Spørgeskemaet er rettet til undervisere i naturfag, teknologi, teknik i praksis og matematik (STEM) i folkeskolen (elever i alderen 10 til over 19 i folkeskolen og ungdomsuddannelserne), og det har til formål at indsamle oplysninger om undervisningsmetoder i STEM-undervisningen. Undersøgelsens resultater bliver gjort frit tilgængelige online inden udgangen af 2018 og indgå i Scientix Observatory.
Som naturfag/naturvidenskab-lærer inviteres du hermed til at udfylde spørgeskemaet og indsende feedback om mindst én af de naturfag/naturvidenskab-klasser du underviser i. Hvis du underviser mere end én naturfag/naturvidenskab-klasse, har du, sidst i undersøgelsen, mulighed for at give oplysninger om op til tre ekstra naturfag/naturvidenskab-klasser du underviser i, ved at at gå tilbage til de klasse-specifikke spørgsmål i undersøgelsen (spørgsmål 1 til 4).
Ved klasse forstås den gruppe af elever, der deltager i en bestemt lektion.
Formålet med dette spørgeskema er at evaluere den nuværende praksis blandt naturfag/naturvidenskab-lærere mht. hvordan de tilrettelægger deres undervisning. I særdeleshed vil spørgeskemaet undersøge områder såsom: pædagogiske tilgange, typen af ressourcer, som lærerne og eleverne bruger for at lette naturfag/naturvidenskab-undervisning og -læring, brugen af digitale værktøjer i undervisningen, og behovet for specifik uddannelse af lærere.
Du kan også yderligere bidrage til denne undersøgelse, hvis du vælger at blive kontaktet med henblik på et case study.
Besvarelsen af dette spørgeskema burde ikke vare mere end 20 minutter.

Dataindsamling og -behandling
De data, der indsamles via denne undersøgelse, vil blive anvendt i nøje overensstemmelse med de mål, der er beskrevet ovenfor.
Dette spørgeskema er understøttet af Scientix, fællesskabet for naturfagsundervisning i Europa, og Texas Instruments Education Technology GmbH og er udviklet af EUN Partnership AISBL i samarbejde med Deloitte SAS. Alle anonyme data som indsamles via denne undersøgelse, vil blive gjort frit tilgængelig online (open access).
Hvis deltagerne ønsker, kan de oplyse deres navn og e-mail i slutningen af undersøgelsen, men kun hvis de er interesserede i at levere opfølgende oplysninger i forbindelse med et case study. EUN Partnership AISBL er kontrolinstans for disse personlige oplysninger. Oplysningerne vil ikke blive videregivet uden for rammerne af EUN Partnership AISBL, (fx. vil dit navn og e-mail ikke blive videregivet til Texas Instruments), oplysningerne vil kun blive anvendt i overensstemmelse med de erklærede formål og bliver slettet ved udgangen af 2018. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Klasse-specifikke oplysninger
🡆 Din naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikundervisning generelt

Question Title

* 5. Hvordan plejer du at få viden om de undervisningsmaterialer, du bruger i klassen?
Du kan vælge flere svar

Question Title

* 6. Hvilke læringsressourcer/-materialer kunne du tænke dig at bruge, som du ikke har til rådighed?

  Vil jeg ikke bruge Kunne jeg godt bruge Har jeg behov for Har jeg absolut behov for Ikke gældende (jeg har allerede)
Robotter
Følere, dataloggere
Regnemaskiner
Grafiske regnemaskiner
Eksperimentelle laboratorier
Web- eller computerbaserede simulationer
Naturfag/naturvidenskab eller matematik specifikke software (f.eks. GeoGebra, Function Plotter, Remote Labs,…)
Augmented reality/virtual reality værktøjer (herunder for eksempel virtuelle laboratorier)
Ressourcer til personlig læring
Ressourcer til elever med særlige behov
Ressourcer udgivet af private virksomheder, der arbejder inden for naturfags-/naturvidenskabs- og/eller matematikområdet

Question Title

* 7. Kunne du tænke dig mere støtte til skolerne fra private firmaer, der arbejder inden for naturfags-/naturvidenskabs- og/eller matematikområdet i forbindelse med:

  Slet ikke Meget lidt Til en vis grad Meget
Facilitering af virksomhedsbesøg
At få fagfolk til at fremlægge emner for elever i skoler (på stedet eller online via webinars)
Tilbud om praktikophold for lærere
Tilbud om praktikophold for eleverne
At stille undervisningsmaterialer til rådighed for skolerne
At give adgang til hardware og udstyr
Faglig udvikling
Anden økonomisk støtte
🡆 Hindringer for at gennemføre effektiv naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikundervisning

Question Title

* 8. Bliver din naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikundervisning påvirketaf følgende?

