De vragenlijst is gericht aan leerkrachten wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) in het middelbaar onderwijs (leerlingen in de leeftijd van 10 tot meer dan 19 jaar) en heeft als doel om informatie te verzamelen over lespraktijken in het STEM-onderwijs. De resultaten van het onderzoek zullen voor het eind van 2018 gratis online beschikbaar gemaakt worden en opgenomen worden in de Scientix Observatory.
Als STEM-leerkracht wordt u uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen en feedback te geven voor minstens één van de STEM-klassen waarin u lesgeeft. Als u in meer dan één STEM-klas lesgeeft, kunt u aan het einde van de enquête informatie geven over maximaal drie andere STEM-klassen waarin u lesgeeft, door terug te gaan naar alleen de voor de klas specifieke vragen van de enquête (vragen 1 tot en met 4).
Met klas bedoelen we de specifieke groep leerlingen die een specifieke les bijwonen.
De doelstelling van deze vragenlijst is het vaststellen van de huidige praktijken van STEM-leerkrachten wat betreft de manier waarop zij hun lesgeven organiseren. Meer bepaald worden met de vragenlijst gebieden onderzocht zoals: pedagogische benaderingen, het type leermiddelen dat door leerkrachten en leerlingen wordt gebruikt om STEM-onderwijs en -leren te faciliteren, het gebruik van ICT in het onderwijsproces en de noodzaak voor specifieke leerkrachtenopleiding.
U kunt ook verder aan dit onderzoek bijdragen door aan te geven dat we met u contact mogen opnemen voor een casestudy.
Voor het invullen van deze vragenlijst heeft u niet meer dan 20 minuten nodig.

Gegevensverzameling en -verwerking
De via deze enquête verzamelde gegevens worden strikt overeenkomstig de hierboven beschreven doelstellingen. Deze vragenlijst wordt ondersteund door Scientix, de gemeenschap voor wetenschapsonderwijs in Europa, en Texas Instruments Education Technology GmbH, en is ontwikkeld door EUN Partnership AISBL in samenwerking met Deloitte SAS. Alle anonieme gegevens die via deze enquête worden verzameld, worden gratis online beschikbaar gemaakt (open access).
Deelnemers kunnen desgewenst hun naam en e-mailadres aan het einde van de enquête geven, alleen als zij vervolginformatie willen geven die tot een casestudy zal leiden. EUN Partnership AISBL is de beheerder van deze persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt niet buiten EUN Partnership AISBL gedeeld (zo worden uw naam en e-mailadres bijvoorbeeld niet met Texas Instruments gedeeld), wordt uitsluitend overeenkomstig de beschreven doelen gebruikt en wordt eind 2018 verwijderd. Heeft u vragen over deze enquête, neemt u dan contact op met Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Klasspecifieke informatie
🡆 Uw STEM-onderwijs in het algemeen

Question Title

* 5. Hoe komt u doorgaans te weten over de leermiddelen die u in uw klas gebruikt?
U kunt meer dan één antwoord kiezen

Question Title

* 6. Welke leermiddelen/-materialen zou u willen gebruiken, maar heeft u niet tot uw beschikking?

  Zal ik niet gebruiken Zou ik kunnen gebruiken Heb ik nodig Kan ik niet zonder Niet van toepassing (ik heb al)
Robots
Sensoren, dataloggers
Rekenmachines
Grafische rekenmachines
Experimenteel laboratorium
Simulaties op het internet of op computers
STEM-specifieke software (bijv. Geogebra, Function Plotter, Remote Labs...)
Augmented/virtual reality-hulpmiddelen (waaronder bijvoorbeeld Virtual Labs)
Leermiddelen voor gepersonaliseerd leren
Leermiddelen voor leerlingen met bijzondere behoeften
Hulpmiddelen gepubliceerd door private bedrijven die op STEM-gebieden opereren

Question Title

* 7. U zou in de volgende aspecten meer ondersteuning willen zien voor scholen vanuit private bedrijven die op STEM-gebied werken:

  Helemaal niet Heel weinig In enige mate Veel
Faciliteren van bedrijfsbezoeken
Presentaties van STEM-professionals aan leerlingen op school (ter plekke of online, via webinars)
Aanbieden van stageplaatsen voor leerkrachten
Aanbieden van stageplaatsen voor leerlingen
Beschikbaar maken van leermiddelen voor scholen
Toegang geven tot hardware en apparatuur
Professionele ontwikkeling
Andere financiële ondersteuning
🡆 Belemmeringen voor het implementeren van effectief STEM-onderwijs

Question Title

* 8. Wordt uw gebruik van STEM-onderwijs beïnvloed door het volgende?

  Helemaal niet Heel weinig In enige mate Veel
Onvoldoende aantal computers
Onvoldoende aantal op het internet aangesloten computers
Onvoldoende bandbreedte of internetsnelheid
Onvoldoende aantal digitale schoolborden
Onvoldoende aantal draagbare computers (laptops/notebooks)
Schoolcomputers verouderd en/of defect
Gebrek aan adequate opleiding van leerkrachten
Onvoldoende technische ondersteuning voor leerkrachten
Onvoldoende pedagogische ondersteuning voor leerkrachten
Gebrek aan content in nationale taal
Gebrek aan pedagogische modellen over het op een aantrekkelijke manier onderwijzen van STEM
Organisatie van schooltijd (vaste lestijden enz.)
Organisatie van schoolruimte (klasgrootte en meubilair enz.)
Druk om leerlingen voor te bereiden op examens en toetsen
Gebrek aan interesse bij leerkrachten
Onvoldoende vakoverschrijdende ondersteuning vanuit mijn collega’s op school
Geen of onduidelijk voordeel van het gebruik van ICT voor STEM-onderwijs
Gebruik van ICT bij het lesgeven en leren is geen doel op onze school
Administratieve beperkingen in toegang tot adequate inhoud of adequaat lesmateriaal
Financiële beperkingen in toegang tot adequate inhoud of adequaat lesmateriaal
🡆 Ondersteuning voor STEM-onderwijs

