Spørreskjemaet er rettet mot realfagslærere på øvre del av barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole (elever fra 10 til 19 år), og målet er å samle informasjon om undervisningspraksisen i realfagene. Resultatene av undersøkelsen vil være fritt tilgjengelige på nettet før utgangen av 2018 og bli lagt ut på Scientix Observatory.
Vi inviterer deg som er realfagslærer til å fylle ut spørreskjemaet og gi tilbakemelding for minst en av klassene du underviser i realfag. Dersom du underviser mer enn én klasse i de aktuelle fagene, kan du på slutten av undersøkelsen oppgi informasjon om opptil tre andre realfagsklasser ved å gå tilbake til de klassespesifikke spørsmålene i undersøkelsen (spørsmål 1–4).
Med klasse mener vi den spesifikke elevgruppen som deltar i en spesifikk undervisningstime.
Målsettingen med spørreskjemaet er å vurdere hvordan realfagslærere organiserer undervisningen i dag. Mer spesifikt vil spørreskjemaet se på områder som: pedagogiske metoder, hvilke typer ressurser som brukes av lærere og elever for å tilrettelegge undervisningen og læringen i realfag, bruk av IKT i undervisningsprosessen og behovet for spesifikk opplæring for lærerne.
Du kan også bidra ytterligere til studien ved å si deg villig til å bli kontaktet i forbindelse med en casestudie.
Det bør ikke ta mer enn 20 minutter å svare på spørreskjemaet.

Innsamling og behandling av opplysninger
Opplysningene som samles inn i denne undersøkelsen vil kun bli brukt helt i tråd med målsettingene som er nevnt over.
Spørreskjemaet støttes av Scientix, det europeiske nettverket for opplæring i teknologifag, og Texas Instruments Education Technology GmbH, og er utviklet av EUN Partnership AISBL i samarbeid med Deloitte SAS. Alle anonyme opplysninger som samles inn i løpet av undersøkelsen vil bli gjort fritt tilgjengelig på nett (åpen tilgang).
Dersom deltakerne ønsker det, kan de oppgi navn og e-post på slutten av undersøkelsen, men kun dersom de er interessert i å gi supplerende opplysninger som kan brukes i en casestudie. EUN Partnership AISBL er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene. Disse opplysningene vil ikke bli delt utenfor EUN Partnership AISBL (for eksempel vil ikke navn og e-postadresse bli delt med Texas Instruments), de vil utelukkende bli brukt i samsvar med de oppgitte formålene, og de vil bli slettet ved utgangen av 2018. Dersom du har spørsmål i forbindelse med undersøkelsen kan du ta kontakt med Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Klassespesifikke opplysninger
🡆 Realfagsundervisningen din generelt

Question Title

* 5. Hvordan får du vanligvis vite om undervisningsressursene du bruker i klassen?
Mer enn ett svar mulig

Question Title

* 6. Hvilke undervisningsressurser/-materialer kunne du tenke deg å bruke, men som du ikke har til din rådighet?

  Jeg ønsker ikke å bruke det Jeg kunne trenge det Jeg trenger det Jeg trenger det definitivt Ikke aktuelt (jeg har allerede)
Roboter
Sensorer, dataloggere
Kalkulatorer
Grafiske kalkulatorer
Eksperimentlaboratorium
Nettbaserte eller databaserte simuleringer
Programvare som er spesifikk for realfag (f.eks. GeoGebra, Function Plotter, Remote Labs …)
Verktøy innen utvidet virkelighet / virtuell virkelighet (f.eks. Virtual Labs)
Ressurser for personalisert læring
Ressurser for elever som trenger tilpasset opplæring / spesialundervisning
Ressurser som er publisert av private aktører som opererer på realfagsområdet

Question Title

* 7. Du vil gjerne få mer støtte til skolen fra private selskaper som driver realfagsrelatert virksomhet når det gjelder å:

  Ikke i det hele tatt Svært lite Til en viss grad Mye
Legge til rette for bedriftsbesøk
Få fagpersoner til å holde presentasjoner for elevene på skolen (på stedet eller online, i form av nettseminarer)
Tilby utplassering for lærere
Tilby utplassering for elever
Gjøre undervisningsressurser tilgjengelige for skolene
Gi tilgang til maskinvare og utstyr
Etter- og videreutdanning
Annen økonomisk støtte
🡆 Hindringer for å gjennomføre en effektiv realfagsundervisning

Question Title

* 8. Blir din realfagsundervisning påvirket av følgende?