  Slet ikke Meget lidt Til en vis grad Meget
Utilstrækkeligt antal computere
Utilstrækkeligt antal internetforbundne computere
Utilstrækkelig båndbredde eller hastighed
Utilstrækkeligt antal interaktive whiteboards
Utilstrækkeligt antal bærbare computere (laptops/notebooks)
Skolens computere forældede og/eller trænger til reparation
Mangel på tilstrækkelig uddannelse af undervisere
Utilstrækkelig teknisk støtte til lærerne
Utilstrækkelig pædagogisk støtte til lærerne
Manglende indhold på det nationale sprog
Manglende pædagogiske modeller for, hvordan man underviser i naturfag/naturvidenskab på en indbydende måde
Organisering af undervisningstiden (skemalagte undervisningstimer osv.)
Lokalemæssige forhold (størrelse og indretning af undervisningslokalerne mv.).
Pres mht. at forberede eleverne til eksamener og prøver
Manglende interesse fra lærerside
Utilstrækkelig tværfaglig støtte fra kollegaer på skolen
Ingen eller uklare fordele ved anvendelsen af digitale værktøjer i naturfag/naturvidenskab undervisningen
Anvendelse af digitale værktøjer i undervisning og læring er ikke en målsætning på vores skole
Administrative begrænsninger i valg af passende indhold/materialer til undervisning
Budgetmæssige begrænsninger i adgangen til indhold/materialer til undervisning
🡆 Støtte til naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikundervisningen

Question Title

* 9. Er uddannelsen af lærere inden for naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikområdet i dit land/område:

Question Title

* 11. Bruger du en computer/tablet/smartphone og internettet for at opdatere dig inden for dit undervisningsfag eller arbejde med personlig eller faglig udvikling i alle fag (dvs. uanset om det vedrører dit undervisningsfag)?

  Slet ikke Meget lidt Til en vis grad Meget
TTil aktivt at søge information og opdatere din viden (undervisningsmaterialer, nyhedsartikler mv.)
Til at arbejde med faglige udviklingskurser
Til at deltage i online fællesskaber (mailinglister, Twitter, Facebook, blogs…)
For at fremstille nye materialer enten til eget brug (f.eks. kalender, personlig hjemmeside, egen blog) eller til min undervisning (jeg fremstiller fx. mine egen digitale undervisningsmaterialer til eleverne).

Question Title

* 12. I hvilket omfang modtager du støtte fra følgende grupper til forbedring af din naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikundervisning?

  Lidt / ingen støtte Mest teknisk support Mest pædagogisk støtte Både teknisk og pædagogisk støtte
Andre lærer(e) inden for samme fag
Andre lærer(e) inden for andre naturfag/naturvidenskab fag
Andre lærere inden for andre, ikke-naturfag/naturvidenskab-fag
Skole-IT/teknologi-koordinator
Eksperter uden for skolen… (brancher)
En online helpdesk, fællesskab eller hjemmeside
Andet skolepersonale

Question Title

* 13. Har både dine kollegaer og skolelederen en positiv opfattelse af naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikundervisningen på din skole?
Eksempler på innovativ naturfags-/naturvidenskabsundervisningen omfatter: Undersøgelsesbaseret undervisning, projektbaseret læring, det omvendte klasseværelse, brug af digitale værktøjer-redskaber i naturfags-/naturvidenskabsundervisningen undervisningen osv.

🡆Meninger og holdninger hos lærerne

Question Title

* 14. Er det din opfattelse, at innovativ naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikundervisning (IT, og innovative pædagogiske tilgange) har en positiv indvirkning på følgende?

  Slet ikke Meget lidt Til en vis grad Meget
Eleverne koncentrerer sig om deres læring
Eleverne arbejder hårdere på deres læring
Eleverne føler sig mere selvstændige i deres læring (de kan gentage øvelser efter behov, gå på i mere detaljerede opdagelse i emner, de er interesseret i, osv.)
Eleverne har lettere ved at forstå, hvad de lærer
Eleverne husker lettere, hvad de har lært
Eleverne udvikler deres kritiske tænkning
Eleverne bliver mere interesserede i naturfag/naturvidenskab-karrierer
Digitale værktøjer faciliterer samarbejde mellem eleverne
It forbedrer klimaet i klassen (eleverne er mere engagerede, mindre forstyrrende)

Question Title

* 15. I hvilket omfang er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn om brugen af IT i naturfags-/naturvidenskabs- eller matematikundervisningen i skolen?

  Meget uenig Uenig Enig Meget enig
Digitale værktøjer bør benyttes så eleverne kan:

...Udføre øvelser af forskellig slags
...Modtage information
...Samarbejde indbyrdes
...Lære selvstændigt
Brugen af digitale værktøjer i undervisning og læring har en positiv indvirkning på elevers:
...Motivation
...Præstation
...Færdigheder på højere niveau (dybere forståelse)
...Tværgående færdigheder (læringskompetencer, social kompetencer osv.)
Brugen af digitale værktøjer i undervisning og læring er afgørende

...for at forberede eleverne til at leve og arbejde
...i det 21. århundrede
🡆 Personlige baggrundsoplysninger

Question Title

* 17. Du er:

Question Title

* 18. Hvor længe har du, inklusive dette skoleår, arbejdet som underviser (uanset skole/skoleform)?

Question Title

* 19. Alder:

Question Title

* 20. Hvor ofte bruger du en computer, en tablet eller en smartphone til andre aktiviteter end arbejde (f.eks. shopping, organisering af fotos, socialt samvær, underholdning, bestilling af hotelværelse, kontakt med familie og venner)?

Question Title

* 21. Hvor mange undervisningstimer har du i alt pr. uge?

Question Title

* 23. Kunne du tænke dig at give klassespecifikke oplysninger om én til tre andre klasser du underviser?

Question Title

Billede
Indholdet af dette dokument er støttet af Den Europæiske Unions forsknings- og innovationsprogram H2020 – Projekt Scientix 3, (tilskudsaftale nr. 730009), som koordineres af European Schoolnet (EUN). Indholdet på dokument er udelukkende organisatorens ansvar og det afspejler ikke nødvendigvis opfattelsen i Den Europæiske Union, som ligeledes heller ikke er ansvarlig for nogen brug af oplysningerne heri.

T