Frågeformuläret riktar sig till lärare inom naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik (STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics) för elever i åldrarna 10 till över 19 år och syftar till att samla information om undervisningspraxis i STEM-utbildning. Resultaten av studien kommer att göras tillgängliga gratis online före slutet av 2018 och ingår i Scientix Observatory.
Som STEM-lärare inbjuds du att fylla i frågeformuläret och ge feedback på minst en av de STEM-klasser du undervisar. Om du undervisar mer än en STEM-klass får du i slutet av undersökningen möjlighet att ge information om upp till tre andra STEM-klasser du undervisar, genom att fylla i endast de klasspecifika frågorna i undersökningen (Frågor 1 till 4).
Med klass menar vi den specifika grupp elever som deltar i en särskild lektion.
Syftet med detta frågeformulär är att bedöma STEM-lärarnas nuvarande praxis när det gäller hur de organiserar sin undervisning. Mer specifikt kommer frågeformuläret att undersöka områden som: pedagogiska tillvägagångssätt, typ av resurser som lärare och elever använder för att underlätta STEM-undervisning och lärande, användning av IKT i undervisningen och behovet av särskild lärarutbildning.
Du kan också bidra vidare till denna studie genom att välja att bli kontaktad för en fallstudie.
Att svara på detta frågeformulär tar högst 20 minuter.

Datainsamling och bearbetning
De uppgifter som samlas in genom denna undersökning kommer att användas helt i linje med ovan angivna mål. Detta frågeformulär stöds av Scientix, en gemenskap för vetenskaplig utbildning i Europa, och Texas Instruments Education Technology GmbH, och har utvecklats av EUN Partnership AISBL i samarbete med Deloitte SAS. Alla anonyma uppgifter som samlas in via denna undersökning kommer att göras tillgängliga gratis online (fri åtkomst).
Om de så önskar kan deltagarna ange namn och e-post i slutet av undersökningen, endast om de är intresserade av att tillhandahålla uppföljningsinformation som skulle leda till en fallstudie. EUN Partnership AISBL är registeransvarig för dessa personuppgifter. Denna information kommer inte att delas utanför EUN Partnership AISBL (t. ex. ditt namn och din e-postadress kommer inte att delas med Texas Instruments), kommer endast att användas enligt de angivna ändamålen och kommer att raderas i slutet av 2018. Om du har några frågor angående denna undersökning, kontakta Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Klasspecifik information
🡆 Din STEM-undervisning i allmänhet

Question Title

* 5. Hur brukar du lära dig om de undervisningsresurser du använder i klassen?
Du kan välja mer än ett svar

Question Title

* 6. Vilka läromedel/material skulle du vilja använda, men har inte till ditt förfogande?

  Jag kommer inte att använda Jag skulle kunna använda Jag har behov av Jag har stort behov av Ej tillämpligt (jag har redan)
Robotar
Sensorer, dataloggar
Kalkylatorer
Grafikräknare
Experimentella laboratorium
Webbaserade eller datorbaserade simuleringar
STEM-specifik programvara (t.ex. Geogebra, Function Plotter, Remote Labs...)
Verktyg för förstärkt verklighet / virtuell verklighet (inklusive till exempel Virtual Labs)
Resurser för personlig inlärning
Resurser för specialbehovselever
Resurser publicerade av privata företag som verkar inom STEM-områden

Question Title

* 7. Du skulle vilja se mer stöd till skolor från privata företag som verkar i STEM-ämnen med att:

  Inte alls Mycket lite Till viss grad Mycket
Underlätta företagsbesök
Ha STEM-yrkesverksamma som presenterar till elever i skolor (på plats eller på nätet, via webinars)
Erbjuda lärarplatser
Erbjuda elevplatser
Göra undervisningsresurser tillgängliga för skolor
Tillåta åtkomst till hårdvara och utrustning
Yrkesutveckling
Annat ekonomiskt stöd
🡆Hinder för att erbjuda effektiv STEM-undervisning

Question Title

* 8. Är din STEM-undervisning påverkad av följande?

  Inte alls Mycket lite Till viss grad Mycket
Otillräckligt antal datorer
Otillräckligt antal internetanslutna datorer
Otillräcklig internetbandbredd eller -hastighet
Otillräckligt antal interaktiva skrivtavlor
Otillräckligt antal bärbara datorer (laptop/notebook)
Skoldatorerna är föråldrade och/eller behöver repareras
Brist på adekvat utbildning av lärare
Otillräckligt tekniskt stöd för lärare
Otillräckligt pedagogiskt stöd för lärare
Brist på innehåll på landets språk
Brist på pedagogiska modeller om hur man lär ut STEM på ett attraktivt sätt
Skoltidsorganisation (fast lektionstid, etc.)
Skolutrymmesorganisation (klassrumsstorlek och möbler, etc)
Press att förbereda eleverna för prov och test
Brist på intresse av lärare
Otillräckligt gränsöverskridande stöd från mina kollegor
Ingen eller otydlig nytta av att använda IKT för STEM-undervisning
Att använda IKT i undervisning och lärande är inte ett mål i vår skola
Administrativa hinder för att få tillgång till adekvat innehåll/material för undervisning
Budget-hinder för att få tillgång till adekvat innehåll/material för undervisning
🡆 Stöd för STEM-undervisning

