Kwestionariusz jest adresowany do nauczycieli nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (przedmioty STEM) pracujących w szkołach średnich pierwszego i drugiego stopnia (uczniowie w wieku od 10 do ponad 19 lat). Ma on na celu zebranie informacji na temat praktyk związanych z nauczaniem przedmiotów STEM. Wyniki badania będą dostępne nieodpłatnie w internecie przed końcem 2018 r. i zostaną opublikowane w Obserwatorium Scientix.
Jako, że są Państwo nauczycielami przedmiotów STEM, prosimy o wypełnienie kwestionariusza i podanie informacji zwrotnych w odniesieniu do przynajmniej jednego z przedmiotów STEM, jakiego Państwo uczą. Jeśli uczą Państwo więcej niż jednego przedmiotu STEM, na końcu ankiety będą mieli Państwo możliwość przedstawienia informacji na temat maksymalnie trzech dodatkowych nauczanych przedmiotów STEM odpowiadając wyłącznie na pytania dotyczące poszczególnych nauczanych przedmiotów (pytania od nr. 1 do 4).
Poprzez nauczanie danego przedmiotu rozumiemy prowadzenie zajęć dla konkretnej grupy uczniów (klasy), którzy uczą się danego przedmiotu.
Niniejszy kwestionariusz ma na celu przeprowadzenie oceny bieżących praktyk stosowanych przez nauczycieli przedmiotów STEM w zakresie organizacji nauczania. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą obszarów takich jak: podejścia pedagogiczne, rodzaje zasobów wykorzystywanych przez nauczycieli i uczniów w celu ułatwienia nauczania i uczenia się przedmiotów STEM, wykorzystanie TIK w procesie nauczania oraz potrzeby w zakresie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli przedmiotów STEM.
Wyrażając zgodę na dalszy kontakt i przedstawienie studium przypadku mogą Państwo mieć większy wkład w realizację niniejszego badania.
Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zajmie Państwu około 20 minut.

Gromadzenie i przetwarzanie danych
Dane zebrane w ramach niniejszego badania zostaną wykorzystane przy ścisłym przestrzeganiu celów określonych powyżej. Kwestionariusz został opracowany przez EUN Partnership AISBL we współpracy z Deloitte i uzyskał wsparcie Scientix, Społeczności na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie, oraz Texas Instruments. Wszystkie anonimowe dane zebrane w ramach badania będą dostępne nieodpłatnie w internecie (otwarty dostęp).
Uczestnicy badania mogą dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na końcu ankiety, tylko w przypadku, gdy są Państwo zainteresowani dostarczaniem dodatkowych informacji, w wyniku czego zostanie opracowane studium przypadku. EUN Partnership AISBL jest administratorem takich danych osobowych. Przesłane informacje nie będą udostępniane osobom trzecim przez EUN Partnership AISBL (na przykład nie przekażemy Państwa imienia i nazwiska ani adresu email Texas Instruments). Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do zadeklarowanych celów i zostaną usunięte pod koniec 2018 r. Jeśli mają państwo jakieś pytania dotyczące niniejszej ankiety, prosimy o kontakt z Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).
🡆 Informacje dotyczące nauczanych przedmiotów
🡆 Ogólne informacje dotyczące nauczania przedmiotów STEM

Question Title

* 5. W jaki sposób zwykle dowiaduje się Pan(i) o zasobach dydaktycznych, z jakich następnie korzysta Pan(i) w klasie?
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Question Title

* 6. Z jakich zasobów/ materiałów dydaktycznych chciał(a)by Pan(i) korzystać, lecz nie dysponuje nimi Pan(i)?

