Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε καθηγητές Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Επιστήμης των Μηχανικών και Μαθηματικών (STEM) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) – μαθητές ηλικίας 10 ως 19 ετών) και αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση των STEM. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα διατεθούν δωρεάν στο διαδίκτυο πριν το τέλος του 2018 και θα συμπεριληφθούν στο Παρατηρητήριο του Scientix.
Ως καθηγητής/τρια των αντικειμένων STEM, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο και να καταθέσετε τα σχόλιά σας για τουλάχιστον μία από τις τάξεις όπου διδάσκετε κάποιο αντικείμενο STEM. Αν διδάσκετε περισσότερα του ενός αντικείμενα STEM σε περισσότερες από μία τάξεις, στο τέλος της έρευνας σας έχετε τη δυνατότητα να δώσετε πληροφορίες μέχρι και για τρεις ακόμα τάξεις όπου διδάσκετε STEM, απαντώντας μόνο στις ερωτήσεις της έρευνας που αφορούν συγκεκριμένα την εκάστοτε τάξη (Ερωτήσεις 1 ως 4).
Με τον όρο «τάξη» εννοούμε τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών που παρακολουθούν ένα ορισμένο μάθημα.
Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογηθούν οι τρέχουσες πρακτικές των καθηγητών STEM αναφορικά με τον τρόπο που οργανώνουν τη διδασκαλία. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο θα διερευνήσει τομείς όπως: παιδαγωγικές προσεγγίσεις, το είδος των πόρων που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της μάθησης στα αντικείμενα STEM, τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική διαδικασία και την ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Επίσης, μπορείτε να συμβάλετε περαιτέρω στην παρούσα μελέτη, επιλέγοντας να καταστήσετε δυνατή την επικοινωνία μαζί σας για την εκπόνηση περιπτωσιολογικής μελέτης.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν απαιτεί περισσότερο από 20 λεπτά.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν μέσω της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά ευθυγραμμισμένους με τους στόχους που παρατέθηκαν παραπάνω.
Το ερωτηματολόγιο υποστηρίζεται από το Scientix, την κοινότητα για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στην Ευρώπη και το Texas Instruments Education Technology GmbH και συντάχθηκε από το EUN Partnership AISBL σε συνεργασία με τη Deloitte SAS. Όλα τα ανώνυμα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν μέσω της έρευνας θα διατεθούν δωρεάν στο διαδίκτυο (ανοιχτή πρόσβαση).
Αν το επιθυμούν, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραχωρήσουν το όνομα και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο τέλος της έρευνας, μόνο στην περίπτωση που τους ενδιαφέρει να παρέχουν πληροφορίες follow-up οι οποίες ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε περιπτωσιολογική μελέτη. Το EUN Partnership AISBL διατηρεί τον έλεγχο επί των προσωπικών αυτών δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα κοινοποιηθούν εκτός του EUN Partnership AISBL (για παράδειγμα, το όνομα και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν θα γνωστοποιηθούν στην Texas Instruments), θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που ανακοινώθηκαν και θα διαγραφούν στο τέλος του 2018. Για οποιεσδήποτε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα μελέτη, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριμένη τάξη
🡆 Η διδασκαλία σας στα STEM γενικά

Question Title

* 5. Πώς ενημερώνεστε συνήθως για τους διδακτικούς πόρους που χρησιμοποιείτε στην τάξη
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

Question Title

* 6. Τι μαθησιακούς πόρους / υλικά θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε αλλά δεν έχετε στη διάθεσή σας

  Δεν θα χρησιμοποιήσω Ίσως να χρησιμοποιούσα Χρειάζομαι Χρειάζομαι οπωσδήποτε Μη εφαρμόσιμο (έχω ήδη)
Ρομπότ
Αισθητήρες / καταγραφείς δεδομένων
Κομπιουτεράκια
Επιστημονικά κομπιουτεράκια (Graphics calculators)
Εργαστήριο για πειράματα
Προσομοιώσεις μέσω διαδικτύου ή υπολογιστή
Ειδικό λογισμικό για τα αντικείμενα STEM (π.χ. GeoGebra, Function Plotter, Remote Labs,…)
Εργαλεία Επαυξημένης πραγματικότητας / Εικονικής πραγματικότητας (όπως, λόγου χάρη, Εικονικά Εργαστήρια)
Πόρους για εξατομικευμένη μάθηση
Πόρους για μαθητές με ειδικές ανάγκες
Πόρους που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς STEM

