Kyselylomake on tarkoitettu luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan alojen (LUMA-aineiden) opettajille toisen asteen koulutuksessa (ylempi perusaste ja keskiaste, 10–19 vuotiaat oppilaat), ja sen tavoitteena on kerätä tietoa LUMA-aineiden opetuskäytännöistä. Tutkimuksen tulokset ovat vapaasti saatavilla verkossa vuoden 2018 loppuun mennessä, ja ne lisätään Scientix-observatorioon.
Koska olet LUMA-aineiden opettaja, pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn ja antamaan palautetta vähintään yhdestä luokasta, jolle opetat LUMA-aineita. Jos opetat LUMA-aineita useammalle kuin yhdelle luokalle, voit kyselyn lopussa antaa tietoa enintään kolmesta muusta LUMA-aineiden luokasta vastaamalla uudelleen vain kyselyn luokkakohtaisiin kysymyksiin (kysymykset 1–4).
Luokalla tarkoitamme tiettyä oppilasryhmää, joka osallistuu tietyn aineen tunnille.
Tämän kyselyn tavoitteena on arvioida LUMA-aineiden opettajien nykyisiä käytäntöjä, siis heidän tapojaan toteuttaa opetusta. Kyselyssä tarkastellaan erityisesti seuraavia alueita: pedagogiset menetelmät, opettajien ja oppilaiden käyttämät aineistot ja välineet LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen helpottamiseksi, tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa sekä opettajien erityiskoulutuksen tarve.
Voit edistää tätä tutkimusta myös ilmoittamalla halukkuudestasi osallistua tapaustutkimukseen.
Kyselyyn vastaamiseen pitäisi kulua enintään 20 minuuttia.

Tietojen kerääminen ja käsittely
Tällä kyselyllä kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan edellä kerrottujen tavoitteiden mukaisesti.
Kyselyä tukevat Scientix, luonnontieteiden opetuksen eurooppalainen yhteisö, ja Texas Instruments Education Technology GmbH, ja sen on laatinut EUN Partnership AISBL yhteistyössä Deloitten SAS kanssa. Kaikki tämän kyselyn kautta kerätyt nimettömät tiedot tulevat vapaasti saataville verkkoon (avoin julkaiseminen).
Osallistujat voivat halutessaan ilmoittaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa kyselyn lopussa, vain jos he haluavat antaa tapaustutkimukseen johtavaa lisätietoa. EUN Partnership AISBL on näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä. Näitä tietoja ei jaeta EUN Partnership AISBL:n ulkopuolelle (nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi ei esimerkiksi anneta Texas Instrumentsille), niitä käytetään vain ilmoitettujen tarkoitusten mukaisesti, ja ne poistetaan vuoden 2018 lopussa. Jos sinulla on kysyttävää tästä kyselystä, ota yhteyttä Adina Nistoriin (adina.nistor@eun.org).

🡆 Luokkakohtaiset tiedot
🡆 LUMA-aineiden opetuksesi yleisesti

Question Title

* 5. Miten yleensä saat tietoa opetusaineistoista ja -välineistä, joita käytät tunneilla?
Voit valita useampia vastauksia

Question Title

* 6. Mitä opetusvälineitä tai -materiaaleja haluaisit käyttää, mutta sinulla ei ole käytettävissäsi?

  En aio käyttää Voisin käyttää Tarvitsen Tarvitsen ehdottomasti Ei sovelleta (minulla on jo)
Robotit
Anturit, tiedonkeruulaitteet
Laskimet
Graafiset laskimet
Koelaboratorio
Www- tai tietokonepohjaiset simulaatiot
LUMA-aineisiin keskittyvät tietokoneohjelmat (esim. Geogebra, Function Plotter, Remote Lab)
Täydennetyn todellisuuden / virtuaalitodellisuuden työkalut (esim. virtuaalilaboratoriot)
Personoituun oppimiseen tarkoitetut aineistot
Erityisoppilaille tarkoitetut aineistot
LUMA-aloilla toimivien yritysten julkaisemat aineistot

Question Title

* 7. Missä seuraavista asioista haluaisit LUMA-aloilla toimivilta yksityisyrityksiltä enemmän tukea kouluille?

