Vprašalnik je namenjen učiteljem naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) na nižji in višji stopnji sekundarnega izobraževanja (učenci stari od 10 do 19 let in več). Zbrati želimo podatke o pedagoški praksi na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Rezultati študije bodo prosto dostopni na spletu pred koncem leta 2018 in objavljeni na strani Scientix Observatory.
Učitelje omenjenih predmetov vabimo, da izpolnite vprašalnik in nam posredujete informacije o najmanj enem premetu s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, ki ga poučujete. Če poučujete več zadevnih predmetov, boste lahko ob koncu ankete odgovorili na določena vprašanja (vprašanja o 1 do 4) glede dodatnih treh predmetov, ki jih poučujete.
Razred je določena skupina učencev, ki se udeleži določene ure pouka.
Cilj vprašalnika je oceniti trenutno pedagoško prakso učiteljev na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike glede na to, kako organizirajo svoje učne ure. Vprašanja se nanašajo na pedagoške pristope, vrste virov, ki jih učitelji in učenci uporabljajo za poučevanje in učenje, rabo IKT v izobraževalnih procesih in potrebo po specifičnem usposabljanju za učitelje.

Našo raziskavo lahko dodatno podprete s študijo primera. Če se strinjate, vas bomo kontaktirali in prosili za študijo primera.

Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali največ 20 minut.

Zbiranje in obdelava podatkov

Zbrane podatke bomo uporabili in sicer strogo v skladu z z zgoraj omenjenimi cilji. Vprašalnik je podprt s strani Scientixa, skupnosti za izobraževanje na področju naravoslovja v Evropi, in podjetja Texas Instruments Education Technology GmbH. Vprašalnik je pripravila mreža EUN Partnership AISBL v sodelovanju s podjetjem Deloitte SAS. Vse anonimno zbrane informacije boo prosto dostopne na spletu (odprt dostop).
Udeleženci lahko na koncu vprašalnika napišejo svoje ime in svoj e-naslov, če želijo podati dodatne informacije, ki bi prispevale k študiji primerov. V tem primeru osebne podatke nadzoruje EUN Partnership AISBL. Informacije so namenjene izključno rabi EUN Partnership AISBL (npr. vašega imena in elektronske naslova ne bomo delili s podjetjem Texas Instruments) in za omenjene namene ter bodo izbrisani konec leta 2018. Na vsa vprašanja o raziskavi vam bo z veseljem odgovorila Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).
🡆 Class-specific information
🡆 Poučevanje predmetov na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike na splošno

Question Title

* 5. Kaj običajno dobite informacije o izobraževalnih gradivih, ki jih uporabljate v razredu?
Izberete lahko več odgovorov

Question Title

* 6. Katere izobraževalne vire oz. gradiva bi želeli uporabljati, a jih nimate na voljo?

  Ne bom uporabljal Lahko bi uporabljal Potrebujem Nujno potrebujem Se ne uporablja (že imam)
Roboti
Senzorji, naprave za beleženje podatkov
Kalkulatorji
Grafični kalkulatorji
Eksperimentalni laboratorij
Spletne ali računalniške simulacije
Programska oprema za naravoslovje in matematiko (npr. GeoGebra, Function Plotter, oddaljeni laboratoriji itd.)
Nadgrajena resničnost, orodja virtualne realnosti (vključno z virtualnimi laboratoriji)
Gradivo za posamezniku prilagojeno učenje
Gradivo za učence s posebnimi potrebami
Gradiva, ki jih objavljajo zasebna podjetja, ki delujejo na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

Question Title

* 7. Na katerih področjih bi želeli, da zasebna podjetja, ki delujejo na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, bolj podprejo šole:

  Ne želim Zelo malo V določeni meri Zelo si želim
Organizacija obiskov podjetij
Obisk šole s strani strokovnjakov, ki delajo na zadevnih področjih (dejanski obisk šole ali spletni dogodki, npr. spletni seminar)
Ponujanje delovne prakse za učitelje
Ponujanje delovne prakse za učence
Ponudba izobraževalnih gradiv za šole
Omogočanje odstopa do strojne in druge opreme
Strokovni razvoj
Druga finančna podpora
🡆 Ovire za učinkovito poučevanje predmetov na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

Question Title

* 8. Ali spodnji dejavniki vplivajo na vaše poučevanju zadevnih predmetov?

  Nikakor Zelo malo V določeni meri Zelo
Nezadostno število računalnikov
Nezadostno število računalnikov z internetom
Nezadostna pasovna širina ali hitrost interneta
Nezadostno število interaktivnih tabel
Nezadostno število prenosnih računalnikov (prenosnikov oz. notesnikov)
Šolski računalniki so zastarani in/ali morajo v popravilo
Pomanjkanje ustreznega usposabljanja učiteljev
Nezadostna tehnična podpora učiteljem
Nezadostna pedagoška podpor učiteljem
Pomanjkanje vsebin v lokalnem jeziku
Pomanjkanje pedagoških modelov za poučevanje naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike na zanimiv in privlačen način
Organizacija šolskega časa (določen čas učnih ur itd.)
Organizacija šolskega prostora (velikost učilnice, pohištvo itd.)
Pritisk priprave učencev na izpite in preverjanja znanja
Pomanjkanje interesa s strani učiteljev
Nezadostna medpredmetna podpora s strani šolskih kolegov
Raba IKT pri poučevanju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ne prinaša nobenih prednosti oz. ni jasno, kakšne so njene koristi
Raba IKT za poučevanje in učenje ni cilj naše šole
Administrativne omejitve dostopa do ustreznih učnih vsebin ali gradiv
Proračunske omejitve dostopa do ustreznih učnih vsebin ali gradiv
🡆 Podpora za poučevanje na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

Question Title

* 9. V vaši državi oz. regiji je usposabljanje za učitelje predmetov s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike:

Question Title

* 11. Ali s pomočjo računalnika, tablice in/ali pametnega telefona in interneta osvežite svoje znanje in koristite priložnosti za osebnostni ali strokovni razvoj na katerem koli področju (ne glede na to, ali je tema povezana s predmetom, ki ga poučujete)?