Question Title

* 7. Θα θέλατε να δείτε περισσότερη υποστήριξη για τα σχολεία εκ μέρους ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς STEM:

  Καθόλου Ελάχιστα Σε έναν βαθμό Πολύ
Διευκόλυνση επισκέψεων σε εταιρείες
Επισκέψεις επαγγελματιών στα STEM στα σχολεία για να κάνουν παρουσιάσεις στους μαθητές (διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων)
Προσφορά θέσεων μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε εκπαιδευτικούς
Προσφορά θέσεων μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε μαθητές
Διάθεση διδακτικών πόρων στα σχολεία
Διευκόλυνση της πρόσβασης σε hardware και εξοπλισμό
Επαγγελματική ανάπτυξη
Άλλου είδους οικονομική στήριξη
🡆 Εμπόδια στην υλοποίηση αποτελεσματικής διδασκαλίας των STEM

Question Title

* 8. Επηρεάζεται ο τρόπος που διδάσκετε το STEM από τα παρακάτω;

  Καθόλου Ελάχιστα Σε έναν βαθμό Πολύ
Ανεπαρκής αριθμός υπολογιστών
Ανεπαρκής αριθμός υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο
Ανεπαρκές εύρος ζώνης ή ανεπαρκής ταχύτητα διαδικτύου
Ανεπαρκής αριθμός διαδραστικών πινάκων
Ανεπαρκής αριθμός φορητών υπολογιστών (laptops/notebooks)
Παρωχημένοι υπολογιστές στο σχολείο και/ή που χρήζουν επισκευής
Έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών
Ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
Ανεπαρκής παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
Έλλειψη υλικού στην εθνική γλώσσα
Έλλειψη παιδαγωγικών μοντέλων σχετικά με το πώς να γίνεται η διδασκαλία του STEM με ελκυστικό τρόπο
Οργάνωση σχολικού χρόνου (σταθερή ώρα Ανεπαρκής παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
μαθήματος κ.λπ.)
Οργάνωση σχολικού χώρου (μέγεθος τάξης και επίπλωση κ.λπ.)
Πίεση για την προετοιμασία των μαθητών για εξετάσεις και τεστ
Έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των εκπαιδευτικών
Ανεπαρκής διαθεματική υποστήριξη από τους συναδέλφους στο σχολείο
Κανένα ή ασαφές το όφελος χρήσης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των STEM
Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση δεν συνιστά στόχο στο σχολείο μας
Διοικητικοί περιορισμοί που δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε επαρκές περιεχόμενο/υλικό διδασκαλίας
Περιορισμοί λόγω προϋπολογισμού που δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε επαρκές περιεχόμενο/υλικό διδασκαλίας
🡆 Υποστήριξη για τη διδασκαλία των STEM

Question Title

* 9. Στη χώρα/ περιοχή σας, η επιμόρφωση στην εκπαίδευση STEM για καθηγητές που διδάσκουν το αντικείμενό σας είναι:

Question Title

* 11. Χρησιμοποιείτε υπολογιστή/ταμπλέτα/κινητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να επικαιροποιήσετε τις γνώσεις σας ή επιδιώκετε την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε οποιοδήποτε αντικείμενο (ανεξάρτητα από το αν σχετίζεται ή όχι με το αντικείμενο που διδάσκετε);

  Καθόλου Ελάχιστα Σε έναν βαθμό Πολύ
Για την ενεργή αναζήτηση πληροφοριών και την επικαιροποίηση των γνώσεών σας (διδακτικοί πόροι, ειδησεογραφικά άρθρα κ.λπ.)
Για την παρακολούθηση επιμορφωτικών κύκλων μαθημάτων
Για τη συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες (λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, Twitter, Facebook, ιστολόγια…)
Για τη δημιουργία νέων υλικών είτε για προσωπική χρήση (π.χ. ημερολόγιο, προσωπική ιστοσελίδα, προσωπικό ιστολόγιο) είτε για τα μαθήματά μου (π.χ. δημιουργώ το δικό μου ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές).