  Ei lainkaan Hyvin vähän Jonkin verran Paljon
Yritysvierailujen edistäminen
LUMA-alojen ammattilaisten esitykset oppilaille koulussa (joko paikan päällä tai webinaarina)
Harjoittelupaikat yrityksissä opettajille
Harjoittelupaikat yrityksissä oppilaille
Opetusaineistojen tuominen koulujen saataville
Tietokoneiden ja laitteiden käytön mahdollistaminen
Ammattitaidon kehittäminen
Muu taloudellinen tuki
🡆 Esteitä tehokkaan LUMA-aineiden opetuksen toteuttamiselle

Question Title

* 8. Vaikuttavatko seuraavat seikat LUMA-aineiden opetukseesi?

  Ei lainkaan Hyvin vähän Jonkin verran Paljon
Liian vähän tietokoneita
Liian vähän tietokoneita, joissa internetyhteys
Riittämätön kaistanleveys tai internetyhteyden hitaus
Liian vähän interaktiivisia esitystauluja
Liian vähän kannettavia tietokoneita
Koulun tietokoneet vanhentuneita tai korjauksen tarpeessa
Opettajien puutteellinen koulutus
Riittämätön tekninen tuki opettajille
Riittämätön pedagoginen tuki opettajille
Ei sisältöä maan kielellä
Ei pedagogisia malleja LUMA-aineiden opettamisesta kiinnostavalla tavalla
Koulun ajankäytön organisointi (kiinteä oppitunnin pituus jne.)
Koulun tilojen organisointi (luokkahuoneen koko ja huonekalut jne.)
Paine valmistaa oppilaita standardoituihin kokeisiin ja muihin testeihin
Opettajien kiinnostuksen puute
Liian vähän tukea kouluni muiden aineiden opettajilta
Ei lainkaan tai ei selvää hyötyä TVT:n käytöstä LUMA-aineiden opetuksessa
TVT:n käyttö opetuksessa ja oppimisessa ei ole tavoitteena koulussamme
Hallinnolliset rajoitteet sopivien sisältöjen/materiaalien käyttämiseen opetuksessa
Budjetin asettamat rajoitteet sopivien sisältöjen/materiaalien käyttämiseen opetuksessa
🡆 Tukea LUMA-aineiden opetukseen

Question Title

* 9. Maassasi/alueellasi LUMA-aineiden opettajankoulutus oppiaineesi/oppiaineidesi opettajille on

Question Title

* 11. Käytätkö tietokonetta/tablettia/älypuhelinta ja internetiä päivittääksesi oppiaineen tietämystäsi tai kehittääksesi itseäsi tai ammatillista osaamistasi missä tahansa aineessa (ts. riippumatta siitä, liittyykö se opettamaasi aineeseen?)

  Ei lainkaan Hyvin vähän Jonkin verran Paljon
Haen aktiivisesti tietoa ja päivitän tietämystäni (esim. opetusaineistot, uutisartikkelit)
Osallistun täydennyskoulutuskursseille
Osallistun verkkoyhteisöihin (esim. postituslistat, Twitter, Facebook, blogit)
Laadin uusia materiaaleja joko omaan käyttööni (esim. kalenteri, henkilökohtainen sivusto, oma blogi) tai oppitunneilleni (esim. laadin omia digitaalisia oppimateriaaleja oppilaille)

Question Title

* 12. Missä määrin saat tukea seuraavilta ryhmiltä LUMA-aineiden opetuksen parantamiseen?