Question Title

* 9. I ditt land/din region är STEM-lärarutbildning för lärare i ditt ämne/dina ämnen:

Question Title

* 11. Använder du en dator/surfplatta/smartphone och internet för att uppdatera din ämneskunskap eller genomföra personlig eller yrkesmässig utveckling i något ämne (dvs. oavsett om det är relaterat till ämnet du undervisar)?

  Inte alls Mycket lite Till viss grad Mycket
För att aktivt söka efter information och uppdatera din kunskap (undervisningsresurser, nyhetsartiklar etc.)
För att genomföra yrkesmässiga utvecklingskurser
För att delta i onlinegrupper (mailinglistor, Twitter, Facebook, bloggar...)
För att skapa nytt material, antingen för personligt bruk (t.ex. almanacka, personlig webbplats, egen blogg) eller för mina lektioner (till exempel, jag skapar egna digitala läromedel för eleverna).

Question Title

* 12. I vilken utsträckning får du stöd av följande grupper för att förbättra din STEM-undervisning?

  Lite/inget stöd Mest teknisk support Mest pedagogiskt stöd Både tekniskt och pedagogiskt stöd
Andra lärare i samma ämne
Andra lärare i ett annat STEM-ämne
Andra lärare i andra, icke-STEM-ämnen
Skolsamordnare för IKT/teknik
Experter utanför skolan (industrin...)
En online helpdesk, gemenskap eller webbplats
Annan skolpersonal

Question Title

* 13. Har dina kollegor och skolans rektor en positiv vision om innovativ STEM-undervisning på din skola?
Exempel på innovativ STEM-undervisning inkluderar: förfrågningsbaserad vetenskaplig utbildning, projektbaserat lärande, flippat klassrum, användning av IKT-verktyg i STEM-utbildning etc.

🡆Läraråsikter och -attityder

Question Title

* 14. Enligt din åsikt, har innovativ STEM-undervisning (med hjälp av IKT och innovativa pedagogiska metoder) en positiv inverkan på följande?

  Inte alls Mycket lite Till viss grad Mycket
Eleverna koncentrerar sig mer på sitt lärande
Eleverna anstränger sig mer i sitt lärande
Eleverna känner sig mer självständiga i sitt lärande (de kan repetera övningar om det behövs, mer detaljerat utforska ämnen som de är intresserade av etc.)
Eleverna förstår lättare vad de lär sig
Eleverna minns lättare vad de har lärt sig
Eleverna utvecklar sitt kritiska tänkande
Studenter blir mer intresserade av STEM-karriärer
IKT underlättar samarbetet mellan elever
IKT förbättrar klassklimatet (eleverna är mer engagerade, mindre störande)

Question Title

* 15. I vilken utsträckning är du oense eller överens om vart och ett av följande påståenden om användningen av IKT för STEM-undervisning i skolan?

  Instämmer inte alls Instämmer inte Instämmer Instämmer helt
IKT ska användas så att elever ska kunna:

...göra övningar och träna sig
...hämta information
...arbeta på ett gemensamt sätt
...lära sig på ett självständigt sätt
IKT-användning i undervisning och lärande har en positiv inverkan på elevernas:

...motivering
...prestation 
...färdigheter på hög nivå (djup förståelse)
...kompetens inom gränsöverskridande färdigheter (lära sig att lära sig, sociala kompetenser etc.)
IKT-användning i undervisning och lärande är avgörande:

...för att eleverna ska kunna leva och arbeta
...på 2000-talet
🡆 Personlig bakgrundsinformation

Question Title

* 17. Är du

Question Title

* 18. Inklusive detta skolår, hur länge har du undervisat (oberoende av på vilken skola)?

Question Title

* 19. Ålder

Question Title

* 20. Hur ofta använder du en dator, en surfplatta eller en smartphone för andra aktiviteter än arbete (till exempel shopping, organisera foton, socialisera, underhållning, boka hotell, kontakta familj och vänner)?

Question Title

* 21. Hur många lektioner/sessioner undervisar du totalt i veckan?

Question Title

* 23. Vill du ge klasspecifik information om mellan en och tre andra klasser du undervisar?

Question Title

Bild
Arbetet som presenteras i detta dokument stöds av Europeiska kommissionens H2020-program - projektet Scientix 3 (enligt bidragsavtal N. 730009), samordnat av European Schoolnet (EUN). Organisatören har ensamt ansvar för innehållet i dokumentet och detta innehåll utgör inte Europeiska kommissionens åsikt. Kommissionen är inte ansvarig för hur innehållet används.

T