Question Title

* 12. Σε ποιον βαθμό λαμβάνετε στήριξη από τις παρακάτω ομάδες για να βελτιώσετε τη διδασκαλία σας στα STEM;

  Ελάχιστη / καθόλου στήριξη Κυρίως τεχνική υποστήριξη Κυρίως παιδαγωγική υποστήριξη Τόσο τεχνική όσο και παιδαγωγική υποστήριξη
Άλλος εκπαιδευτικός/άλλοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο
Άλλος εκπαιδευτικός/άλλοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν διαφορετικό αντικείμενο STEM
Άλλος εκπαιδευτικός/άλλοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν άλλα αντικείμενα, εκτός STEM
Υπεύθυνος των ΤΠΕ/τεχνολογίας στο σχολείο
Ειδικοί εκτός σχολείου (βιομηχανία…)
Κάποια διαδικτυακή γραμμή βοήθειας, κοινότητα ή ιστοσελίδα
Λοιπό προσωπικό του σχολείου

Question Title

* 13. Οι συνάδελφοί σας και ο διευθυντής του σχολείου σας ενστερνίζονται ένα θετικό όραμα σχετικά με την καινοτόμο διδασκαλία των STEM στο σχολείο σας;
Παραδείγματα καινοτόμου διδασκαλίας των STEM περιλαμβάνουν τα εξής: Διερευνητική Μάθηση των Φυσικών Επιστημών, Μάθηση Βασισμένη σε Συνθετικές Εργασίες (Project), Αντίστροφη τάξη, χρήση εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση STEM κ.λπ.

🡆Απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού 

Question Title

* 14. Κατά την άποψή σας, η καινοτόμος διδασκαλία των STEM (με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων) έχει θετικό αντίκτυπο στα παρακάτω;

  Καθόλου Ελάχιστα Σε έναν βαθμό Πολύ
Οι μαθητές συγκεντρώνονται περισσότερο σε αυτό που μαθαίνουν
Οι μαθητές καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για το θέμα που μελετούν
Οι μαθητές αισθάνονται ότι απολαμβάνουν μεγαλύτερης αυτονομίας κατά τη μάθηση (μπορούν να επαναλάβουν ασκήσεις αν χρειαστεί, να διερευνήσουν πιο αναλυτικά θέματα που τους ενδιαφέρουν κ.λπ.)
Οι μαθητές κατανοούν πιο εύκολα όσα μαθαίνουν
Οι μαθητές θυμούνται ευκολότερα ό,τι έμαθαν
Οι μαθητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη
Τονώνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τα επαγγέλματα στα STEM
Οι ΤΠΕ διευκολύνουν τη συνεργατική δουλειά μεταξύ των μαθητών
Οι ΤΠΕ βελτιώνουν το κλίμα στην τάξη (οι μαθητές συγκεντρώνονται καλύτερα, κάνουν λιγότερη φασαρία)

Question Title

* 15. Σε ποιον βαθμό διαφωνείτε ή συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις σχετικά με τη διδασκαλία των STEM στο σχολείο;

  Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα
Οι ΤΠΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε οι μαθητές:

...Να κάνουν ασκήσεις και να εξασκούνται
...Να ανακτούν πληροφορίες
...Να εργάζονται συνεργαζόμενοι
...Να μαθαίνουν με τρόπο αυτόνομο
Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθησης επηρεάζει θετικά:
...Την εσωτερική παρακίνηση των μαθητών
...Τα επιτεύγματα των μαθητών
...Δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου (βαθιά κατανόηση)
...Την ικανότητα σε εγκάρσιες δεξιότητες (μεταγνωστικές δεξιότητες, κοινωνικές ικανότητες κ.λπ.)
Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση είναι ουσιώδης

...ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν σωστά για τη ζωή και την εργασία 
...Στον 21ο αιώνα
🡆 Γενικές προσωπικές πληροφορίες

Question Title

* 17. Είσαστε:

Question Title

* 18. Υπολογίζοντας και το τρέχον σχολικό έτος, πόσα χρόνια διδάσκετε (σε κάποιο σχολείο);

Question Title

* 19. Ηλικία

Question Title

* 20. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε υπολογιστή, ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο για δραστηριότητες εκτός των επαγγελματικών (π.χ. αγορές, οργάνωση φωτογραφιών, κοινωνικές συναναστροφές, ψυχαγωγία, κράτηση σε ξενοδοχείο, επικοινωνία με συγγενείς και φίλους);

Question Title

* 21. Πόσες σχολικές ώρες διδάσκετε συνολικά την εβδομάδα;

Question Title

* 23. Θα θέλατε να παραχωρήσετε πληροφορίες που αφορούν σε μία έως τρεις ακόμα επιμέρους τάξεις που διδάσκετε;

Question Title

Image
Η δουλειά που παρουσιάζεται στο παρόν έντυπο υποστηρίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος – έργου Scientix 3 του H2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Συμφωνία επιχορήγησης αρ. 730009) και τον συντονισμό της έχει αναλάβει το European Schoolnet (EUN). Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου φέρει ο διοργανωτής και δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

T