  Vähän / ei lainkaan tukea Enimmäkseen teknistä tukea Enimmäkseen pedagogista tukea Sekä teknistä että pedagogista tukea
Muu(t) saman aineen opettaja(t)
Muu(t) ) toisen LUMA-aineen opettaja(t)
Muu(t) opettaja(t), muun kuin LUMA-aineen opettaja(t)
Koulun TVT/teknologiakoordinaattori
Koulun ulkopuoliset asiantuntija (esim. teollisuus)
Verkossa oleva tukipalvelu, yhteisö tai sivusto
Muu koulun henkilöstö

Question Title

* 13. Onko kollegoillasi ja koulusi rehtorilla yhteinen myönteinen visio innovatiivisesta LUMA-aineiden opetuksesta koulussasi?
Innovatiivista LUMA-aineiden opetusta ovat esimerkiksi tutkiva luonnontieteiden oppiminen, projektioppiminen, käänteinen opetus, TVT-työkalujen käyttö LUMA-aineiden opetuksessa jne.

🡆Opettajan mielipiteet ja asenteet

Question Title

* 14. Vaikuttaako innovatiivinen LUMA-aineiden opetus (TVT:n ja innovatiivisten pedagogisten menetelmien käyttö) mielestäsi myönteisesti seuraaviin asioihin?

  Ei lainkaan Hyvin vähän Jonkin verran Paljon
Oppilaat keskittyvät enemmän opiskeluun
Oppilaat näkevät enemmän vaivaa opiskelussaan
Oppilaat tuntevat voivansa opiskella itsenäisemmin (he voivat toistaa harjoituksia tarvittaessa, perehtyä tarkemmin itseään kiinnostaviin aiheisiin jne.)
Oppilaat ymmärtävät helpommin opiskelemansa asiat
Oppilaat muistavat paremmin, mitä ovat oppineet
Oppilaiden kriittinen ajattelu kehittyy
Oppilaiden kiinnostus LUMA-alojen töihin lisääntyy
TVT edistää oppilaiden yhteistoiminnallista työskentelyä
TVT parantaa luokan ilmapiiriä (oppilaat osallistuvat aktiivisemmin ja häiritsevät vähemmän)

Question Title

* 15. Seuraavassa on väitteitä TVT:n käytöstä LUMA-aineiden opetuksessa. Missä määrin olet niistä samaa tai eri mieltä?

  Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä
Oppilaiden tulisi käyttää TVT:tä

...tehtävien ja harjoitusten tekemiseen
...tiedon hakemiseen
...yhteistoiminnalliseen työskentelyyn
...itsenäiseen opiskeluun
TVT:n käyttö opetuksessa ja oppimisessa vaikuttaa myönteisesti oppilaiden
...motivaatioon
...oppimistuloksiin
...korkeamman tason taitoihin (syvällinen ymmärrys)
...monialaisten taitojen osaamiseen (oppimistaidot, sosiaaliset taidot jne.)
TVT:n käyttö opetuksessa ja oppimisessa on olennaisen tärkeää

...valmistamaan oppilaita elämään ja työskentelemään
...2000-luvulla
🡆 Henkilökohtaiset taustatiedot

Question Title

* 17. Oletko

Question Title

* 18. Kuinka kauan olet toiminut opettajana (missä tahansa koulussa), tämä lukuvuosi mukaan luettuna?

Question Title

* 19. Ikä

Question Title

* 20. Kuinka usein käytät tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta muihin kuin työhön liittyviin toimintoihin (esim. ostokset, valokuvien järjestäminen, sosiaalinen kanssakäyminen, viihde, hotellivarauksen tekeminen, yhteydenpito sukulaisiin ja ystäviin)?

Question Title

* 21. Kuinka monta oppituntia/opetuskertaa opetat yhteensä viikossa?

Question Title

* 23. Haluaisitko antaa luokkakohtaista tietoa 1–3 muusta opettamastasi luokasta?

Question Title

Kuva
Tässä asiakirjassa esitetty työ on saanut rahoitusta Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin H2020-ohjelmasta (Scientix 3 -hanke, tukisopimus nro 730009). Työtä koordinoi European Schoolnet (EUN). Asiakirjan sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä. Asiakirja ei edusta Euroopan komission mielipidettä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

T