Question Title

* 9. In uw land/regio is STEM-leerkrachtenopleiding in uw vak(ken):

Question Title

* 11. Gebruikt u een computer/tablet/smartphone en het internet om uw kennis over het vak bij te werken of voor persoonlijke of professionele ontwikkeling in welk vak dan ook (d.w.z. al dan niet met betrekking tot het vak dat u geeft)?

  Helemaal niet Heel weinig In enige mate Veel
Om actief te zoeken naar informatie en uw kennis bij te werken (leermiddelen, nieuwsartikelen enz.)
Voor cursussen t.b.v. professionele ontwikkeling
Om deel te nemen aan online gemeenschappen (mailinglijsten, Twitter, Facebook, blogs...)
Om nieuwe materialen te maken voor persoonlijk gebruik (bijv. agenda, persoonlijke website, eigen blog) of voor mijn lessen (bijv. ik maak mijn eigen digitale leermaterialen voor leerlingen).

Question Title

* 12. In welke mate krijgt u ondersteuning van de volgende groepen om uw STEM-onderwijs te verbeteren?

  Weinig/geen ondersteuning Vooral technische ondersteuning Vooral pedagogische ondersteuning Zowel technische als pedagogische ondersteuning
Andere leerkracht(en) die hetzelfde vak geeft/geven
Andere leerkracht(en) die een ander STEM-vak geeft/geven
Andere leerkracht(en) die andere, niet-STEM-vakken geeft/geven
ICT-/technologiecoördinator van school
Experts van buiten de school (industrie...)
Een online helpdesk, gemeenschap of website
Andere schoolmedewerkers

Question Title

* 13. Delen uw collega’s en schooldirecteur een positieve visie op innovatief STEM-onderwijs op uw school?
Voorbeelden van innovatief STEM-onderwijs zijn: onderzoeksgebaseerd wetenschapsonderwijs, projectgebaseerd leren, flipped classrooms, gebruik van ICT in STEM-onderwijs enz.

🡆Mening en houding van leerkracht

Question Title

* 14. Heeft innovatief STEM-onderwijs (met behulp van ICT en innovatieve pedagogische benaderingen) volgens u een positieve invloed op het volgende?

  Helemaal niet Heel weinig In enige mate Veel
Leerlingen concentreren zich meer op hun leren
Leerlingen doen beter hun best in wat ze leren
Leerlingen voelen zich meer autonoom in hun leren (ze kunnen oefeningen zo nodig herhalen, onderwerpen die ze interessant vinden uitgebreider verkennen enz.)
Leerlingen begrijpen sneller wat ze leren
Leerlingen onthouden beter wat ze geleerd hebben
Leerlingen ontwikkelen hun kritisch denken
Leerlingen raken meer geïnteresseerd in STEM-carrières
ICT vergemakkelijkt gezamenlijk werk onder leerlingen
ICT verbetert de sfeer in de klas (leerlingen zijn meer betrokken, minder verstorend)

Question Title

* 15. In welke mate bent u het eens of oneens met elk van de volgende uitspraken over het gebruik van ICT voor STEM-onderwijs op school?

  Sterk oneens Oneens Eens Sterk eens
ICT zou voor leerlingen gebruikt moeten worden om:

...oefeningen te doen
...informatie te vinden
...gezamenlijk te werken
...op een autonome manier leren
ICT-gebruik bij het lesgeven en leren heeft een positieve invloed op de volgende aspecten van leerlingen:

...motivatie
...prestaties
...vaardigheden van hoger niveau (diepere kennis)
...competentie in transversale vaardigheden (leren te leren, sociale competenties enz.)
ICT-gebruik bij het lesgeven en leren is essentieel:

...om leerlingen voor te bereiden op het leven en werken
...in de 21e eeuw
🡆 Persoonlijke achtergrondinformatie

Question Title

* 17. Bent u

Question Title

* 18. Met inbegrip van dit schooljaar, hoe lang geeft u al les (aan welke school dan ook)?

Question Title

* 19. Leeftijd

Question Title

* 20. Hoe vaak gebruikt u een computer, tablet of smartphone voor activiteiten anders dan werk (bijv. winkelen, foto’s organiseren, sociaal verkeer, amusement, hotel boeken, contact houden met familie en vrienden)?

Question Title

* 21. Hoeveel lessen/sessies per week onderwijst u in totaal per week?

Question Title

* 23. Wilt u klasspecifieke informatie geven over één tot drie bijkomende klassen waarin u lesgeeft?

Question Title

Afbeelding
Het in dit document beschreven werk wordt ondersteund door het H2020-programma van de Europese Commissie – project Scientix 3 (subsidieovereenkomst nr. 730009), gecoördineerd door European Schoolnet (EUN). De organisator is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van het document. Deze inhoud is geen weergave van de mening van de Europese Commissie (EC) en de EC is niet verantwoordelijk voor enig gebruik van de hierin beschreven informatie.

T