  Nikoli Zelo redko V določeni meri Pogosto
Aktivno iščem informacije in pridobivam znanje (izobraževalni viri, novice v časopisih itd.)
Opravljam tečaje strokovnega razvoja
Sodelujem v spletnih skupnostih (seznami za pošiljanje e-sporočil, Twitter, Facebook, spletni dnevniki itd.)
Pripravljam novo gradivo za osebno rabo (npr. koledar, osebna spletna stran, spletni dnevnik) ali za pouk (npr. za učence pripravljam digitalna izobraževalna gradiva)

Question Title

* 12. V kolikšni meri prejemate podporo s strani spodaj omenjenih skupin za razvoj svojega poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in/ali matematike?

  Malo ali nič podpore Večinoma tehnična podpora Večinoma pedagoška podpora Tako tehnična kot pedagoška podpora
Drugi učitelj, ki poučujejo isti predmet,
Drugi učitelji, ki poučujejo druge predmete na zadevnih področjih,
Drugi učitelji, ki poučujejo predmete na drugih področjih,
Šolski koordinator za IKT/tehnologijo,
Strokovnjaki izven šole (industrija itd.),
Spletna služba za pomoč uporabnikom, skupnost ali spletna stran,
Drugo šolsko osebje

Question Title

* 13. Ali imajo tudi vaši kolegi in ravnatelj pozitivno vizijo inovativnega poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike na vaši šoli?
Primer inovativnih metod dela na zadevnih področjih: izobraževanje na področju naravoslovja s pomočjo raziskovanja, projektno učenje, obrnjene učilnice, raba orodij IKT pri poučevanju naravoslovno-matematičnih predmetov itd.

🡆 Mnenje učiteljev in njihov odnos

Question Title

* 14. Ali inovativno poučevanje predmetov s področja naravoslovja, tehnologije, inženiringa in matematike (z rabo IKT in inovativnih pedagoških pristopov) pozitivno vpliva na spodaj navedene primere?

  Nikakor Zelo malo V določeni meri Zelo
Učenci so bolje osredotočeni na učenje
Učenci se bolj trudijo pri učenju
Učenci so bolj neodvisni pri učenju (vaje lahko po potrebi ponovijo, podrobneje raziščejo teme, ki jih zanimajo itd.)
Učenci lažje razumejo učno snov
Učenci si bolje zapomnijo snov, ki so jo usvojili
Učenci razvijejo kritično mišljenje
Učenci se začnejo bolj zanimati za poklicne poti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike
IKT omogoča sodelovanje med učenci
z IKT je vzdušje v razredu boljše (učenci sodelujejo in so bolj osredotočeni)

Question Title

* 15. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate s spodnjimi izjavami o rabi IKT za poučevanje predmetov na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike v šoli?

  Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Strinjam se Popolnoma se strinjam
Učenci bi morali IKT uporabljati za:

...vaje in naloge
...zbiranje informacij
...skupno delo, sodelovanje
...samostojno učenje
Raba IKT za poučevanje in učenje pozitivno vpliva na učenčevo:

...motivacijo
...učni uspeh
...višjo stopnjo znanj in spretnosti (globje razumevanje)
...kompetence na področju transverzalnih spretnosti (učenje učenja, družbene kompetence itd.)
Raba IKT za poučevanje in učenje je ključna:

...za pripravo učencev na življenje in delo
...v 21. stoletju
🡆 Osebni podatki

Question Title

* 17. Ali ste

Question Title

* 18. Koliko časa poučujete (v kateri koli šoli)? Upoštevajte tudi trenutno šolsko leto?

Question Title

* 19. Starost

Question Title

* 20. Kako pogosto uporabljate računalnik, tablico ali pametni telefon za druge aktivnosti (npr. nakupi, urejanje fotografij, druženje, zabava, rezervacija hotela, ohranjanje stikov z družino in prijatelji)?

Question Title

* 21. Koliko ur pouka poučujete na teden?

Question Title

* 23. Ali bi bili pripravljeni podati informacije o enem, dveh ali treh drugih razredih, ki jih poučujete?

Question Title

Slika
Študija, ki smo vam jo predstavili v pričujočem dokumentu, črpa sredstva iz programa Evropske komisije O2020 – projekt Scientix 3 (Sporazum o dodelitvi sredstev št. 730009). Koordinator projekta je European Schoolnet (EUN). Organizator prevzema vso odgovornost za vsebino dokumenta, ki ne odraža nujno mnenja Evropske komisije (EK). EK ne prevzema odgovornosti za eventualno rabo informacij, ki jih dokument vsebuje.

T