  Ikke i det hele tatt Svært lite Til en viss grad Mye
For få datamaskiner
For få datamaskiner med nettilgang
For dårlig båndbredde eller datahastighet
For få interaktive whiteboards
For få bærbare datamaskiner (laptop/notebook)
Datamaskinene på skolen er utdatert og/eller trenger reparasjon
Mangel på adekvat opplæring av lærerne
For dårlig teknisk støtte for lærerne
For dårlig pedagogisk støtte for lærerne
Mangel på innhold på det aktuelle språket
Mangel på pedagogiske modeller for hvordan man kan undervise i realfag på en engasjerende måte
Organiseringen av skoletiden (fast undervisningstid, osv.)
Organiseringen av plassen på skolen (klasserommenes størrelse og møblering, osv.)
Press om å forberede elevene til eksamener og prøver
Mangel på interesse blant lærerne
For lite tverrfaglig støtte fra andre kolleger på skolen
Manglende eller uklar nytte av bruk av IKT i realfagsundervisningen
Bruk av IKT i undervisning og læring er ikke et mål på vår skole
Administrative begrensninger når det gjelder å få tilgang til adekvat innhold/materiale til undervisningen
Budsjettbegrensninger når det gjelder å få tilgang til adekvat innhold/materiale til undervisningen
🡆 Støtte til realfagsundervisningen

Question Title

* 9. I ditt land/område er utdanning av lærere i realfag innen ditt/dine fag:

Question Title

* 11. Bruker du datamaskin/nettbrett/smarttelefon og internett for å oppdatere fagkunnskapen din eller sørge for personlig eller faglig utvikling i fag (dvs. uansett om det har forbindelse med fagene du underviser i)?

  Ikke i det hele tatt Svært lite Til en viss grad Mye
For å søke aktivt etter informasjon og oppdatere kunnskapen din (undervisningsressurser, nyhetsartikler osv.)
For å ta etter- og videreutdanning
For å delta i nettsamfunn (e-postlister, Twitter, Facebook, blogger …)
For å skape nye materialer enten til personlig bruk (f.eks. kalender, personlig nettside, egen blogg) eller til undervisningen (f.eks. jeg lager eget digitalt læremateriell til elevene).

Question Title

* 12. I hvilken grad mottar du støtte fra følgende grupper for å forbedre realfagsundervisningen din?

  Lite / ingen støtte Hovedsakelig teknisk støtte Hovedsakelig pedagogisk støtte Både teknisk og pedagogisk støtte
Andre lærer(e) som underviser i samme fag
Andre lærer(e) som underviser i et annet realfag
Andre lærer(e) som underviser i andre fag som ikke er realfag
Skolens IKT-/teknologikoordinator
Eksperter utenfor skolen (industri …)
En online hjelpetjeneste, nettverk eller nettside
Andre medarbeidere ved skolen

Question Title

* 13. Deler kollegene dine og rektor en positiv visjon om innovativ realfagsundervisning på skolen?
Eksempler på innovativ realfagsundervisning er: spørsmålsbasert naturfagundervisning, prosjektbasert læring, omvendt klasserom, bruk av IKT-verktøy i realfagsundervisningen, osv.

🡆Lærernes meninger og holdninger

Question Title

* 14. Har innovativ realfagsundervisning (bruk av IKT og innovative pedagogiske metoder) etter din mening positiv innflytelse på følgende?

  Ikke i det hele tatt Svært lite Til en viss grad Mye
Elevene er mer konsentrert om læringen
Elevene prøver hardere på det de lærer
Elevene føler seg mer selvstendige i læringen (de kan gjenta øvelser hvis det trengs, fordype seg mer i detaljer i emner de er interessert i, osv.)
Elevene forstår lettere det de lærer
Elevene husker lettere det de har lært
Elevene utvikler sin kritiske tenkning
Elevene blir mer interessert i å ha en jobb innen realfag
IKT gjør det enklere for elevene å samarbeide
IKT gir bedre klasseromsklima (elevene er mer engasjert og forstyrrer mindre)

Question Title

* 15. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander om bruk av IKT i realfagsundervisningen på skolen?

  Svært uenig Uenig Enig Helt enig
IKT bør brukes for at elevene skal:

...gjøre øvelser og lekser
...finne informasjon
...samarbeide
...lære på en selvstendig måte
Bruk av IKT i undervisning og læring har positiv innflytelse på elevenes:

...motivasjon
...prestasjoner
...ferdigheter på høyere nivå (dyp forståelse)
...kompetanse i tverrgående ferdigheter (lære å lære, sosial kompetanse osv.)
Bruk av IKT i undervisning og læring er avgjørende:

...for å forberede elevene på å leve og arbeide
...i det 21. århundre
🡆 Informasjon om personlig bakgrunn

Question Title

* 17. Er du

Question Title

* 18. Hvor lenge har du undervist, medregnet dette skoleåret (uavhengig av på hvilken skole)?

Question Title

* 19. Alder

Question Title

* 20. Hvor ofte bruker du datamaskin, nettbrett eller smarttelefon til andre aktiviteter enn jobb (f.eks. shopping, organisering av bilder, sosial kontakt, underholdning, bestille hotell, kontakte familie og venner)?

Question Title

* 21. Hvor mange undervisningstimer per uke har du totalt?

Question Title

* 23. Vil du oppgi klassespesifikke opplysninger om mellom en og tre ytterligere klasser som du underviser?

Question Title

Bilde
Arbeidet som presenteres i dette dokumentet er finansiert gjennom EUs rammeprogram H2020 – Scientix 3-prosjektet (finansieringsavtale N. 730009), og koordineres av European Schoolnet (EUN). Innholdet i dette dokumentet er utelukkende organisatorens ansvar og gjenspeiler ikke holdningene til Europakommisjonen (EC), og EC kan ikke holdes ansvarlig for måten informasjonen i dette dokumentet kan bli brukt på.

T