğunlukla pedagojik (öğretim yöntemi) destek alıyorum Hem teknik hem pedagojik destek alıyorum
Benimle aynı dersin öğretimini yapan diğer öğretmenler
Başka bir STEM dersinin öğretimini yapan diğer öğretmenler
STEM dersleri dışındaki derslerin öğretimini yapan diğer öğretmenler
Okul bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT)/teknoloji koordinatörü
Okul dışından STEM alanı uzmanları (endüstri firmalarından…)
Öğretim süreçleriyle ilgili çevrimiçi bir yardım masası, topluluk ya da web sitesi
Diğer okulların öğretmenleri ya da personeli

Question Title

* 13. Okulunuzda meslektaşlarınız ve okul müdürünüz yenilikçi STEM öğretimi konusunda olumlu bir vizyonu sizinle paylaşıyor mu?
Yenilikçi STEM öğretimi örnekleri: Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimi, Projeye Dayalı Öğrenme, Tersyüz Sınıflar, STEM eğitiminde bilgi ve iletişim (ICT) araçlarının kullanılması vs.

🡆Öğretmen görüşleri ve tutumları

Question Title

* 14. Size göre yenilikçi STEM eğitimi yöntemlerinin (bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve yenilikçi pedagojik yaklaşımlar) aşağıdakiler üzerinde olumlu etkisi var mıdır?

  Hiç etkisi yok Çok az etkisi var Biraz etkisi var Çok etkisi var
Öğrencilerin öğrenmeye daha fazla odaklanması
Öğrencilerin öğrenmek için daha çok çaba göstermesi
Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kendilerini daha bağımsız hissetmesi (gerekirse alıştırmaları tekrar edebiliyorlar, ilgilerini çeken konuları daha detaylı araştırabiliyorlar vs.)
Öğrencilerin öğrendiklerini daha kolay anlaması
Öğrencilerin öğrendiklerini daha kolay hatırlaması
Öğrencilerin eleştirel düşünme kabiliyetlerinin gelişmesi
Öğrencilerin STEM mesleklerine daha çok ilgi göstermesi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, öğrenciler arasında iş birliğini ve yardımlaşarak çalışmayı kolaylaştırması
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, sınıf öğrenme ortamını geliştirmesi (öğrenciler daha ilgili oluyor, daha az gürültü yapıyor)

Question Title

* 15. Okulda STEM eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının kullanımı hakkında aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz?

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğrencilerin aşağıdaki ders etkinlikleri için kullanılmalıdır.
Alıştırma ve uygulama yapmaları
Ders konularıyla ilgili bilgi edinmeleri
Arkadaşları ile işbirliği içinde yardımlaşarak ders konularıyla ilgili çalışma yapmaları
Bağımsız biçimde kendi başlarına ders konularında öğrenim etkinliği yapmaları
Öğretim ve öğrenim süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı öğrenciler üzerinde aşağıdaki konularda olumlu etkileri vardır.
Motivasyon ve Öğrenme isteğinin artması
Ders başarısının artması
Üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesi (daha derin/detaylı anlama)
Her alanda kullanılabilecek (Transversal) öğrenme becerilerin gelişmesi (öğrenmeyi öğrenme, sosyal beceriler vs.)
Öğretim ve öğrenim süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı aşağıdaki hususlarda gereklidir.

Öğrencilerin güncel hayata ve iş/çalışma hayatına hazırlanması
Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi
🡆 Kişisel Özgeçmiş bilgileriniz

Question Title

* 17. Cinsiyetiniz:

Question Title

* 18. Bu eğitim yılı da dahil olmak üzere (herhangi bir okulda) kaç yıldır ders öğretimi yapıyorsunuz?

Question Title

* 19. Yaşınız

Question Title

* 20. Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonu iş dışı etkinlikleriniz için (örn. alışveriş, fotoğraf düzenleme, sosyalleşme, eğlence, otel rezervasyonu yapma, aile ve arkadaşlarla iletişim kurma) ne sıklıkta kullanıyorsunuz?

Question Title

* 21. Haftada toplam kaç ders saati çalışıyorsunuz?

Question Title

* 23. Ders öğretimi yaptığınız diğer sınıflarla (bir yada üç ilave sınıf olabilir), ilgili bilgi vermek ister misiniz?

Question Title

Görüntü
Bu belgede sunulan çalışma, European Schoolnet (EUN) tarafından koordine edilen, Avrupa Komisyonu’nun H2020 programı olan Scientix 3 projesi (Hibe anlaşması no: 730009) tarafından desteklenmektedir. Bu belgenin içeriği yalnızca bu çalışmayı organize edenin sorumluluğundadır ve Avrupa Komisyonu’nun görüşünü temsil etmemektedir, Avrupa Komisyonu içerikteki bilginin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.

T