  Nie będę korzystać Mógłbym/mogłabym korzystać Potrzebuję Bezwzględnie potrzebuję Nie dotyczy (już mam)
Roboty
Czujniki, rejestratory danych
Kalkulatory
Kalkulatory graficzne
Laboratorium eksperymentalne
Symulacje komputerowe lub w internecie
Oprogramowanie swoiste dla przedmiotów STEM (np. Geogebra, Function Plotter…)
Narzędzia wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość/wirtualną rzeczywistość (w tym na przykład Virtual Labs)
Zasoby do celów nauczania zindywidualizowanego
Zasoby dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Zasoby opublikowane przez przedsiębiorstwa prywatne działające w dziedzinach powiązanych ze STEM

Question Title

* 7. Czy w Pana(-i) opinii prywatne przedsiębiorstwa działające w dziedzinach powiązanych ze STEM powinny zapewniać szkołom więcej wsparcia w zakresie:

  W ogóle nie W niewielkim stopniu Do pewnego stopnia W dużym stopniu
organizacji wizyt w przedsiębiorstwach
prezentacji w zakresie STEM organizowanych dla uczniów w szkołach (na żywo lub on-line, za pośrednictwem webinariów)
organizacji praktyk dla nauczycieli
organizacji praktyk dla uczniów
tworzenia zasobów dydaktycznych dla szkół
Zapewnienia dostępu do sprzętu komputerowego i innego wyposażenia
rozwoju zawodowego
Innych form wsparcia finansowego
🡆 Przeszkody utrudniające skuteczne nauczanie przedmiotów STEM

Question Title

* 8. Czy poniższe czynniki mają wpływ na nauczanie przez Państwa przedmiotów STEM?

  W ogóle nie W niewielkim stopniu Do pewnego stopnia W dużym stopniu
Niewystarczająca liczba komputerów
Niewystarczająca liczba komputerów z dostępem do internetu
Niewystarczająca przepustowość lub prędkość połączenia internetowego
Niewystarczająca liczba tablic interaktywnych
Niewystarczająca liczba komputerów przenośnych (laptopów/notebooków)
Komputery szkolne są przestarzałe i/lub wymagające naprawy
Brak odpowiednich szkoleń dla nauczycieli
Niewystarczające wsparcie techniczne dla nauczycieli
Niewystarczające wsparcie pedagogiczne dla nauczycieli
Brak treści w języku narodowym
Brak modeli pedagogicznych pokazujących jak można nauczać STEM w atrakcyjny sposób
Organizacja czasu pracy szkoły (stały czas trwania lekcji itd.)
Organizacja przestrzeni w szkole (wielkość i wyposażenie sal lekcyjnych itd).
Presja by przygotować uczniów do egzaminów i sprawdzianów
Brak zainteresowania ze strony nauczycieli
Niewystarczające wsparcie międzyprzedmiotowe ze strony moich kolegów nauczycieli
Brak lub niejasne korzyści ze stosowania TIK w nauczaniu przedmiotów STEM
Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się nie jest celem w naszej szkole
Ograniczenia administracyjne w dostępie do odpowiednich treści/materiałów dydaktycznych
Ograniczenia budżetowe w dostępie do odpowiednich treści/i/materiałów dydaktycznych
🡆 Wsparcie dla nauczycieli przedmiotów STEM

Question Title

* 9. W Państwa kraju/regionie, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów STEM w zakresie nauczanego przedmiotu są:

Question Title

* 11. Czy korzysta Pan(i) z komputera/tabletu/smartfonu i internetu, aby aktualizować wiedzę przedmiotową lub podejmuje Pan(i) aktywności związane z rozwojem osobistym lub zawodowym w dowolnej tematyce (tj. powiązanej z nauczanym przedmiotem lub nie)?

  Nie korzystam W niewielkim stopniu W pewnym stopniu W dużym stopniu
Aby aktywnie wyszukiwać informacje i aktualizować wiedzę (zasoby dydaktyczne, wiadomości, artykuły itp.).
Aby uczestniczyć w kursach doskonalenia zawodowego
Aby uczestniczyć w społecznościach internetowych (listy mailingowe, Twitter, Facebook, blogi…)
Aby tworzyć nowe materiały zarówno do użytku osobistego (np. kalendarz, prywatna strona internetowa, własny blog) lub do celów prowadzenia lekcji (np. samodzielnie tworzę cyfrowe materiały dydaktyczne dla uczniów).

Question Title

* 12. W jakim stopniu otrzymuje Pan(i) wsparcie od następujących grup w celu podniesienia jakości nauczania przedmiotów STEM?

  Niewielkie/brak wsparcia Głównie wsparcie techniczne Głównie wsparcie pedagogiczne Zarówno wsparcie techniczne jak i pedagogiczne
Inni nauczyciele tego samego przedmiotu
Other teacher(s) of a different STEM subject
Inni nauczyciele innych podmiotów spoza grupy STEM
Szkolny koordynator ds. TIK/technologii
Eksperci spoza szkoły (przemysł…)
Helpdesk online, społeczność internetowa lub strona internetowa
Inni pracownicy szkoły

Question Title

* 13. Czy Państwa współpracownicy i dyrektor szkoły są pozytywnie nastawieni do stosowania innowacyjnych metod nauczania przedmiotów STEM w Państwa szkole?
Przykłady innowacyjnych metod nauczania przedmiotów STEM obejmują: nauczanie przedmiotów ścisłych oparte na samodzielnych poszukiwaniach, kształcenie metodą projektów, odwrócona klasa, korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów STEM itd.

🡆Opinie i postawy nauczycieli

Question Title

* 14. Pana/Pani zdaniem, czy innowacyjne metody nauczania przedmiotów STEM (z wykorzystaniem TIK i innowacyjnych podejść pedagogicznych) mają pozytywny wpływ na następujące aspekty?

  Nie mają wpływu W niewielkim stopniu W pewnym stopniu W dużym stopniu
Uczniowie koncentrują się bardziej na nauce
Uczniowie bardziej się starają przyswoić wiedzę
Uczniowie czują większą autonomię w procesie uczenia się (mogą powtórnie wykonać ćwiczenia w razie potrzeby, bardziej szczegółowo zgłębić zagadnienia, które ich interesują itp.).
Uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę
Uczniowie szybciej zapamiętują to, czego się nauczyli
Uczniowie rozwijają umiejętności krytycznego myślenia
Uczniowie wykazują większe zainteresowanie podjęciem pracy w dziedzinie STEM
TIK ułatwia współpracę uczniów
TIK poprawia atmosferę w klasie (uczniowie są bardziej zaangażowani, mniej przeszkadzają)

Question Title

* 15. W jakim stopniu zgadza się lub nie zgadza się Pan(i) z każdym z poniższych stwierdzeń na temat wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów STEM w szkole?

  Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam
Uczniowie powinni korzystać z TIK w celu:

...wykonywania ćwiczeń i nabywania praktyki
...wyszukiwania informacji
...realizowania współpracy
...uczenia się w autonomiczny sposób
Korzystanie z TIK w nauczaniu i uczeniu się pozytywnie wpływa na:

...motywację uczniów
...osiągnięcia uczniów
...umiejętności bardziej zaawansowane (wnikliwe rozumowanie)
...kompetencje w zakresie umiejętności przekrojowych (umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne itp.).
Korzystanie z TIK w nauczaniu i uczeniu się ma kluczowe znaczenie:

...dla przygotowania uczniów do życia i pracy
...w XXI wieku
🡆 Informacje na temat nauczycieli

Question Title

* 17. Płeć

Question Title

* 18. Włącznie z bieżącym rokiem szkolnym, jak długo pracuje Pan(i) w zawodzie nauczyciela (łącznie, we wszystkich szkołach)?

Question Title

* 19. Wiek (lat)

Question Title

* 20. Jak często korzysta Pan(i) z komputera, tabletu lub smartfonu w celach innych niż praca (np. zakupy, porządkowanie zdjęć, kontakty towarzyskie, rozrywka, rezerwacja hotelu, kontakt z rodziną i przyjaciółmi)?

Question Title

* 21. Ile lekcji/zajęć prowadzi Pan(i) łącznie tygodniowo?

Question Title

* 23. Czy chciał(a)by Pan(i) udzielić informacji na temat od jednego do trzech dodatkowych przedmiotów, jakich Pan(i) uczy?

Question Title

Obraz
Prace prezentowane w niniejszym dokumencie są wspierane w ramach programu Komisji Europejskiej H2020 - Projekt Scientix 3 (Umowa finansowa N. 730009) i koordynowane przez European Schoolnet (EUN). Za treść niniejszego dokumentu wyłączną odpowiedzialność ponosi organizator. Dokument nie przedstawia opinii Komisji Europejskiej (KE) i KE nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone tu informacje.

T